JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 6 Tdo 648/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 11. září 2008 předsedou senátu v trestní věci obviněného M. Š., vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 7 T 5/2006, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. předseda senátu Nejvyššího soudu b e r e n a v ě d o m í zpětvzetí dovolání podané nejvyšší státní zástupkyní v neprospěch obviněného M. Š. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 12. 2007, č. j. 2 To 68/2007-224.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2006, č. j. 7 T 5/2006-113, byl obviněný M. Š. uznán vinným jednak trestným činem padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2 věta první tr. zák. ve spojení s ustanovením § 143 tr. zák., jednak pokusem trestného činu podvodu podle § 8 odst. 1 k § 250 odst. 1, 2 tr. zák. Za tyto trestné činy mu byl podle § 140 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání pěti let, přičemž pro výkon tohoto trestu byl podle § 39a odst. 3 tr. zák. zařazen do věznice s dozorem. Současně soud prvního stupně zrušil výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Kolíně ze dne 12. 3. 2004, sp. zn. 3 T 32/2004, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušený výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Uvedených trestných činů se obviněný podle učiněného skutkového zjištění měl dopustit tím, že „dne „dne 1. 12. 2003 v pobočce K. b. a. s. v K. podal dva příkazy k úhradě znějící na částky 30.000,- Kč a 40.000,- Kč, které sám vyplnil a na kterých napodobil podpis J. D., a pokusil se tak převést z jeho bankovního účtu na svůj bankovní účet č. vedený u Č. a. s. celkovou částku 70.000,- Kč, k převodu finanční částky však nedošlo, neboť na účtu poškozeného nebyla dostatečná výše finančních prostředků k provedení platby a takovým jednáním se pokusil způsobit J. D. škodu ve výši 70.000,- Kč“.

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 26. 10. 2006, č. j. 2 To 54/2006-148, podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v Praze ve výroku o trestu a podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněnému podle § 140 odst. 2 tr. zák., § 35 odst. 2 tr. zák. a § 40 odst. 1 tr. zák. uložil souhrnný trest odnětí svobody v trvání tří let. Pro výkon tohoto trestu byl obviněný podle § 39a odst. 3 tr. zák. zařazen do věznice s dozorem. Současně odvolací soud podle § 35 odst. 2 tr. zák. zrušil výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Kolíně ze dne 12. 3. 2004, č. j. 3 T 32/2004-67, a to včetně všech dalších rozhodnutí na tento výrok obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Toto rozhodnutí napadla dovoláním nejvyšší státní zástupkyně v neprospěch obviněného.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 12. 7. 2007, sp. zn. 6 Tdo 622/2007, podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 10. 2006, sp. zn. 2 To 54/2006, zrušil. Současně zrušil také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. Vrchnímu soudu v Praze přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 20. 12. 2007, č. j. 2 To 68/2007-224, podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. zrušil napadený rozsudek ve výroku o trestu a podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněnému podle § 140 odst. 2 tr. zák., § 35 odst. 2 tr. zák. a § 40 odst. 1 tr. zák. uložil souhrnný trest odnětí svobody v trvání tří let. Pro výkon tohoto trestu byl obviněný podle § 39a odst. 3 tr. zák. zařazen do věznice s dozorem. Současně odvolací soud podle § 35 odst. 2 tr. zák. zrušil výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Kolíně ze dne 12. 3. 2004, č. j. 3 T 32/2004-67, a to včetně všech dalších rozhodnutí na tento výrok obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Citované rozhodnutí Vrchního soudu v Praze napadla dovoláním nejvyšší státní zástupkyně v neprospěch obviněného.

Jak vyplývá z protokolu o hlavním líčení sepsaném u Krajského soudu v Praze dne 18. 7. 2008 v trestní věci vedené proti obviněnému u tohoto soudu pod sp. zn. 4 T 30/2008, byl tento den vyhlášen rozsudek, podle něhož byl obviněný uznán vinným jednak trestným činem padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2 věta první tr. zák. ve spojení s ustanovením § 143 tr. zák., jednak pokusem trestného činu podvodu podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 250 odst. 1, 2 tr. zák. Za tyto trestné činy mu byl podle § 140 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. a § 37a tr. zák. uložen společný souhrnný trest odnětí svobody v trvání pěti roků, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 3 tr. zák. zařazen do věznice s dozorem. Současně byl zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Kolíně ze dne 12. 3. 2004, sp. zn. 3 T 32/2004, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušenou část trestního příkazu obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a současně byl zrušen celý výrok o vině a trestu z rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2006, sp. zn. 7 T 5/2006, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 12. 2007, sp. zn. 2 To 68/2007, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušenou část rozsudku obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí, proti němuž nejvyšší státní zástupkyně podala dovolání, bylo rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 18. 7. 2008, sp. zn. 4 T 30/2008, zrušeno, vzala nejvyšší státní zástupkyně dovolání, podané v neprospěch obviněného, podáním ze dne 1. 9. 2008 výslovně zpět, když poukázala na to, že již neexistuje rozhodnutí, proti němuž směřuje dovolání podané v této věci a vzhledem k omezenému rozsahu odvolání, které podal obviněný, již ani v původní podobě nemůže existovat.

Podle § 265g odst. 2 věta první tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně. Předseda senátu Nejvyššího soudu postupoval podle toho ustanovení a vzal zpětvzetí dovolání nejvyšší státní zástupkyně na vědomí, neboť neshledal překážek, které by mu v takovém postupu bránily.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. září 2008

Předseda senátu:

JUDr. Jan Engelmann

Vydáno: 11. September 2008