JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 1007/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 30. 8. 2006 o dovolání, které podala I. Z., v trestní věci obviněného R. Z. vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 2 T 58/2005, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání I. Z. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

I. Z., bývalá manželka obviněného R. Z., učinila dne 3. 8. 2006 u Okresního soudu v Trutnově podání ke spisové značce tohoto soudu 2 T 58/2005 a označila toto podání jako „mimořádné dovolání proti rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově“. Z obsahu podání je patrno, že směřuje proti rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 7. 6. 2005, sp. zn. 2 T 58/2005, jímž byl obviněný R. Z. uznán vinným trestným činem zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody na osm měsíců se zařazením do věznice s ostrahou. Pro úplnost lze poznamenat, že odvolání obviněného bylo usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 5. 2006, sp. zn. 11 To 192/2006, podle § 256 tr. ř. zamítnuto. Toto usnesení bylo obviněnému doručeno dne 22. 6. 2006.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno neoprávněnou osobou, navíc proti rozhodnutí, proti kterému to ani není přípustné.

Podle § 265d odst. 1 tr. ř. dovolání mohou podat nejvyšší státní zástupce

a obviněný. Bývalá manželka obviněného nemůže v jeho věci podat dovolání, neboť ji k tomu neopravňuje ustanovení § 265d odst. 1 tr. ř. ani ustanovení § 265d odst. 2 tr. ř.

Kromě toho je třeba poznamenat, že dovolání není přípustné proti rozsudku soudu prvního stupně. Při splnění dalších podmínek může být podáno jen proti rozhodnutí soudu, který rozhodl v druhém stupni. V posuzované věci je rozhodnutím soudu druhého stupně usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 5. 2006, sp. zn. 11 To 192/2006. Dovolatelka tedy v rozporu s ustanovením § 265a odst. 1 tr. ř. napadla rozsudek Okresního soudu v Trutnově, to znamená rozhodnutí soudu prvního stupně.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítl dovolání I. Z., bývalé manželky obviněného, jako dovolání podané neoprávněnou osobou a současně jako dovolání, které není přípustné, aniž z jeho podnětu přezkoumal soudní rozhodnutí ve věci Okresního soudu v Trutnově sp. zn. 2 T 58/2005.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. srpna 2006

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec

Vydáno: 30. August 2006