JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 1228/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 11. 10. 2006 o dovolání obviněné L. K., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 1. 2006, sp. zn. 4 To 348/2005, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. Nt 1002/2003 t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněné L. K. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněná L. K. podala prostřednictvím obhájkyně dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 1. 2006, sp. zn. 4 To 348/2005, jímž byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta její stížnost proti usnesení Okresního soudu v Opavě ze dne 31. 10. 2005, sp. zn. Nt 1002/2003. Usnesením Okresního soudu v Opavě byl podle § 283 písm. d) tr. ř. zamítnut návrh obviněné na povolení obnovy řízení, které pravomocně skončilo trestním příkazem tohoto soudu ze dne 1. 11. 2002, sp. zn. 3 T 141/2002. S odkazem na důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. se obviněná domáhala toho, aby Nejvyšší soud zrušil usnesení obou soudů a aby přikázal Okresnímu soudu v Opavě věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout.

Nejvyšší soud shledal, že obviněná podala dovolání, které není přípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští.

Co se rozumí rozhodnutím ve věci samé, je upraveno v ustanovení § 265a odst. 2 tr. ř. Pod písmeny a) až g) jsou uvedeny jednotlivé typy rozhodnutí, které se považují za rozhodnutí ve věci samé, a pod písmenem h) je uvedeno rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti rozhodnutím uvedeným pod písmeny a) až g). Tento výčet je taxativní, což znamená, že žádný jiný typ rozhodnutí se za rozhodnutí ve věci samé nepovažuje. Mezi typy rozhodnutí, která se podle § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř. považují za rozhodnutí ve věci samé, není uvedeno rozhodnutí o návrhu na povolení obnovy řízení. V důsledku toho se za rozhodnutí ve věci samé podle § 265a odst. 2 písm. h) tr. ř. nepovažuje ani rozhodnutí, jímž byl zamítnut řádný opravný prostředek proti rozhodnutí soudu prvního stupně o návrhu na povolení obnovy řízení. To znamená, že ve věci návrhu na povolení obnovy řízení nelze proti rozhodnutí soudu, a to ani proti rozhodnutí soudu druhého stupně, podat dovolání.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud nepřípustné dovolání obviněné podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl, aniž z jeho podnětu meritorně přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. října 2006

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec

Vydáno: 11. October 2006