JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 6 Tdo 100/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání dne 29. dubna 2002 dovolání obviněného J. Z., podané proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 12. 2001, sp. zn. 7 To 380/2001, v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 10 T 99/98, a rozhodl t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu se dovolání obviněného J. Z. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 30. 8. 2001, sp. zn. 10 T 99/98, byl obviněný J. Z. odsouzen za trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zák. k trestu odnětí svobody na dvě léta, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 písm. a), § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu tři a půl roku. Zároveň městský soud podle § 59 odst. 2 tr. zák. uložil obviněnému povinnost uhradit ve zkušební době škodu trestným činem způsobenou.

Odvolání obviněného J. Z., podané proti shora citovanému rozsudku Městského soudu v Brně, Krajský soud v Brně usnesením ze dne 10. 12. 2001, sp. zn. 7 To 380/2001, podle § 256 tr. řádu zamítl.

Podle tzv. dodejek a doručenky, založených v trestním spise, bylo usnesení odvolacího soudu doručeno Městskému státnímu zastupitelství v Brně dne 20. 12. 2001, obviněnému J. Z. dne 27. 12. 2001 a jeho obhájci, advokátovi JUDr. M. T., dne 2. 1. 2002.

Dne 22. 4. 2002 bylo Nejvyššímu soudu České republiky doručeno dovolání obviněného J. Z. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 12. 2001, sp. zn. 7 To 380/2001, doručené Městskému soudu v Brně podle prezentačního razítka dne 22. 1. 2002.

Nejvyšší soud České republiky shledal, že v posuzované trestní věci obviněného J. Z. není dovolání přípustné.

Dovolání jako nový mimořádný opravný prostředek v trestním řízení se stalo součástí právního řádu České republiky na základě novely trestního řádu, realizované s účinností od 1. ledna 2002 zákonem č. 265/2001 Sb.

Časová působnost trestního řádu vychází kromě jiného ze zásady, že trestní řízení se koná podle zákona platného a účinného v době, kdy toto řízení probíhá. Dovolání v trestním řízení bylo zavedeno s účinností od 1. ledna 2002, z čehož je nutno podle názoru Nejvyššího soudu dovodit, že všechny zákonné podmínky pro jeho podání musí nastat až po tomto datu, to znamená za účinnosti shora citovaného zákona č. 265/2001 Sb.

Pokud tudíž bylo dovoláním napadené usnesení Krajského soudu v Brně pravomocně vydáno dne 10. 12. 2001, již tato skutečnost sama o sobě založila procesní stav, kdy nebylo dovolání proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu přípustné.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání obviněného J. Z. jako nepřípustné podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu odmítl, aniž byl oprávněn postupovat podle ustanovení § 265i odst. 3, odst. 4 tr. řádu. Své rozhodnutí přitom Nejvyšší soud učinil v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti tomuto usnesení o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 29. dubna 2002

Předseda senátu:

JUDr. Zdeněk S o v á k

Vydáno: 29. April 2002