JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 1420/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 29. listopadu 2006 o dovolání obviněného V. P., roz. B., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 6. 2006, sp. zn. 3 To 388/2006, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 10 T 52/2006, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 14. 3. 2006, sp. zn. 10 T 52/2006, byl obviněný V. P. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. a byl odsouzen podle § 187 odst. 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání čtyř let, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou. Dále mu byl podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. uložen trest propadnutí věci, a to věcí uvedených ve výroku rozsudku.

Obviněný spáchal trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. tím, že v blíže nezjištěné době od února roku 2005 do září roku 2005 v O. na ubytovně prodal D. B. k užívání celkem nejméně 40 g omamné látky heroin za celkovou částku nejméně 40.000,- Kč a dne 18. 12. 2005 měl v místě svého současného bydliště v O. uschováno 122 tzv. psaníček a dva ks sáčků s obsahem drogy heroin o celkové hmotnosti 24,40 g s celkovým obsahem 6,1 g diacetylmorfinu.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný V. P. odvolání proti všem jeho výrokům. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 19. 6. 2006, sp. zn. 3 To 388/2006, odvolání obviněného zamítl podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.

Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 6. 2006, sp. zn. 3 To 388/2006, podal obviněný prostřednictvím svého obhájce dovolání opírající se o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněný namítl, že nespáchal čin popsaný v tzv. skutkové větě rozsudku ve větším rozsahu, a nenaplnil tak veškeré zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák., protože prodal za období 8 měsíců jen 40 g omamné látky heroin, a to jen jedinému uživateli, kterým byl D. B., pro kterého toto množství údajně pokrylo potřebu na pouhých třináct dní. Množství látky a počet osob, kterým ji nabízel s ohledem na intenzitu jednání z časového hlediska podle obviněného jednak nedostačují k tomu, aby byl naplněn zákonný znak „ve větším rozsahu“ uvedené kvalifikované skutkové podstaty trestného činu a jednak tyto okolnosti podstatně nezvyšují stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1 tr. zák. Podle obviněného tak skutek nenaplňuje formální ani materiální stránku trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák., ale pouze skutkovou podstatu trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák.

Z těchto důvodů navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 6. 2006, sp. zn. 3 To 388/2006, a přikázal mu, aby věc znovu projednal a rozhodl. Současně navrhl, aby mu Nejvyšší soud České republiky podle § 265o odst. 1 tr. ř. přerušil výkon trestu.

Nejvyšší státní zástupkyně v písemném vyjádření k dovolání uvedla, že podle ustanovení § 187 odst. 1 tr. zák. je trestné jak prodávat, tak i pro jiného přechovávat omamnou látku, přičemž znak „ve větším rozsahu“ kvalifikované skutkové podstaty trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. se vztahuje na obě tyto varianty jednání současně. Podle nejvyšší státní zástupkyně je tedy třeba vykládat znak „ve větším rozsahu“ tak, že se jedná o součet množství prodané a pro jiného přechovávané omamné látky. To je podle ní vyjádřeno i v tzv. právní větě rozsudku soudu prvního stupně, podle které obviněný naplnil zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu tím, že neoprávněně prodal a pro jiného přechovával omamnou látku a uvedený čin spáchal ve větším rozsahu, přičemž podotkla, že tento závěr vychází ze skutkových zjištění uvedených v popisu skutku. Podle nejvyšší státní zástupkyně je z hlediska naplnění znaku „ve větším rozsahu“ podstatný i druh účinných látek a připomněla, že mezi deriváty opia je látka heroin nejvíce návyková, když při nitrožilní aplikaci vzniká návyk již po 5 až 7 dávkách. Z těchto i dalších okolností dospěla k závěru, že je dán znak „ve větším rozsahu“ kvalifikované skutkové podstaty trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák., což podle ní podstatně zvyšuje stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost ve smyslu § 88 odst. 1 tr. zák.

Navrhla proto, aby dovolání obviněného bylo v neveřejném zasedání odmítnuto jako zjevně neopodstatněné podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.

Dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzením skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Nejvyšší soud je povinen v řízení o dovolání zásadně vycházet ze skutkového zjištění soudu prvního, resp. druhého stupně, učiněného v souladu s ustanovením § 2 odst. 5, 6 tr. ř. a v návaznosti na takto zjištěný skutkový stav zvažuje hmotně právní posouzení, přičemž skutkové zjištění soudu nemůže změnit. Dovolání je totiž specifickým mimořádným opravným prostředkem, který je určen k nápravě procesních a právních vad rozhodnutí vymezených v § 265a tr. ř. Nejvyšší soud v řízení o dovolání není a ani nemůže být další soudní instancí přezkoumávající skutkový stav věci, neboť by se tím dostal do postavení soudu prvního stupně, který je soudem jak zákonem určeným, tak nejlépe způsobilým ke zjištění skutkového stavu věci, popř. do postavení soudu druhého stupně, který může skutkový stav korigovat prostředky k tomu určenými zákonem.

Trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. se dopustí ten, kdo spáchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák. ve větším rozsahu. Zákonný znak skutkové podstaty podle § 187 odst. 2 písm. a) tr. zák. ,,ve větším rozsahu“ zvyšuje typový stupeň nebezpečnosti činu pro společnost, přičemž je potřebné ve smyslu § 88 odst. 1 tr. zák. materiálně posoudit, zda tato okolnost, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, podstatně zvyšuje stupeň nebezpečnosti trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák. pro společnost (srov. Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání, Praha: C. H. Beck 2004, 642s.).

Závěr o naplnění znaku spočívajícího ve spáchání trestného činu ve větším rozsahu podle § 187 odst. 2 písm. a) tr. zák. je nutné opřít především o množství omamné látky, s níž pachatel nakládal způsobem předpokládaným v ustanovení § 187 odst. 1 tr. zák., a to jak s ohledem na druh a kvalitu látky, tak i na další okolnosti, za nichž byl čin spáchán, tedy zejména dobu, po kterou pachatel s uvedenými látkami nakládal (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. 3 2005, sp. zn. 5 Tdo 280/2005).

Ze skutkových zjištění soudu prvního stupně vyplývá, že obviněný neoprávněně prodal nebo pro jiného přechovával nejméně 40 g omamné látky heroin a 2 sáčky spolu se 122 tzv. psaníčky o hmotnosti 24,4 g látky s celkovým obsahem 6,1 g diacetylmorfinu (heroin) a této trestné činnosti se dopouštěl po dobu osmi měsíců. Přitom množství 46,1 g látky heroin představuje asi 920 - 1530 dávek této drogy, což je hodnota odpovídající pojmu „větší rozsah“ /obdobně srov. obecný pokyn nejvyšší státní zástupkyně č. 2. z r. 2006 Sbírky pokynů obecné povahy Nejvyššího státního zastupitelství, příp. pokyn č. 6 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti České republiky, roč. 2001, částka 1, podle kterých lze za větší rozsah považovat 1,5 g Hcl (heroin), tj. asi 50 dávek po 30 mg, příp. 30 dávek po 50 mg/. Podstatnou okolností je rovněž druh látky, když heroin je silně návykovou látkou, která je z hlediska toxicity velmi nebezpečná a při předávkování může způsobit smrt. Tato skutková zjištění soudů dávají jednoznačný poklad pro závěr, že obviněný naplnil i zákonný znak kvalifikované skutkové podstaty trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. Nejvyšší soud k tomu dále uvádí, že soudy obou stupňů dospěly ke správnému právnímu posouzení skutku s poukazem na to, že výše uvedené okolnosti podstatně zvyšují stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost ve smyslu § 88 odst. 1 tr. zák. Obviněný uplatnil námitku nesprávné právní kvalifikace skutku již v odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně, s níž se odvolací soud ve svém rozhodnutí v souladu se zákonem vypořádal (č. l. 154 spisu).

Protože napadené rozhodnutí netrpí vytýkanými vadami, Nejvyšší soud dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně neopodstatněné. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání za splnění podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. Obviněný v dovolání navrhl, aby mu byl přerušen výkon trestu odnětí svobody. Nejvyšší soud zjistil z obsahu spisu vedeného u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 10 T 52/2006, že předseda senátu soudu prvního stupně nepodal návrh na přerušení výkonu trestu u obviněného podle § 265h odst. 3 tr. ř. Nejvyšší soud před rozhodnutím o dovolání neshledal důvody k přerušení výkonu trestu odnětí svobody obviněného podle § 265o odst. 1 tr. ř., a proto o něm nevydal negativní rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. listopadu 2006

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Vydáno: 29. November 2006