JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 6 Tdo 153/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání dne 22. května 2002 dovolání obviněného B. G., podané proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 11. 2001, sp. zn. 9 To 437/2001, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 1 T 124/2000, a rozhodl t a k t o :

Podle § 265i odst.1 písm.a)tr.řádu se dovolání obviněného B.G.o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Rakovníku ze dne 27. 8. 2001, sp. zn. 1 T 124/2000, byl obviněný B. G. odsouzen za trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 147 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody na osmnáct měsíců, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 písm. a), § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu tří let.

Odvolání obviněného B. G., podané proti shora citovanému rozsudku Okresního soudu v Rakovníku, Krajský soud v Praze usnesením ze dne 14. 11. 2001, sp. zn. 9 To 437/2001, podle § 256 tr. řádu zamítl.

Podle tzv. doručenek, založených v trestním spisu, bylo usnesení odvolacího soudu doručeno Okresnímu státnímu zastupitelství v Rakovníku, obviněnému B. G. i jeho obhájci, advokátovi JUDr. J. M., shodně dne 11. 2. 2002.

Dne 14. 5. 2002 bylo Nejvyššímu soudu České republiky doručeno dovolání obviněného B. G. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 11. 2001, sp. zn. 9 To 437/2001, doručené Okresnímu soudu v Rakovníku podle prezentačního razítka dne 12. 4. 2002.

Nejvyšší soud České republiky shledal, že v posuzované trestní věci obviněného B. G. není dovolání přípustné.

Dovolání jako nový mimořádný opravný prostředek v trestním řízení se stalo součástí právního řádu České republiky na základě novely trestního řádu, realizované s účinností od 1. ledna 2002 zákonem č. 265/2001 Sb.

Časová působnost trestního řádu vychází kromě jiného ze zásady, že trestní řízení se koná podle zákona platného a účinného v době, kdy toto řízení probíhá. Dovolání v trestním řízení bylo zavedeno s účinností od 1. ledna 2002, z čehož je nutno podle názoru Nejvyššího soudu dovodit, že všechny zákonné podmínky pro jeho podání musí nastat až po tomto datu, to znamená za účinnosti shora citovaného zákona č. 265/2001 Sb.

Pokud tudíž bylo dovoláním napadené usnesení Krajského soudu v Praze pravomocně vydáno dne 14. 11. 2001, již tato skutečnost sama o sobě založila procesní stav, kdy nebylo dovolání proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu přípustné.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání obviněného B. G. jako nepřípustné podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu odmítl, aniž byl oprávněn postupovat podle ustanovení § 265i odst. 3, odst. 4 tr. řádu. Své rozhodnutí přitom Nejvyšší soud učinil v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti tomuto usnesení o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 22. května 2002

Předseda senátu:

JUDr. Zdeněk S o v á k

Vydáno: 22. May 2002