JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 5 Tz 46/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky v Brně projednal ve veřejném zasedání konaném dne 22. května 2008 v senátě složeném z předsedy prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph. D. a soudců JUDr. Františka Púryho a JUDr. Blanky Roušalové stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněné A. M. proti pravomocnému usnesení státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 ze dne 8. 1. 2008, sp. zn. 1 ZT 60/2006, jímž byla zamítnuta stížnost obviněné A. M. proti usnesení policejního orgánu Policie České republiky, Správy hlavního města Prahy, služby kriminální policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality, Praha 1, ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. ČTS: PSP-2496/OHK-2-2007, jímž byla obviněné podle § 66 odst. 1 tr. ř. uložena pořádková pokuta ve výši 20.000,- Kč, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Usnesením státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 ze dne 8. 1. 2008, sp. zn. 1 ZT 60/2006,

b y l p o r u š e n z á k o n

v ustanoveních § 146a odst. 2 a § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. v neprospěch obviněné A. M.

Napadené usnesení státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 ze dne 8. 1. 2008, sp. zn. 1 ZT 60/2006, s e z r u š u j e .

Současně se zrušují také všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Státní zástupkyni Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 s e p ř i k a z u j e , aby předložila stížnost obviněné A. M. k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 9.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením policejního orgánu Policie České republiky, Obvodního ředitelství Praha III, služby kriminální policie a vyšetřování, II. odboru, Praha 9, U mateřské školy 2, ze dne 29. 9. 2005, sp. zn. ČTS: ORIII-7221/SKPV-2004, bylo podle § 160 odst. 1, 5 tr. ř. zahájeno trestní stíhání mimo jiné i proti A. M., a to pro trestný čin poškozování věřitele podle § 256 odst. 2 písm. b), odst. 4 tr. zák., kterého se měla dopustit tím, že RNDr. J. M. jako jednatel společnosti D., s. r. o., se sídlem v P., C., a A. M. jako jednatelka společnost W. H., s. r. o., se sídlem v P., T., po prohlášení konkursu na společnost D., s. r. o., dne 29. 3. 2002 vytvořili účelovou obchodní dokumentaci k neexistujícímu obchodnímu případu. Dodatečně vytvořili trojstrannou smlouvu mezi společnostmi N. d. O., s. r. o., se sídlem v P., V., D., s. r. o., dříve se sídlem v P., R., a E. P. H. Ltd. se sídlem v L., datovanou dnem 5. 7. 2001, ze které vyplývá, že spoluobviněný RNDr. J. M. jako jednatel společnosti D., s. r. o., odprodal společnosti W. H., s. r. o., zastoupené jednatelkou A. M., majetek společnosti D., s. r. o., v hodnotě 27.754.354,- Kč, a to na základě faktury ze dne 31. 12. 2001 na částku 17.592.750,- Kč a faktury z téhož dne na částku 10.161.624,- Kč, kdy úhrada byla provedena dohodou o vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků, sjednanou dne 5. 1. 2002 mezi těmito společnostmi, zápočtem pohledávky stejné výše, kterou uplatnila společnost W. H., s. r. o., na základě postoupení pohledávky od společnosti E. P. H. Ltd. za společností D., s. r. o., ze dne 31. 12. 2001, přičemž si byli oba vědomi toho, že pohledávka společnosti W. H., s. r. o., vychází z dodatečně vytvořených smluv, čímž společným jednáním zcizili část majetku dlužníka, a tímto jednáním zmařili uspokojení nejméně 298 věřitelů společnosti D., s. r. o., s pohledávkami v celkové výši 61.423.283,- Kč, čímž způsobili škodu ve výši 27.754.354,- Kč (č. l. 78 až 88 spisu).

Z obsahu spisu vyplývá, že obviněná A. M. byla policejním komisařem předvolána k výslechu na den 6. 12. 2007 spolu se svým obhájcem, a byla v tomto předvolání upozorněna na možné následky nedostavení se k výslechu bez dostatečné omluvy. Před konáním výslechu byla policejnímu orgánu zaslána omluva obviněné i jejího obhájce, a to z důvodu, že obhájce byl v pracovní neschopnosti a obviněná žádala o odročení tohoto výslechu s tím, že výpověď učiní pouze v přítomnosti jejího obhájce. Policejní orgán tuto omluvu nepřijal a usnesením Policie České republiky, Správa hlavního města Prahy, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor hospodářské kriminality, Praha 1, Krakovská 14, ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. ČTS: PSP-2496/OHK-2-2007, uložil obviněné A. M. podle § 66 odst. 1 tr. ř. pořádkovou pokutu ve výši 20.000,- Kč. Proti tomuto usnesení podala obviněná prostřednictvím svého obhájce v zákonem stanovené lhůtě stížnost, o které rozhodla sama dozorová státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 usnesením ze dne 8. 1. 2008, sp. zn. 1 ZT 60/2006, tak, že ji jako nedůvodnou podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítla.

Proti tomuto usnesení státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 ze dne 8. 1. 2008, sp. zn. 1 ZT 60/2006, podal ministr spravedlnosti České republiky (dále jen „ministr spravedlnosti“) ve prospěch obviněné A. M. stížnost pro porušení zákona. V jejím odůvodnění nejprve ministr spravedlnosti popsal dosavadní řízení v této trestní věci a namítl, že podle ustanovení § 146a odst. 2 tr. ř. o stížnosti proti rozhodnutí policejního orgánu podle § 66 odst. 1 tr. ř. rozhoduje ve lhůtě zpravidla pěti dnů po uplynutí lhůty k podání stížnosti všem oprávněným osobám soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení. Soudu věc předkládá k rozhodnutí právě tento státní zástupce. Ministr spravedlnosti z toho dovodil, že ze všech rozhodných skutečností ve spojení s obsahem spisového materiálu je zřejmé, že postupem dozorové státní zástupkyně, která sama rozhodla o opravném prostředku směřujícímu proti usnesení policejního orgánu o uložení pořádkové pokuty v situaci, kdy byl podle zákona příslušným k vydání takového rozhodnutí Obvodní soud pro Prahu 9, došlo k porušení zákona v neprospěch obviněné A. M., a toto pochybení je třeba napravit.

V závěru podané stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že usnesením státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 ze dne 8. 1. 2008, sp. zn. 1 ZT 60/2006, byl porušen zákon v ustanovení § 146a odst. 2 tr. ř. v neprospěch obviněné A. M. Dále ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené rozhodnutí zrušil a aby dále postupoval podle ustanovení § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků napadeného rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení, napadenému rozhodnutí předcházející.

Podle ustanovení § 66 odst. 1 tr. ř. může být ten, kdo přes předchozí napomenutí ruší řízení nebo kdo se k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu chová urážlivě nebo kdo bez dostatečné omluvy neuposlechne příkazu nebo nevyhoví výzvě, které mu byly dány podle tohoto zákona, předsedou senátu a v přípravném řízení státním zástupcem nebo policejním orgánem potrestán pořádkovou pokutou do 50 000,- Kč. Podle odstavce 4 téhož zákonného ustanovení je proti takovému rozhodnutí přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

Podle § 146a odst. 2 tr. ř. při rozhodování o stížnosti proti rozhodnutí policejního orgánu podle § 66 odst. 1 tr. ř. rozhoduje ve lhůtě zpravidla pěti dnů po uplynutí lhůty k podání stížnosti všem oprávněným osobám soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení. Věc předkládá soudu k rozhodnutí státní zástupce. V případě napadení rozhodnutí policejního orgánu stížností oprávněné osoby není tedy možné, aby podle citovaného ustanovení o tomto opravném prostředku rozhodoval státní zástupce, který vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení, neboť o takové stížnosti musí rozhodnout soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, vykonávající dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení. V závislosti na výsledku stížnostního řízení může dozorující státní zástupce bezprostředně reagovat na závěr soudu rozhodujícího o stížnosti a uplatnit pak některé ze svých oprávnění vůči policejnímu orgánu.

Nejvyšší soud při projednání a rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona, podané ministrem spravedlnosti ČR ve prospěch obviněné A. M., vycházel z obsahu spisu, kde je ve svazku č. V založeno shora citované usnesení policejního komisaře ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. ČTS: PSP-2496/OHK-2-2007, kterým byla obviněné A. M. podle § 66 odst. 1 tr. ř. uložena pořádková pokuta ve výši 20.000,- Kč, i usnesení dozorové státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 ze dne 8. 1. 2008, sp. zn. 1 ZT 60/2006, jímž rozhodla o stížnosti obviněné A. M. proti uvedenému rozhodnutí policejního orgánu o uložení pořádkové pokuty. Státní zástupkyně tak místo toho, aby věc v souladu s ustanovením § 146a odst. 2 tr. ř. předložila k rozhodnutí o stížnosti příslušnému soudu, tedy konkrétně Obvodnímu soudu pro Prahu 9, rozhodla sama věcně o tomto opravném prostředku tak, že podle § 148 odst. 1 tr. ř. podanou stížnost obviněné A. M. jako nedůvodnou zamítla. Tím došlo k porušení zákona v citovaném ustanovení § 146a odst. 2 tr. ř. a také v ustanovení § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. podle něhož státní zástupkyně postupovala.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že usnesením státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 ze dne 8. 1. 2008, sp. zn. 1 ZT 60/2006, byl porušen zákon v ustanovení § 146a odst. 2 a § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. v neprospěch obviněné A. M. V návaznosti na to Nejvyšší soud podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil napadené rozhodnutí státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 ze dne 8. 1. 2008, sp. zn. 1 ZT 60/2006, a současně zrušil také všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 270 odst. 1 tr. ř. pak Nejvyšší soud České republiky přikázal státní zástupkyni Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9, aby předložila stížnost obviněné A. M. k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 9.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není žádný opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. května 2008

Předseda senátu:

Prof. JUDr. Pavel Š á m a l , Ph. D.

Vydáno: 22. May 2008