JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 1154/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání dne 29. října 2008 dovolání nejvyšší státní zástupkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. 9 To 52/2008, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 27 T 79/2006, v neprospěch obviněného R. B. , a rozhodl t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání nejvyšší státní zástupkyně o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu Plzeň-město ze dne 26. 11. 2007, sp. zn. 27 T 79/2006, byl obviněný R. B. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák. a byl podle § 224 odst. 2 tr. zák. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let, jehož výkon mu byl podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání tří let. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit poškozeným M. T. , částku 240.000 Kč, I. B. , částku 265.714,50 Kč, M. B. , částku 240.000 Kč a K. B. , částku 240.000 Kč. Poškozená M. T. byla odkázána se zbytkem nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný R. B. odvolání proti výroku o vině a státní zástupce proti zprošťujícímu výroku ohledně spoluobviněného L. B. Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. 9 To 52/2008, zrušil napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. b), d) odst. 2 tr. ř. v odsuzující části rozsudku ohledně obviněného R. B. a podle § 259 odst. 3 tr. ř. nově uznal obviněného R. B. vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák. a uložil mu podle § 224 odst. 1 tr. zák. trest odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon mu podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložil na zkušební dobu dvou let.

Proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. 9 To 52/2008, podala nejvyšší státní zástupkyně dovolání v neprospěch obviněného R. B. opírající se o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. V dovolání namítla nesprávné právní posouzení skutku odvolacím soudem. Odvolací soud shledal, že prvotní příčinou neštěstí byla vadná instalace plynového kotle v roce 1999 s odvodem spalin do nevyvložkovaného komína a až poté neprovádění kontrol a čištění komína, což však lze obviněnému R. B. přičíst až od 1. 12. 2004, kdy koupil reálnou polovinu domu od svého dědečka L. B. a dalších osob. Na základě těchto skutečností odvolací soud neshledal podmínky pro právní kvalifikaci podle § 224 odst. 2 tr. zák. Podle odvolacího soudu obviněný R. B. porušil jen ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Nejvyšší státní zástupkyně nesouhlasí s touto právní kvalifikací skutku. Namítla, že odvolací soud pominul, že obviněný zřídil v části domu, jejímž je vlastníkem, ubytovací jednotku podle § 3 písm. h) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v tehdy účinném znění. Obviněný od 10. 10. 2005 u této části domu poskytoval ubytovací služby, aniž by požádal o změnu užívání stavby, jak bylo jeho povinností. Poukázala na to, že při změně užívání stavby vzniká vlastníku podle § 35 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v tehdy účinném znění povinnost zbudovat komíny a kouřovody v souladu s příslušnými normami, k čemuž je vyžadována revizní zpráva. Podle názoru nejvyšší státní zástupkyně měl být skutek kvalifikován podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák., neboť ke smrti obou poškozených došlo v důsledku nerespektování zákonných předpisů obviněným R. B.

Z těchto důvodů nejvyšší státní zástupkyně navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 tr. ř. částečně zrušil napadené rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. 9 To 52/2008, ve výroku sub I. ohledně obviněného R. B. , jakož i všechna další rozhodnutí na ně obsahově navazující, pokud v důsledku zrušení pozbyla podkladu, a aby podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal věc Krajskému soudu v Plzni k novému projednání a rozhodnutí. Současně navrhla, aby rozhodnutí učinil v neveřejném zasedání konaném za podmínek stanovených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

Obviněný se k dovolání nejvyšší státní zástupkyně nevyjádřil.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání nejvyšší státní zástupkyně je zjevně neopodstatněné. Vycházel přitom z následujících skutečností:

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Ze zákonné dikce vyplývá, že dovolání, které se opírá o tento dovolací důvod, je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Nejvyšší soud je v řízení o dovolání povinen zásadně vycházet ze skutkového zjištění soudu prvního, resp. druhého stupně, učiněného v souladu s ustanovením § 2 odst. 5, 6 tr. ř., a v návaznosti na takto zjištěný skutkový stav zvažuje hmotně právní posouzení, přičemž skutkové zjištění soudu nemůže změnit. Dovolací soud je vázán skutkovým zjištěním soudů nižších stupňů a správností právního posouzení skutku se může zabývat jen ve vztahu k tomu skutkovému stavu, který zjistily soudy obou stupňů.

Podle § 88 odst. 1 tr. zák. k okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne jen tehdy, jestliže pro svou závažnost podstatně zvyšuje stupeň nebezpečnosti činu pro společnost. Ustanovení § 88 odst. 1 tr. ř. vyjadřuje požadavek zákona, aby byly okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby materiálně posuzovány, tj. aby se k takové okolnosti přihlédlo jen tehdy, když podstatně zvyšuje stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost. K vyšší trestnosti proto nestačí pouhé naplnění formálních znaků okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, poněvadž zároveň musí být vždy splněn materiální předpoklad, tj. podstatně zvýšený stupeň nebezpečnosti činu pro společnost (srov. rozh. č. 34/1982 Sb. rozh. tr.).

Stupeň nebezpečnosti konkrétního trestného činu není určován materiálním významem jen jedné, byť i závažné okolnosti, nýbrž je určován komplexem všech okolností případu, včetně těch, které leží mimo skutkovou podstatu trestného činu. Z těchto důvodů musí soud přihlížet vždy ke všem okolnostem konkrétního případu (srov. rozh. č. 36/1963 Sb. rozh. tr.) a při zkoumání, zda v konkrétním případě je reálně splněna materiální podmínka uvedená v § 88 odst. 1 musí vycházet z komplexního hodnocení stupně nebezpečnosti činu pro společnost, tedy z hledisek uvedených v § 3 odst. 4 (srov. rozh. č. 4/1965 Sb. rozh. tr.)

Nejvyšší soud zjistil, že odvolací soud dospěl ke správnému závěru, když kvalifikoval skutek jako trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák., a neshledal důvod pro přísnější kvalifikaci skutku podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák. Správně přihlédl k tomu, že základní příčinou bylo uvedení plynového kotle do provozu již v roce 1999 v rozporu s tehdy platnými předpisy, tedy že plynový kotel byl napojen na nevyvložkovaný komín, přičemž obviněný R. B. se stal vlastníkem reálné poloviny domu až ke dni 1. 12. 2004. Navíc vzal v úvahu, že podle výsledků dokazování kominík prováděl svou práci nedbale a neupozornil obviněného na potřebu vyvložkování komína (č. l. 389 spisu). Společenská nebezpečnost činu je okolnostmi, na něž odkazuje dovolání, sice zvyšována, nikoliv však podstatně ve smyslu § 88 odst. 1 tr. zák.

Protože napadené rozhodnutí netrpí vytýkanými vadami, Nejvyšší soud České republiky v neveřejném zasedání konaném za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. dovolání nejvyšší státní zástupkyně odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně neopodstatněné.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. října 2008

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Vydáno: 29. October 2008