JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 1347/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 18. ledna 2007 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného P. B. , které podal proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 11. 2005, sp. zn. 6 To 503/2005, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 3 T 167/2004, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Dne 26. 10. 2006 bylo Nejvyššímu soudu předloženo k rozhodnutí dovolání obviněného P. B., které podal proti rozsudku Krajského soudu v Plzni jako soudu odvolacího ze dne 16. 11. 2005, sp. zn. 6 To 503/2005.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání obviněného uvedl, že nesplňuje náležitosti obsahu dovolání stanovené § 265f odst. 1 tr. ř. Pro případ, že na výzvu předsedy senátu soudu I. stupně bude zareagováno po stanovené lhůtě dvou týdnů, navrhl aby Nejvyšší soud postupoval podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. Dále se pak státní zástupce vyjádřil pouze pro případ, že vada dovolání byla včas odstraněna ve lhůtě dvou týdnů.

Nejvyšší soud z trestního spisu Okresního soudu v Sokolově (soud I. stupně) sp. zn. 3 T 167/2004, zjistil, že dovolání podal obviněný prostřednictvím obhájce včas u soudu I. stupně dne 23. 5. 2006 (podáno na poštu v poslední den dovolací lhůty dne 22. 5. 2006). Toto dovolání bylo předloženo Nejvyššímu soudu k rozhodnutí dne 3. 7. 2006, ale z důvodu, že neobsahovalo odkaz na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř., tj. nesplňovalo náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř., bylo Nejvyšším soudem vráceno přípisem ze dne 11. 7. 2006 soudu I. stupně, k postupu podle § 265h odst. 1 tr. ř. za účelem odstranění vady dovolání.

Soud I. stupně pak písemně podle § 265h odst. 1 tr. ř. vyzval obhájce obviněného JUDr. Z. S. k doplnění dovolání o odkaz na ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř., o které dovolání opírá s tím, aby tuto vadu dovolání odstranil ve lhůtě dvou týdnů, jinak bude dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. Jak vyplývá z dodejky (č. l. 661 p. v. tr. spisu), byla tato výzva doručena obhájci obviněného ve čtvrtek dne 3. 8. 2006. Na základě této výzvy obhájce doplnil dovolání podáním doručeným osobně soudu I. stupně dne 18. 8. 2006.

Podle § 60 odst. 2 tr. ř. lhůta stanovená podle týdnů, měsíců a let končí uplynutím toho dne, který svým jménem nebo číselným označením odpovídá dni, kdy se stala událost určující počátek lhůty. Chybí-li tento den v posledním měsíci lhůty, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Byla-li tedy lhůta k odstranění vady dovolání stanovena v trvání dvou týdnů a událostí určující její počátek byl čtvrtek dne 3. 8. 2006, kdy byla obhájci výzva doručena, byl posledním dnem této lhůty čtvrtek 17. 8. 2006. Obhájce obviněného tak podáním doručeným soudu I. stupně dne 18. 8. 2006 neodstranil vadu dovolání ve lhůtě dvou týdnů, kterou tento soud podle § 265h odst. 1 tr. ř. stanovil, přičemž byl také upozorněn, že nebude-li v této lhůtě vada odstraněna, bude dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř.

Ze systematiky ustanovení § 265h odst. 1 tr. ř. vyplývá, že odmítnutí dovolání spojuje nejen s tím, že obhájce vůbec neodstraní vady obsahu dovolání, ale i s tím, že tak neučiní ve stanovené lhůtě dvou týdnů. Vyplývá to ze znění tohoto ustanovení „jinak bude dovolání odmítnuto“. Tato lhůta má přitom propadný charakter a tak úkon směřující k odstranění vady obsahu dovolání učiněný až po jejím uplynutí, nemá na obsah původně podaného dovolání žádný vliv. Nejvyšší soud proto rozhodne o původně podaném dovolání a k jeho opožděnému doplnění nijak nepřihlíží.

Protože původně podané dovolání obviněného neobsahovalo odkaz na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř., o které se dovolání opírá, a to ani slovním vyjádřením, nesplňuje tak náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř. Proto bylo dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. ledna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš

Vydáno: 18. January 2007