JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 6 Tdo 982/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. července 2008 v řízení o dovolání, které podal obviněný J. M., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. 7 To 44/2008, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 16 T 31/2006, o návrhu na odklad výkonu rozhodnutí podaném podle § 265h odst. 3 tr. ř. t a k t o :

Podle § 265h odst. 3 tr. ř. s e o d k l á d á až do rozhodnutí o dovolání výkon rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 4. 2008, č. j. 7 To 44/2008-523.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 1. 2008, č. j. 16 T 31/2006-469, byl obviněný J. M. (dále jen „obviněný“) uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zák., neboť podle skutkových zjištění jmenovaného soudu „dne 11. 7. 2006 v době kolem 21.00 hodin v prostoru před chatou číslo s označením „R.“ v kempu T. H. V., okres P., po předchozí slovní rozepři, vyvolané D. H., a jeho nepatrném strčení do obžalovaného, šel D. H. již v zastřešeném prostoru chaty proti obžalovanému s napřaženou pěstí v úmyslu udeřit obžalovaného, na což zareagoval tak, že z pouzdra u pasu vytáhl zavírací vyhazovací nůž s digitálními hodinami, baterkou a integrovanou pojistkou, rozměru 140 mm x 35 mm, střenkou hnědé barvy a ostřím vybroušeným na jedné straně, čepele dlouhé 100 mm, otevřel jej, a při pevném držení v levé ruce tečně k hrudníku D. H., v úmyslu zbránit napadení své osoby, prudce vystrčil obě ruce proti hrudníku D. H., stále držíc nůž v ruce stejným způsobem, čímž v důsledku pohybu napřažené pěsti D. H. směrem k obžalovanému tomuto způsobil bodné poranění srdce spojené se závažným vnitrohrudním krvácením s obvyklou dobou léčení přesahující 6 týdnů a trvalými následky v podobě epilepsie a organického psychosyndromu“.

Za tento trestný čin byl obviněný odsouzen podle § 221 odst. 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dva roky a šest měsíců. Podle § 59 odst. 2 tr. zák. bylo obviněnému uloženo, aby ve zkušební době podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil. Podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. mu byl dále uložen trest propadnutí věci, a to 1 ks zavíracího vyhazovacího nože s digitálními hodinami, baterkou a integrovanou pojistkou, rozměru 140 mm x 35 mm, střenkou hnědé barvy a ostřím vybroušeným na jedné straně, čepele dlouhé 100 mm.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit poškozeným D. H. částku ve výši 229.200,- Kč s 9,5 % úrokem z prodlení jdoucím od 14. 2. 2007 a dále v každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení obžalovaného, v závislosti na výši repo sazby stanovené Č. n. b. platné pro první den následujícího kalendářního pololetí zvýšené o 7 % bodů, a V. z. p. Č. r., Ú. p. P., částku ve výši 337.860,45 Kč. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byli poškození D. H. a V. z. p. Č. r., Ú. pracoviště P., odkázáni se zbytky nároků na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

O odvoláních, která proti tomuto rozsudku podali obviněný, krajský státní zástupce v Českých Budějovicích a poškození D. H. a V. z. p. Č. r., rozhodl ve druhém stupni Vrchní soud v Praze. Rozsudkem ze dne 29. 4. 2008, č. j. 7 To 44/2008-523, podle § 258 odst. 1 písm. b), d) tr. ř. z podnětu odvolání krajského státního zástupce v Českých Budějovicích a poškozených D. H. a V. z. p. Č. r. napadený rozsudek v celém rozsahu zrušil. Podle § 259 odst. 3 tr. ř. nově rozhodl tak, že obviněného uznal vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zák., neboť „dne 11. 7. 2006 v době kolem 21.00 hodin v prostoru před chatou číslo s označením „R.“ v kempu T. H. V., okres P., po předchozí slovní rozepři, vyvolané D. H., a jeho nepatrném strčení do obžalovaného, šel D. H. již v zastřešeném prostoru chaty proti obžalovanému s napřaženou pěstí v úmyslu udeřit obžalovaného, na což zareagoval tak, že z pouzdra u pasu vytáhl zavírací vyhazovací nůž s digitálními hodinami, baterkou a integrovanou pojistkou, rozměru 140 mm x 35 mm, střenkou hnědé barvy a ostřím vybroušeným na jedné straně, čepele dlouhé 100 mm, otevřel jej, a při pevném držení v levé ruce tečně k hrudníku D. H., v úmyslu zbránit napadení své osoby, prudce vystrčil obě ruce proti hrudníku D. H., stále držíc nůž v ruce stejným způsobem, čímž v důsledku pohybu napřažené pěsti D. H. směrem k obžalovanému tomuto způsobil bodné poranění srdce spojené se závažným vnitrohrudním krvácením s obvyklou dobou léčení přesahující 6 týdnů a trvalými následky v podobě epilepsie a organického psychosyndromu“. Za to jej odsoudil podle § 222 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání tří a půl roku, pro jehož výkon jej podle § 39a odst. 3 tr. zák. zařadil do věznice s dozorem. Podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. mu uložil trest propadnutí věci, a to 1 ks zavíracího vyhazovacího nože s digitálními hodinami, baterkou a integrovanou pojistkou, rozměru 140 mm x 35 mm, střenkou hnědé barvy a ostřím vybroušeným na jedné straně, čepele dlouhé 100 mm. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. obviněnému uložil povinnost zaplatit poškozeným D. H., částku ve výši 458.400,- Kč s 9,5 % úrokem z prodlení jdoucím od 14. 2. 2007 a dále v každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení obžalovaného, v závislosti na výši repo sazby stanovené Č. n. b. platné pro první den následujícího kalendářního pololetí zvýšené o 7 % bodů, a V. z. p. Č. r., Ú. p. P., částku ve výši 675.721,- Kč. Odvolání obviněného podle § 256 tr. ř. zamítl.

Proti citovanému rozsudku Vrchního soudu v Praze podal obviněný dovolání, přičemž uplatnil dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. V odůvodnění tohoto mimořádného prostředku namítl (stručně shrnuto), že jednání, které je mu kladeno za vinu, bylo nutnou obranou ve smyslu § 13 tr. zák. a navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. 7 To 44/2008, jakož i rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 16 T 31/2006, podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil a s ohledem na řádně zjištěný skutkový stav věci pak podle § 265m odst. 1 tr. ř. ve věci nově rozhodl tak, že jej podle § 226 písm. b) tr. ř. obžaloby zprošťuje. Současně Nejvyšší soud požádal, aby ve smyslu § 265o odst. 1 tr. ř. odložil vykonatelnost napadeného rozsudku do doby, než bude o podaném dovolání rozhodnuto.

Dne 25. 7. 2008 byl spis předložen Nejvyššímu soudu s návrhem předsedy senátu Krajského soudu v Českých Budějovicích na odklad výkonu předmětného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve smyslu § 265h odst. 3 tr. ř. Předseda senátu Krajského soudu v Českých Budějovicích totiž po prostudování dovolání obviněného, s jehož argumentací se ztotožnil, a obsahu předložených spisů, dospěl k závěru, že otázku přiměřenosti zvoleného způsobu obrany vůči útočníkovi nelze posuzovat pouze z hlediska emočního vztahu osoby odvracející útok vůči útočníkovi, ale i z hlediska posouzení, jaké následky hrozily osobě odvracející útok. Podle jeho přesvědčení navíc nebylo v průběhu dokazování se stoprocentní jistotou zjištěno, že to byl právě obviněný, kdo zapříčinil příchod poškozeného do kempu a už vůbec nebylo prokázáno, že by obviněný zavinil, zapříčinil či vyprovokoval roztržku mezi jeho osobou a poškozeným. Přitom zdůraznil, že s tím samozřejmě souvisí i otázka, zda způsob obrany, který v daném případě obviněný zvolil, byl s ohledem na takovou hrozbu a podmínky, za jakých musel jako napadený celou situaci vyhodnotit, v zákonných mezích § 13 tr. zák. V souvislosti s tím odkázal též na právní závěry obsažené ve zrušeném rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 8. 2007, č. j. 16 T 31/2006–321, jímž byl obviněný podle § 226 písm. b) tr. ř. zproštěn obžaloby, neboť podle názoru dotyčného soudu jednání obviněného vykazovalo parametry nutné obrany ve smyslu § 13 tr. zák.

Nutno konstatovat, že posuzovaná věc je především z hlediska právního posouzení velmi složitá. O tom ostatně svědčí i průběh samotného trestního řízení, kdy původně byla obžaloba obviněného podána pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. ř. u Okresního soudu v Prachaticích, posléze bylo usnesením Vrchního soudu v Praze rozhodnuto o věcné příslušnosti Krajského soudu v Českých Budějovicích (neboť za tehdejšího stadia řízení nebylo možno vyloučit kvalifikaci jednání obviněného jako pokusu trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 219 odst. 1 tr. zák.), který nejprve, jak již shora uvedeno, obviněného obžaloby zprostil (předmětný rozsudek byl ovšem z podnětu odvolání státního zástupce zrušen a věc vrácena soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí) a teprve následně bylo rozhodnuto shora citovanými odsuzujícími rozsudky. Jakkoliv nelze předjímat rozhodnutí Nejvyššího soudu o podaném dovolání, nelze vyloučit, že dovolání může být shledáno důvodným a věc by mohla být posouzena a rozhodnuta způsobem, který bude pro obviněného příznivější, než se stalo napadeným rozhodnutím. V takovém případě by se stal výkon napadeného rozhodnutí (mj. výroku o trestu) nepřípustným.

Nejvyšší soud proto podle § 265h odst. 3 tr. ř. až do rozhodnutí o dovolání odložil výkon rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 4. 2008, č. j. 7 To 44/2008-523.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. července 2008

Předseda senátu:

JUDr. Vladimír Veselý

Vydáno: 31. July 2008