JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 6 Tdo 1330/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 23. října 2008 o dovolání obviněného Ing. P. F. K., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 4. 2008, č. j. 3 To 303/2008-51, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 0 Nt 1635/2006, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 4. 2008, č. j. 3 To 303/2008-51, byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta stížnost obviněného Ing. P. F. K. proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 8. 10. 2007, č. j. 0 Nt 1635/2006-40, kterým byl zamítnut návrh obviněného na povolení obnovy řízení proti pravomocnému rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 19. 12. 2003, sp. zn. 10 T 104/99, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 9. 2004, kterým byl obviněný uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák., křivého obvinění podle § 174 odst. 1 tr. zák., útisku podle § 237 tr. zák. a omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 tr. zák.

Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 4. 2008, č. j. 3 To 303/2008-51, podal obviněný prostřednictvím obhájkyně dovolání, které opřel o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. V dovolání obviněný namítá, že soud prvního stupně neprovedl ve věci veškeré jím navržené důkazy, přičemž tyto nehodnotil ve všech souvislostech tak, jak vyplývá z ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř., přičemž krajský soud pochybení soudu prvního stupně nenapravil a se závěry soudu prvního stupně se ztotožnil. Dále poukazuje na to, že se soudy dostatečně nevypořádaly se skutečností, že svědkyně T. vypovídala tak, aby mu uškodila. Závěrem podaného dovolání navrhl, aby Nejvyšší soud dovoláním napadené rozhodnutí zrušil a soudu přikázal věc k novému projednání a rozhodnutí.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, který se k dovolání obviněného vyjádřil, navrhl toto odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. jako nepřípustné, neboť se nejedná o rozhodnutí ve věci samé, které by bylo taxativně vypočteno mezi rozhodnutími uvedenými v § 265a odst. 2 tr. ř.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve zkoumal, zda v posuzované věci jsou splněny podmínky přípustnosti dovolání vymezené v § 265a tr. ř.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Ustanovení § 265a odst. 2 písm. a) až h) tr. ř. taxativně uvádí rozhodnutí, proti kterým je dovolání přípustné, tudíž, která považuje za rozhodnutí ve věci samé. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o obnově řízení není v těchto ustanoveních taxativně uvedeno, nejedná se o rozhodnutí ve věci samé, proto ani dovoláním napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě, který zamítl stížnost podanou proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým byl zamítnut návrh na povolení obnovy řízení, nelze považovat za rozhodnutí ve smyslu § 265a odst. 2 písm. h) tr. ř.

Z výše uvedeného vyplývá, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti kterému zákon dovolání podle § 265a tr. ř. nepřipouští.

V souvislosti s výše uvedeným závěrem je třeba zmínit rozhodnutí č. 36/2003 Sb. rozh. trest., které uvádí, že usnesení, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na povolení obnovy řízení podle § 283 tr. ř. nebo § 284 tr. ř. nelze považovat za rozhodnutí ve smyslu § 265a odst. 1, 2 tr. ř., proto proti němu není přípustné dovolání, a to ani kdyby původní rozhodnutí, jehož se návrh na obnovu týkal, bylo rozhodnutím ve věci samé v uvedeném smyslu.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti Nejvyšší soud dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl, jako nepřípustné, přičemž toto rozhodnutí učinil v souladu se zněním § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 23. října 2008

Předseda senátu:

JUDr. Jan Engelmann

Vydáno: 23. October 2008