JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 6 Tdo 244/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 27. února 2008 o dovolání obviněného M. M., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2007, č. j. 6 To 68/2007-203, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 2 T 176/2005, t a k t o :

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. s e z r u š u j e usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 6 To 68/2007.

Podle § 265k odst. 2 tr. ř. s e z r u š u j í všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Krajskému soudu v Ostravě p ř i k a z u j e, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í .

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2007, č. j. 6 To 68/2007-203, bylo podle § 253 odst. 3 tr. ř. odmítnuto odvolání obviněného M. M. proti rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 27. 9. 2006, č. j. 2 T 176/2005-184. Tímto rozsudkem byl obviněný M. M. uznán vinným trestným činem výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a trestným činem ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. Podle § 221 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. byl obviněný odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců. Podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. byl obviněnému výkon trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou let. Dále byl podle § 229 odst. 1 tr. ř. poškozený odkázán se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Dovolání obviněný opřel o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm l) tr. ř., tedy, že pro odmítnutí jeho odvolání nebyly splněny procesní podmínky stanovené zákonem. Vytkl soudu prvního stupně, že nerespektoval ustanovení § 251 odst. 1 tr. ř., neboť jeho obhájce nevyzval k odstranění vad podaného odvolání v zákonné lhůtě pěti dnů s upozorněním, že jinak bude odvolání odmítnuto. V písemné výzvě Okresního soudu v Bruntále ze dne 2. 1. 2007 se toliko uvádí: „Vyzýváme Vás k doplnění odůvodnění odvolání do rozsudku zdejšího soudu ze dne 26. 9. 2006, č. j. 2 T 176/2005-184“. Tato výzva podle názoru obviněného nemá zákonem požadovaný obsah, a proto nemůže odůvodňovat postup odvolacího soudu podle § 253 odst. 3 tr. ř. Dodal, že výzva soudu neobsahovala upozornění na konkrétní nedostatky obsahu odvolání. Obviněný je přesvědčen, že jeho odvolání ze dne 14. 11. 2006 obsahovalo všechny podstatné náležitosti odvolání. Z nesplnění výzvy proto nemohly být vyvozeny důsledky uvedené v ustanovení § 253 odst. 3 tr. ř. Z těchto důvodů obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2007, č. j. 6 To 68/2007-203, současně i všechna rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a věc přikázal Krajskému soudu v Ostravě k novému projednání a rozhodnutí.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání obviněného je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř.], bylo podáno osobou oprávněnou prostřednictvím obhájce, tedy podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. a v souladu s § 265d odst. 2 tr. ř., přičemž lhůta k podání dovolání byla ve smyslu § 265e tr. ř. zachována.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. spočívá v tom, že bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) a g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k). Obviněný se domnívá, že nebyly splněny podmínky pro odmítnutí odvolání podle § 253 odst. 3 tr. ř. Je tedy zřejmé, že jeho námitky směřují do první části dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.

Tento dovolací důvod (v části první) má zajišťovat nápravu tam, kde soud druhého stupně měl v řádném opravném řízení přezkoumat určité rozhodnutí napadené řádným opravným prostředkem po věcné stránce, ale místo toho, aniž byly splněny procesní podmínky pro takový postup, opravný prostředek (odvolání nebo stížnost) zamítl nebo odmítl podle § 253 odst. 1 nebo odst. 3 tr. ř. (u odvolání), u stížnosti podle § 148 odst. 1 písm. a), b) tr. ř. Jinými slovy řečeno, obviněnému nesmí být odepřen přístup k soudu druhého stupně, jsou-li splněny podmínky pro meritorní přezkum napadeného rozhodnutí.

Ze spisu Okresního soudu v Bruntále sp. zn. 2 T 176/2005 se podává, že u hlavního líčení, poté, co byl vyhlášen rozsudek soudu prvního stupně, si obviněný odvolání nepodal. Rozsudek soudu prvního stupně obviněný obdržel dne 9. 11. 2006, jeho obhájce JUDr. V. V. dne 6. 11. 2006 (viz č. l. 186 verte). Dne 14. 11. 2006 obhájce obviněného předal k poštovní přepravě písemnost obsahující odvolání s tím, že bližší odůvodnění odvolání učiní ve lhůtě deseti dnů. Na č. l. 199 se nachází pokyn předsedy senátu následujícího znění: „Vyzvi obhájce k doplnění odůvodnění odvolání“. Obhájci obviněného JUDr. V. V. byla doručena výzva tohoto znění: „V trestní věci vedené u Okresního soudu v Bruntále, kde obžalovaným je M. M., Vás vyzýváme k doplnění odůvodnění odvolání do rozsudku zdejšího soudu ze dne 26. 9. 2006, č. j. 2 T 176/2005-184“. Výzva byla obhájci obviněného doručena dne 3. 1. 2007. Spis byl s odvoláním obviněného předložen Krajskému soudu v Ostravě. Usnesením ze dne 31. 1. 2007, č. j. 6 To 68/2007-203, Krajský soud v Ostravě v neveřejném zasedání odvolání obviněného odmítl podle § 253 odst. 3 tr. ř. s odůvodněním, že ani po doručení výzvy obhájci nebylo provedeno odůvodnění podaného odvolání z hledisek § 249 odst. 1 tr. ř. Toto usnesení bylo obviněnému doručeno dne 6. 4. 2007, obhájci obviněného dne 2. 4. 2007. Dne 19. 2. 2007 předal obhájce obviněného k poštovní přepravě doplnění odvolání obviněného, které bylo Okresnímu soudu v Bruntále doručeno dne 20. 2. 2007 (č. l. 209).

Podle § 253 odst. 3 tr. ř. odvolací soud odmítne odvolání, které nesplňuje náležitosti obsahu odvolání.

Podle § 249 odst. 1 t. ř. odvolání musí být ve lhůtě uvedené v § 248 tr. ř. nebo v další lhůtě k tomu stanovené předsedou senátu soudu prvního stupně podle § 251 tr. ř. také odůvodněno tak, aby bylo patrno, v kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo řízení, které rozsudku předcházelo. O tom musí být oprávněné osoby poučeny.

Podle § 251 odst. 1 věty první tr. ř. nesplňuje-li odvolání státního zástupce, odvolání, které podal za obžalovaného jeho obhájce, nebo odvolání, které podal za poškozeného nebo za zúčastněnou osobu jejich zmocněnec, náležitosti obsahu odvolání podle § 249 odst. 1 tr. ř., vyzve je předseda senátu, aby vady odstranili ve lhůtě pěti dnů, kterou jim zároveň stanoví, a upozorní je, že jinak bude odvolání odmítnuto podle § 253 odst. 3 tr. ř.

Z uvedeného plyne, že ve výzvě soudu prvního stupně k odstranění vad odvolání obviněného nebyla uvedena lhůta k odstranění vad odvolání, včetně okamžiku, od něhož lhůta počne běžet, neobsahovala ani upozornění na odmítnutí odvolání podle § 253 odst. 3 tr. ř.

Předseda senátu ve výzvě k odstranění vad podaného odvolání musí uvést nejen zákonnou lhůtu pěti dnů, v níž je nutno zjištěné vady odstranit, ale současně též určit konkrétní událost (okamžik), která je pro počátek běhu této lhůty relevantní (např. může za takovou událost stanovit den doručení takové výzvy). Splnění obou těchto předpokladů je nezbytné pro závěr, že lhůta pěti dnů byla v souladu se zákonem stanovena a jen za splnění těchto podmínek lze rozhodnout o odmítnutí odvolání podle § 253 odst. 3 tr. ř. (srov. č. 23/2005 Sb. rozh. tr.).

Lze tedy konstatovat, že pro odmítnutí odvolání podle § 253 odst. 3 tr. ř. nebyly splněny zákonem stanovené podmínky, protože výzva předsedy senátu soudu prvního stupně zákonem požadované náležitosti nesplňovala.

Zbývá dodat, že výzvu k odstranění vad podaného odvolání není nutno v dané věci opakovat, neboť obhájce obviněného odvolání doplnil (viz č. l. 209). Z uvedeného důvodu se věc vrací do stádia řízení, v němž má být rozhodnuto o odvolání obviněného.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti musel Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušit usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2007, č. j. 6 To 68/2007-203, a současně také zrušit všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. pak Krajskému soudu v Ostravě přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Podle § 265s odst. 1 tr. ř. orgán činný v trestním řízení, jemuž věc byla přikázána k novému projednání a rozhodnutí je vázán právním názorem, který vyslovil ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 27. února 2008

Předseda senátu:

JUDr. Jan Engelmann

Vydáno: 27. February 2008