JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo 836/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 30. října 2002 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného M. K. , , proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 3. 2002, sp. zn. 5 To 96/2002, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 1 T 129/2001, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného M. K. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně ze dne 10. 1. 2002, sp. zn. 1 T 129/2001, byl obviněný M. K. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák. Za tento trestný čin byl odsouzen podle § 224 odst. 2 tr. zák. za použití § 45 odst. 1, § 45a odst. 1 tr. zák. k trestu obecně prospěných prací v trvání 100 hodin a podle § 49 odst. 1 tr. zák. a § 50 odst. 1 tr. zák. k trestu zákazu činnosti spočívajícímu v zákazu řízení motorových vozidel na dobu dva a půl roku. Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byla poškozená Všeobecná zdravotní pojišťovna ve Z. odkázána s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 20. 3. 2002, sp. zn. 5 To 96/2002, bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto odvolání obviněného proti uvedenému rozsudku a podle § 253 odst. 1 tr. ř. bylo zamítnuto odvolání poškozeného P. F.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Brně podal obviněný prostřednictvím svého obhájce JUDr. J. H. dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., neboť napadené rozhodnutí podle názoru obviněného spočívá na nesprávném právním posouzení skutku. Nesprávné právní posouzení skutku obviněný spatřuje v tom, že nebyl zjištěn podle § 2 odst. 5 tr. ř. skutkový stav věci, nebyla prokázána subjektivní stránka trestného činu a proto skutek, pro který byl odsouzen, není trestným činem. S poukazem na výpovědi svědků manželů J., A. P. a M. P. bylo třeba po objasnění zásadních okolností, a to tzv. dohledové vzdálenosti v místě dopravní nehody provést vyšetřovací pokus a vyžádat znalecký posudek. Soudy podle názoru dovolatele nesprávně posoudily předvídatelnost na vozovce ležícího poškozeného. Navíc jsou zásadní rozpory mezi svědeckými výpověďmi o tom, zda vůbec, a v kladném případě kdo na něj měl před nehodou mávat. Obviněný navrhl, aby dovolací soud podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil napadené rozhodnutí a podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal odvolacímu soudu, aby věc znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší státní zástupkyně v písemném vyjádření k dovolání uvedla, že obviněný napadenému rozhodnutí vytýká nedostatečný rozsah dokazování, nesprávné hodnocení důkazů a v této souvislosti namítá absenci subjektivní stránky trestného činu bez konkrétních hmotně právních námitek. Námitky obviněného se tak nekryjí s formálně uplatněným dovolacím důvodem. Proto se nelze dovoláním obviněného věcně zabývat jak z pohledu uplatněného, tak z jiného důvodu, než je uveden v § 265b odst. 1 tr. ř. Nejvyšší státní zástupkyně navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky dovolání obviněného v neveřejném zasedání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací nejprve v souladu se zákonem zkoumal, zda-li jsou splněny podmínky přípustnosti dovolání podle § 265a tr. ř. a zjistil, že dovolání je přípustné, bylo podáno oprávněnou osobou [§ 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. ] a bylo podáno ve lhůtě uvedené v § 265e tr. ř. Dále zjistil, že dovolání obviněného splňuje i obsahové náležitosti dovolání ve smyslu § 265f odst. 1 tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 tr. ř. lze dovolání podat, jen je-li tu některý z důvodů dovolání uvedený v písmenech a) až l), pokud není dán důvod dovolání podle § 265h odst. 2 tr. ř., přičemž podle § 265f odst. 1 tr. ř. je třeba v dovolání mimo jiné vymezit i důvod dovolání s odkazem na § 265b odst. 1 písm. a) až l), případně odstavce 2 tr. ř. Nejvyšší soud zjistil z obsahu dovolání, že obviněný této povinnosti uvést důvod dovolání v podaném dovolání formálně dostál, když dovolání odůvodnil tím, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení, že tedy dovolání podává z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Dovolání obviněného však namítá nesprávná skutková zjištění, nesprávné hodnocení provedených důkazů a jejich věrohodnost a to, že některé jím navrhované důkazy nebyly provedeny.

Z vymezení obsahu dovolání podle § 265f odst. 1, 2 tr. ř., a zejména ze znění § 265b tr. ř., je třeba dovodit, že z hlediska § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. nepostačuje pouhé formální uvedení některého z důvodu dovolání vymezených v § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř., ale tento důvod musí být v podaném dovolání odůvodněn konkrétními vadami a doložen, neboť podle § 265b odst. 1 tr. ř. lze dovolání podat, jen je-li tu některý z konkrétně vymezených důvodů dovolání uvedených v § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř. Jestliže ve skutečnosti nebyl uplatněn důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., ale jiný důvod, který není uveden mezi důvody dovolání taxativně vyjmenovanými v § 265b odst. 1 tr. ř., je třeba postupovat podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. a podané dovolání odmítnout, neboť dovolání bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. Z obsahu dovolání obviněného je zřejmé, že obviněný podal dovolání pro údajnou nesprávnost skutkových zjištění.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného M. K. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. O odmítnutí dovolání rozhodl v neveřejném zasedání v souladu s § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. října 2002

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek

Vydáno: 30. October 2002