JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 1425/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 25. 11. 2008 o dovolání obviněného J. H. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 7. 2008, sp. zn. 5 To 321/2008, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově pod sp. zn. 103 T 25/2008 takto:

Podle § 265i odst. l písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného J. H. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Rozsudkem Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. 103 T 25/2008, byl obviněný J. H. uznán vinným pokusem trestného činu krádeže podle § 8 odst. l tr. zák., § 247 odst. l písm. b), e) tr. zák. a trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák. a odsouzen podle § 238 odst. 2 tr. zák., § 35 odst. l tr. zák., § 45 odst. 1, 2 tr. zák., § 45a odst. 1, 2 tr. zák. k úhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin a podle § 57a odst. l tr. zák. k trestu zákazu pobytu v okrese Karviná na 3 roky.

Podkladem odsuzujícího výroku se stalo zjištění, že obviněný dne 30. 1. 2008 v době kolem 10,55 hodin v H. – H. D., U P., okr. K., v úmyslu získat vhodné věci po rozbití skleněné výplně okna v přízemí vnikl do rodinného domu K. H., který prohledal, ale nic neodcizil, majitelce domu způsobil rozbitím okna škodu ve výši nejméně 400 Kč a na místě byl zadržen hlídkou Policie ČR, přičemž se tohoto jednání dopustil přesto, že ve věci Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 37 T 19/98 byl pravomocně odsouzen mimo jiné za trestný čin krádeže podle § 247 odst. l písm. a), b) tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí svobody na 8 let, který vykonal dnem 10. 9. 2006.

O odvoláních, která podali státní zástupce v neprospěch obviněného proti výroku o trestu a obviněný proti výroku o vině a trestu, bylo rozhodnuto rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 7. 2008, sp. zn. 5 To 321/2008. Z podnětu odvolání státního zástupce byl rozsudek Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově podle § 258 odst. l písm. e), odst. 2 tr. ř. zrušen ve výroku o trestu a podle § 259 odst. 3 tr. ř. bylo o trestu nově rozhodnuto tak, že obviněnému byl podle § 238 odst. 2 tr. zák., § 35 odst. l tr. zák. uložen úhrnný trest odnětí svobody na 1 rok a 6 měsíců nepodmíněně, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou, a podle § 57a odst. l tr. zák. trest zákazu pobytu v okrese Karviná na 3 léta. Odvolání obviněného bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto.

Obviněný podal prostřednictvím obhájkyně v zákonné lhůtě dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě. Tento rozsudek napadl v celém rozsahu. Odkázal na důvod dovolání uvedený v § 265b odst. l písm. g) tr. ř. Namítl, že skutek uvedený ve výroku o vině nemá po objektivní ani subjektivní stránce znaky pokusu trestného činu krádeže ani znaky trestného činu porušování domovní svobody. Poukázal na to, že u něho nebyly nalezeny žádné věci a že žádnou věc nedržel ani v době příjezdu policie. Vstup do domu vysvětlil tím, že již před jeho příchodem bylo okno rozbité a proto se jen snažil zjistit, zda v domě není někdo zraněn. Obviněný se dovoláním domáhal toho, aby Nejvyšší soud zrušil rozsudky obou soudů a aby přikázal Okresnímu soudu v Karviné – pobočka v Havířově věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného je zjevně neopodstatněné.

Skutková zjištění, která učinil Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově a která v napadeném rozsudku akceptoval i Krajský soud v Ostravě, evidentně odpovídají zákonným znakům pokusu trestného činu krádeže podle § 8 odst. l tr. zák., § 247 odst. l písm. b), e) tr. zák. a zákonným znakům trestného činu porušování domovní svobody podle § 238 odst. l, 2 tr. zák.

S tímto posouzením skutku je plně slučitelná okolnost, že u obviněného nebyly nalezeny žádné věci, resp. že obviněný v době příjezdu policie žádnou věc nedržel. Obviněný nebyl odsouzen pro dokonaný trestný čin krádeže, nýbrž jen pokus tohoto trestného činu. Podstatou pokusu trestného činu krádeže je jednání, které bezprostředně směřuje k tomu, aby si pachatel přisvojil cizí věc tím, že se jí zmocní, a není tedy třeba, aby se cizí věci již skutečně zmocnil.

Tvrzení, že obviněný do domu vešel za situace, kdy okno už bylo rozbité a kdy si chtěl jen ověřit, zda v domě není někdo zraněn, soudy odmítly jako nevěrohodné na podkladě dostatečně konkrétních zjištění, která uvedené tvrzení vyvrátila. Obhajobu obviněného, že pozornost obviněného upoutalo rozbité okno, přesvědčivě vyvrátila zjištění soudů o poměrech na místě samém. Ze vzájemné polohy domu poškozené, zejména pokud jde o umístění okna, které bylo rozbito, na straně jedné a komunikace, po které šel obviněný podle svého tvrzení, na straně druhé je zřejmé, že při chůzi po komunikaci obviněný vůbec nemohl vidět zmíněné okno domu. Policie se na místo dostavila a zadržela obviněného bezprostředně poté, co přijala telefonické sdělení anonymního oznamovatele. Podle tohoto sdělení, jehož zvukovým záznamem byl proveden důkaz, oznamovatel viděl muže, který několikrát obešel dům, nahlížel do oken domu i do sklepních okének, nakonec zabalil do látky nějaký předmět, udeřil tímto předmětem do skleněné výplně okna a vlezl dovnitř. Z krátkého časového odstupu mezi oznámením a zásahem policie soudy logicky dovodily, že mužem, který takto násilně vnikl do domu, byl obviněný. V domě pak byl zjištěn takový nepořádek, který jasně svědčil o tom, že obviněný dům prohledával. Na to logicky navazovalo zjištění soudů, že obviněný do domu vnikl v úmyslu odcizit tam vhodné věci.

Ve světle těch zjištění, která soudy na podkladě provedených důkazů učinily, nemohly obstát námitky obviněného ohledně nedostatku objektivní a subjektivní stránky pokusu trestného činu krádeže podle § 8 odst. l tr. zák., § 247 odst. l písm. b), e) tr. zák. a trestného činu porušování domovní svobody podle § 238 odst. l, 2 tr. zák.

Napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě ani rozsudek Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově nejsou rozhodnutími, která by spočívala na nesprávném právním posouzení skutku ve smyslu dovolacího důvodu podle § 265b odst. l písm. g) tr. ř. Nejvyšší soud proto zjevně neopodstatněné dovolání obviněného podle § 265i odst. l písm. e) tr. ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. listopadu 2008

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec

Vydáno: 25. November 2008