JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 1399/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 7. ledna 2009 v Brně v neveřejném zasedání o dovolání obviněného L. H. T. , které podal proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 1. 2008, č. j. 5 To 590/2007-414, v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 5 T 102/2007, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 12. 10. 2007, sp. zn. 5 T 102/2007, byli obvinění Q. H. T. , L. H. T. a T. L. N. uznáni vinnými trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák. (přechovávání pro jiného a prodej heroinu). Za to byli odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a trestu vyhoštění. L. H. T. , který ve věci podal dovolání, byl odsouzen podle § 187 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 1,5 roku se zařazením pro jeho výkon podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. do věznice s dozorem a podle § 57 odst. 1, 2 tr. zák. k trestu vyhoštění z území České republiky v trvání 3 roků. Podle § 55 odst. 1 písm. a), c) tr. zák. a § 73 odst. 1 písm. c) tr. zák. bylo rozhodnuto také o propadnutí resp. zabrání věcí ve výroku rozsudku konkrétně uvedených.

Proti rozsudku soudu I. stupně podali obvinění odvolání, která byla usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. 5 To 590/2007, zamítnuta podle § 256 tr. ř. jako nedůvodná.

Proti usnesení odvolacího soudu podal obviněný L. H. T. dovolání, ve kterém uplatnil dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. c), g), h) a l) tr. ř.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání navrhl, aby bylo podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítnuto jako zjevně neopodstatněné.

Nejvyšší soud předně zkoumal, zda jsou splněny procesní podmínky pro meritorní přezkoumání napadeného usnesení odvolacího soudu na podkladě podaného dovolání. Zjistil přitom, že tyto podmínky splněny nebyly, protože dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Podle § 265e odst. 2 tr. ř. jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci a zákonnému zástupci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději.

O zákonné lhůtě k podání dovolání byl obviněný i jeho obhájce řádně poučen v napadeném usnesení Krajského soudu v Brně.

Jak vyplývá z trestního spisu, bylo dovolání doručeno osobně Městskému soudu v Brně dne 19. 5. 2008. Tento den by byl posledním dnem dvojměsíční lhůty k podání dovolání, pokud by bylo vycházeno z doručení usnesení odvolacího soudu obhájci obviněného Mgr. M. S. dne 19. 3. 2008 a obviněnému L. H. T. dne 17. 3. 2008, jak to vyplývá z dodejek na č. l. 455 p. v. trestního spisu, potvrzujících doručení zásilky obsahující usnesení Krajského soudu č. l. 414. První strana dovolání napadeného usnesení odvolacího soudu je totiž na č. l. 414 a poslední strana tohoto usnesení je č. l. 419 tr. spisu.

Nejvyšší soud však zjistil, že výše uvedené doručení rozhodnutí odvolacího soudu obhájci i obviněnému bylo již druhým doručením téhož rozhodnutí. Na č. l. 435 p. v. tr. spisu jsou založeny dodejky z nichž vyplývá, že usnesení odvolacího soudu bylo obhájci obviněného doručeno již dne 30. 1. 2008 a obviněnému dne 1. 2. 2008. Na dodejkách je sice uvedeno č. l. 419. Toto je však poslední číslo listu usnesení odvolacího soudu napadeného dovoláním. I když tedy omylem bylo na dodejce jako specifikace doručované písemnosti uvedeno č. l. 419, namísto správného 414 jako prvního listu daného rozhodnutí, je zřejmé, že zásilka doručena obhájci dne 31. 1. 2008 a obviněnému dne 1. 2. 2008 obsahovala usnesení, jímž krajský soud rozhodl o odvolání obviněného L. H. T. a dalších spoluobviněných. Pokud pak obviněný podal dne 19. 5. 2008 proti tomuto usnesení dovolání, přičemž běh lhůty k jeho podání nepočítal již od prvního doručení dne 1. 2. 2008 (konec dvojměsíční lhůty dne 2. 4. 2008), ale až od opakovaného doručení téhož usnesení dne 19. 3. 2008, bylo dovolání podáno až po uplynutí lhůty k jeho podání a tedy opožděně.

Nejvyšší soud dospěl k tomuto zjištění poté, co v zájmu odstranění případných pochybností o opakovaném doručování téhož rozhodnutí o odvolání, provedl šetření podle § 265o odst. 2 tr. ř. V rámci tohoto šetření bylo potvrzeno, že předsedkyně senátu soudu I. stupně svým referátem na č. l. 435 dala pokyn k rozeslání usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. 5 To 590/2007, na č. l. 414 – 419, m.j. také obviněnému L. H. T. a jeho obhájci. K uvedení nesprávného č. l. 419 namísto správného 414 přitom došlo omylem zapisovatelky. Rovněž Nejvyšší státní zastupitelství ve své písemné zprávě potvrdilo, že usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. 5 To 590/2007, kterým byla zamítnuta odvolání obviněných bylo Městskému státnímu zastupitelství v Brně pod č. l. 419 doručeno již dne 29. 1. 2008, tj. ve stejné době, kdy bylo provedeno první doručení tohoto usnesení jak obviněnému, tak i jeho obhájci.

Bylo tak spolehlivě zjištěno, že obviněný podal dovolání až po uplynutí zákonné lhůty dvou měsíců k podání dovolání. Nic na tom nemění skutečnost, že předmětné usnesení bylo soudem obviněnému i jeho obhájci doručeno v pozdější době znovu, protože právní skutečností rozhodnou pro počítání lhůty k podání dovolání bylo již první doručení tohoto usnesení dne 1. 2. 2008 obviněnému. Od tohoto data započal běh dovolací lhůty a opětovné doručení opisu usnesení odvolacího soudu již nemělo na běh této lhůty žádný vliv.

Na základě těchto důvodů bylo dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř., protože bylo podáno opožděně, aniž by Nejvyšší soud z jeho podnětu napadené usnesení přezkoumal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. ledna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš

Vydáno: 07. January 2009