JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 6 Tdo 6/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 17. ledna 2008 o dovolání, které podal obviněný Ing. K. K., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 6. 2007, sp. zn. 5 To 223/2007, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 24 T 122/2006, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 22. 2. 2007, sp. zn. 24 T 122/2006, byl obviněný Ing. K. K. uznán vinným trestnými činy zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zák. a neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 178 odst. 1, odst. 3 písm. c) tr. zák., jichž se podle skutkových zjištění jmenovaného soudu dopustil tím, že „dne 17. 12. 2004 v 16.45 hodin, na svém pracovišti na místním oddělení Policie ČR L. v P., ve funkci vedoucího tohoto oddělení prostřednictvím svého podřízeného poručíka PČR BC J. K. provedl neoprávněné lustrace v evidencích Policie ČR k osobám J. F. a I. B., které bezprostředně poté telefonicky sdělil osobě z kriminálního prostředí P. P. za účelem využití těchto informací při založení jejich soukromé obchodní společnosti“.

Za to byl odsouzen podle § 178 odst. 3 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou let. Podle § 49 odst. 1 tr. zák. mu byl dále uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu zaměstnání ve služebním poměru příslušníka Policie ČR, Vojenské policie, příslušníka BIS a Armády ČR, jakož i pracovního poměru u obecní policie v trvání tří let.

O odvolání, které proti tomuto rozsudku podal obviněný, rozhodl ve druhém stupni Městský soud v Praze usnesením ze dne 21. 6. 2007, sp. zn. 5 To 223/2007, jímž podle § 256 tr. ř. toto odvolání zamítl.

Proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 6. 2007, sp. zn. 5 To 223/2007 (a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 22. 2. 2007, sp. zn. 24 T 122/2006), podal obviněný dovolání, přičemž uplatnil dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Argumentaci předmětného podání není zapotřebí s ohledem na způsob rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) podrobně rozvádět. Postačí konstatovat, že obviněný zdůraznil, že se nedopustil žádné činnosti, která by mohla naplňovat skutkovou podstatu trestného činu, a soudům vytkl vadné hodnocení důkazů včetně porušení principu presumpce neviny a zásady in dubio pro reo, potažmo vadná skutková zjištění. Z těchto důvodů navrhl, aby Nejvyšší soud napadená rozhodnutí zrušil.

Do dne konání neveřejného zasedání neměl Nejvyšší soud k dispozici vyjádření nejvyšší státní zástupkyně k uvedenému dovolání ve smyslu § 265h odst. 2 tr. ř.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání obviněného je přípustné z hlediska ustanovení § 265a odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. ř., bylo podáno osobou oprávněnou podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř., prostřednictvím obhájce, tedy v souladu s ustanovením § 265d odst. 2 tr. ř.

Dále Nejvyšší soud zkoumal, zda byla dodržena zákonná lhůta k podání dovolání podle § 265e tr. ř. a zjistil, že dovolání obviněného bylo podáno opožděně.

V souvislosti s tím je na místě nejprve připomenout, že podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Podle § 265e odst. 2 tr. ř. jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci a zákonnému zástupci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději. V souladu s odst. 3 téhož zákonného ustanovení je lhůta k podání dovolání zachována také tehdy, je-li dovolání podáno ve lhůtě u Nejvyššího soudu nebo u soudu, který rozhodl ve druhém stupni, anebo je-li podání, jehož obsahem je dovolání, dáno ve lhůtě na poštu a adresováno soudu, u něhož má být podáno, nebo který má ve věci rozhodnout.

Z předloženého trestního spisu Nejvyšší soud zjistil, že shora citované usnesení odvolacího soudu bylo doručeno obviněnému dne 12. 9. 2007 a jeho obhájci Mgr. J. F. dne 3. 9. 2007 (viz doručenky na č. l. 138 spisu). V posuzovaném případě proto bylo pro běh dvouměsíční lhůty k podání dovolání od doručení rozhodnutí soudu druhé instance určující datum 12. 9. 2007. Zásilka, jejímž obsahem bylo dovolání obviněného a která byla adresována Nejvyššímu soudu, byla dána na poštu (předána k poštovní přepravě) dne 14. 11. 2007 (viz dovolání s obálkou na č. l. 140 až 144 spisu). Žádné další podání, jehož obsahem by bylo dovolání obviněného, není v předmětném trestním spise založeno.

Podle § 60 odst. 2 tr. ř. lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který svým jménem nebo číselným označením odpovídá dni, kdy se stala událost určující počátek lhůty. Chybí-li tento den v posledním měsíci lhůty, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle § 60 odst. 3 tr. ř. připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu nebo pracovního volna, pokládá se za poslední den lhůty nejbližší příští pracovní den.

V konkrétním případě poslední den lhůty připadl na pondělí dne 12. 11. 2007.

Podal-li obviněný dovolání až dne 14. 11. 2007, je zřejmé, že dovolání podal opožděně, tj. po uplynutí zákonem stanovené lhůty. Nutno přitom podotknout, že podle ustanovení § 265e odst. 4 tr. ř. navrácení lhůty k podání dovolání není přípustné. Zákon tedy žádné výjimky v případech, kdy lhůta k podání dovolání oprávněným osobám marně uplynula, nepřipouští.

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne, bylo-li podáno opožděně, osobou neoprávněnou nebo osobou, která ho znovu podala, když ho předtím výslovně vzala zpět. S ohledem na shora uvedené důvody Nejvyšší soud v souladu s citovaným ustanovením zákona dovolání obviněného Ing. K. K. jako opožděné odmítl. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. tak učinil v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 17. ledna 2008

Předseda senátu :

JUDr. Vladimír Veselý

Vydáno: 17. January 2008