JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 6 Tdo 1270/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. října 2008 o dovolání, které podala nejvyšší státní zástupkyně v neprospěch obviněného L. Z., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 4. 2008, sp. zn. 5 To 165/2008, jako soudu druhého stupně v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 105 T 9/2008, takto:

I. Podle § 265k odst. 1, odst. 2 tr. ř. s e usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 4. 2008, sp. zn. 5 To 165/2008, z r u š u j e .

Současně s e z r u š u j í také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

II. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. s e Krajskému soudu v Ostravě p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 105 T 9/2008, bylo rozhodnuto takto: „Podle § 314c odst. 1 písm. a) trestního řádu za použití § 188 odst. 1 písm. b) trestního řádu se věc vedená u Okresního soudu v Karviné, pobočky v Havířově podle sp. zn. 105 T 9/2008 pro skutek, kterého se měl podezřelý L. Z. dopustit tím, že dne 9. 3. 2008 kolem 15.25 hodin v P. u K., okres K., na ul. O., v prodejně P. market, odcizil z regálu 3 ks sprchového gelu zn. Adidas v hodnotě celkem 218,70 Kč a to tak, že uvedenou kosmetiku uschoval pod oděv a s touto prošel pokladnami prodejny aniž by zaplatil, kde byl zadržen ostrahou prodejny a zboží bylo vráceno, takže škoda nevznikla, a tohoto jednání se dopustil přesto, že rozsudkem Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 5 T 71/2005 ze dne 30. 5. 2005, který nabyl právní moci 30. 5. 2005, byl uznán vinným z trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) trestního zákona a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání 4 měsíců nepodmíněně se zařazením do věznice s dozorem, z jehož výkonu byl usnesením Okresního soudu v Chomutově sp. zn. 2 PP 46/2006 ze dne 9. 2. 2006 podmíněně propuštěn za současného stanovení zkušební doby v trvání 2 let, čímž měl spáchat trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) trestního zákona, postupuje Městskému úřadu v P. jako orgánu příslušnému k posouzení, zda se jedná o přestupek, když skutek není trestným činem.“

O stížnosti, kterou proti tomuto usnesení podal státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Karviné – pobočky v Havířově, rozhodl ve druhém stupni Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 21. 4. 2008, sp. zn. 5 To 165/2008, jímž ji podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. (jako opožděně podanou) zamítl.

Proti citovanému usnesení Krajského soudu v Ostravě podala nejvyšší státní zástupkyně v neprospěch obviněného L.Z. dovolání, přičemž uplatnila dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.

V odůvodnění tohoto mimořádného opravného prostředku uvedla, že stížnost státního zástupce, která byla napadeným usnesením Krajského soudu v Ostravě zamítnuta jako opožděně podaná, byla ve skutečnosti podána včas. Je sice pravda, že opis rozhodnutí Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově o postoupení věci byl Okresnímu státnímu zastupitelství v Karviné – pobočce v Havířově doručen dne 21. 3. 2008, že obsahoval poučení o přípustnosti podat proti němu stížnost do 3 dnů ode dne jeho oznámení, že třetí den následující po doručení rozhodnutí připadl na 24. 3. 2008 a že stížnost byla okresnímu soudu doručena dne 25. 3. 2008, lhůta k podání stížnosti však byla ve skutečnosti zachována, protože poslední den lhůty připadl na Velikonoční pondělí, takže den 24. 3. 2008 byl dnem pracovního klidu. Pokud stížnostní soud za konstatovaného stavu postupoval podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. a stížnost podanou v zákonem stanovené lhůtě zamítl jako opožděně podanou, je tím dán dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. V souvislosti s tím nejvyšší státní zástupkyně připomněla, že podle § 143 odst. 1 tr. ř. se stížnost podává u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje, a to do tří dnů od oznámení usnesení, ke kterému došlo doručením opisu usnesení státnímu zastupitelství (§ 137 odst. 1 tr. ř.) dne 21. 3. 2008. Dále upozornila, že počítání lhůt je upraveno v § 60 tr. ř. tak, že podle odst. 1 se do lhůty určené podle dní nezapočítává den, kdy se stala událost určující počátek lhůty a že podle § 60 odst. 3 tr. ř., připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu nebo pracovního volna, pokládá se za poslední den lhůty nejbližší příští pracovní den. Dovodila pak, že podle citovaného ustanovení zákona připadl v březnu roku 2008 poslední den lhůty k podání stížnosti proti usnesení doručenému dne 21. 3. 2008 na den 25. 3. 2008. Následně konstatovala, že dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. se vztahuje na případy, kdy bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř., a uzavřela, že na posuzovaný případ dopadá předmětný dovolací důvod v jeho prvé alternativě, protože došlo k zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku bez věcného přezkoumání a procesní strana byla zbavena přístupu ke druhé instanci.

Z těchto důvodů navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) podle § 265k odst. 1, odst. 2 tr. ř. za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 tr. ř. zrušil v celém rozsahu usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 4. 2008, sp. zn. 5 To 165/2008, i všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Ostravě, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Současně podle § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. vyslovila souhlas s projednáním věci v neveřejném zasedání, přičemž s konáním neveřejného zasedání vyslovila souhlas i pro případ, že by dovolací soud rozhodl jiným než navrhovaným způsobem.

Do dne konání neveřejného zasedání neměl Nejvyšší soud k dispozici vyjádření obviněného L. Z. k uvedenému dovolání ve smyslu § 265h odst. 2 tr. ř.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) především zkoumal, zda je dovolání přípustné, zda bylo podáno včas a oprávněnou osobou, zda má všechny obsahové a formální náležitosti a zda poskytuje podklad pro věcné přezkoumání napadeného rozhodnutí či zda tu nejsou důvody pro odmítnutí dovolání. Přitom dospěl k následujícím závěrům:

Dovolání je přípustné z hlediska ustanovení § 265a odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. ř. Nejvyšší státní zástupkyně je podle § 265d odst. 1 písm. a) tr. ř. osobou oprávněnou k podání dovolání pro nesprávnost kteréhokoli výroku rozhodnutí soudu, a to ve prospěch i v neprospěch obviněného. Dovolání, které splňuje náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř., podala ve lhůtě uvedené v § 265e odst. 1 tr. ř. a na místě určeném tímtéž zákonným ustanovením.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. ř., bylo dále zapotřebí posoudit otázku, zda uplatněný dovolací důvod, resp. konkrétní argumenty, o něž se dovolání opírá, lze považovat za důvod uvedený v předmětném zákonném ustanovení.

Důvodem dovolání podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. je existence vady spočívající v tom, že bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 1 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k) (§ 265b odst. 1 tr. ř.). Předmětný dovolací důvod tedy dopadá na případy, kdy došlo k zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku bez věcného přezkoumání a procesní strana tak byla zbavena přístupu ke druhé instanci, nebo byl–li zamítnut řádný opravný prostředek, ačkoliv již v předcházejícím řízení byl dán dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř.

V návaznosti na to je třeba konstatovat, že námitky, jež nejvyšší státní zástupkyně ve svém mimořádném opravném prostředku uplatnila, jsou z hlediska dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. (konkrétně první alternativy) právně relevantní.

Nejvyšší soud proto přezkoumal podle § 265i odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost napadeného rozhodnutí, a to v rozsahu a z důvodů uvedených v dovolání, jakož i řízení tomuto rozhodnutí předcházející a dospěl k závěru, že dovolání je důvodné.

Podle § 143 odst. 1 tr. ř. se stížnost podává u orgánu, proti jehož usnesení stížnost směřuje, a to do tří dnů od oznámení usnesení.

Podle § 137 odst. 1 tr. ř. se oznámení usnesení děje buď vyhlášením usnesení v přítomnosti toho, jemuž je třeba usnesení oznámit, anebo doručením opisu usnesení.

Podle § 60 odst. 1 tr. ř. se do lhůty určené podle dní nezapočítává den, kdy se stala událost určující počátek lhůty. Přitom podle odst. 3 citovaného zákonného ustanovení platí, že připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu nebo pracovního volna, pokládá se za poslední den lhůty nejbližší příští pracovní den.

Z předloženého trestního spisu je zřejmé, že opis usnesení Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 105 T 9/2008, byl Okresnímu státnímu zastupitelství v Karviné – pobočce v Havířově doručen dne 21. 3. 2008 (viz doručenka na č. l. 25 spisu). Tento den je třeba považovat za den, kdy bylo předmětné usnesení jmenovanému státnímu zastupitelství (přesněji státnímu zástupci tohoto státního zastupitelství) oznámeno, resp. za den, kdy se stala událost určující státnímu zástupci počátek lhůty pro podání stížnosti proti předmětnému usnesení. S ohledem na skutečnost, že konec lhůty připadl na den 24. 3. 2008, což bylo Velikonoční pondělí, tj. den pracovního klidu (viz § 2 a § 3 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu), byl ve vztahu ke státnímu zástupci posledním dnem lhůty pro podání stížnosti proti shora citovanému usnesení Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově až den 25. 3. 2008. Ze spisového materiálu dále vyplývá, že státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Karviné - pobočky v Havířově podal stížnost proti usnesení Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 105 T 9/2008, osobně dne 25. 3. 2008 u Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově (viz č. l. 27 spisu).

Vzhledem k uvedenému nutno uzavřít, že stížnost státního zástupce proti citovanému usnesení Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově byla podána včas a že Krajský soud v Ostravě pochybil, pokud tuto stížnost podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. zamítl, jako podanou opožděně. Za této situace je zřejmé, že soud druhého stupně rozhodl o zamítnutí řádného opravného prostředku proti rozhodnutí uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí, a že je tedy dán dovolací důvod podle první alternativy § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud v neveřejném zasedání ve smyslu ustanovení § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. podle § 265k odst. 1, odst. 2 tr. ř. zrušil napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 4. 2008, sp. zn. 5 To 165/2008, jakož i další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a podle § 265l odst. 1 tr. ř. Krajskému soudu v Ostravě přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Věc se tedy vrací do stádia řízení před soudem druhého stupně, jehož úkolem bude znovu rozhodnout o předmětné stížnosti státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Karviné – pobočky v Havířově.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 16. října 2008

Předseda senátu :

JUDr. Vladimír Veselý

Vydáno: 16. October 2008