JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 6 Tdo 74/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání dne 18. dubna 2002 dovolání obviněného Ing. M. V. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 12. 2001, sp. zn. 6 To 574/2001, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 4 T 10/2001, a rozhodl t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu se dovolání obviněného Ing. M. V. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem samosoudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 29. 6. 2001, sp. zn. 4 T 10/2001, byl obviněný Ing. M. V. odsouzen za trestný čin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru podle § 249a odst. 1 tr. zák. k peněžitému trestu ve výši 20.000,- Kč, přičemž pro případ, že by uložený peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, byl obviněnému podle § 54 odst. 3 tr. zák. soudem uložen, resp. stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání čtyř měsíců. Poškozená H. C. byla podle § 229 odst. 1 tr. řádu odkázána s uplatněným nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních

Odvolání obviněného Ing. M. V., podané proti shora citovanému rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4, Městský soud v Praze usnesením ze dne 4. 12. 2001, sp. zn. 6 To 574/2001, podle § 256 tr. řádu jako nedůvodné zamítl.

Podle tzv. dodejek a doručenky, založených v trestním spisu, bylo usnesení odvolacího soudu doručeno Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 4 dne 18. 1. 2002, obviněnému Ing. M. V. dne 7. 2. 2002 a jeho obhájci, advokátovi JUDr. J. P., dne 31. 1. 2002.

Dne 12. 4. 2002 bylo Nejvyššímu soudu České republiky doručeno dovolání obviněného Ing. M. V. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 12. 2001, sp. zn. 6 To 574/2001, doručené městskému soudu podle prezentačního razítka dne 2. 4. 2002.

Nejvyšší soud České republiky shledal, že v posuzované trestní věci obviněného Ing. M. V. není dovolání přípustné.

Dovolání jako nový mimořádný opravný prostředek v trestním řízení se stalo součástí právního řádu České republiky na základě novely trestního řádu, realizované s účinností od 1. ledna 2002 zákonem č. 265/2001 Sb.

Časová působnost trestního řádu vychází kromě jiného ze zásady, že trestní řízení se koná podle zákona platného a účinného v době, kdy toto řízení probíhá. Dovolání v trestním řízení bylo zavedeno s účinností od 1. ledna 2002, z čehož je nutno podle názoru Nejvyššího soudu dovodit, že všechny zákonné podmínky pro jeho podání musí nastat až po tomto datu, to znamená za účinnosti shora citovaného zákona č. 265/2001 Sb.

Pokud tudíž bylo dovoláním napadené usnesení Městského soudu v Praze pravomocně vydáno dne 4. 12. 2001, již tato skutečnost sama o sobě založila procesní stav, kdy nebylo dovolání proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu přípustné.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání obviněného Ing. M. V. jako nepřípustné podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu odmítl, aniž byl oprávněn postupovat podle ustanovení § 265i odst. 3, odst. 4 tr. řádu. Své rozhodnutí přitom Nejvyšší soud učinil v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti tomuto usnesení o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 18. dubna 2002

Předseda senátu:

JUDr. Zdeněk S o v á k

Vydáno: 18. April 2002