JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo 679/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 3. října 2002 o dovolání, které podal K. W., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 7. 2002, sp. zn. 3 To 90/2002, jako soudu stížnostního v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 1 Rt 1/2002, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný K. W. podal dne 2. 1. 2002 návrh na povolení obnovy řízení v jeho trestní věci, která byla vedena pod sp. zn. Ktr 481/48 u bývalého Krajského vojenského soudu v Brně a v níž byl rozsudkem ze dne 14. 10. 1948 uznán vinným zločinem porušení subordinace podle § 145, § 146 písm. c) a § 149 vojenského trestního zákona č. 19/1855 ř. z. a odsouzen k trestu žaláře v trvání 10 měsíců, zostřenému jednou měsíčně postem a tvrdým ložem a samovazbou v každém třetím měsíci trestu.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 22. 3. 2002, sp. zn. 1 Rt 1/2002, podle § 278 odst. 1 tr. řádu povolil obnovu řízení v uvedené trestní věci a podle § 284 odst. 1 tr. řádu zrušil rozsudek Krajského vojenského soudu v Brně ze dne 14. 10. 1948, sp. zn. Ktr 481/48.

Citované usnesení Krajského soudu v Brně napadl státní zástupce stížností a z jejího podnětu Vrchní soud v Olomouci podle § 149 odst. 1 písm. a) tr. řádu rozhodl usnesením ze dne 25. 7. 2002, sp. zn. 3 To 90/2002, tak, že napadené usnesení Krajského soudu v Brně zrušil a podle § 283 písm. d) tr. řádu návrh K. W. na povolení obnovy řízení zamítl.

Proti zmíněnému usnesení Vrchního soudu v Olomouci podal obviněný K. W. dne 15. 8. 2002 prostřednictvím obhájce JUDr. L. M. dovolání. Uplatněným dovolacím důvodem je důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, neboť obviněný K. W. je přesvědčen, že došlo k nesprávnému právnímu posouzení věci samé stížnostním soudem, zatímco soud prvního stupně podle něj rozhodl správně. V této souvislosti poukázal na některá obdobná rozhodnutí soudů České republiky, v nichž byly ohledně stejných právních otázek učiněny odchylné právní závěry a na jejich podkladě pak byla obnova řízení povolena. Dovolatel navrhuje Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“), aby zrušil napadené usnesení Vrchního soudu v Olomouci a potvrdil shora citované usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 3. 2002, sp. zn. 1 Rt 1/2002.

K podanému dovolání se vyjádřilo Nejvyšší státní zastupitelství, které uvedlo, že dovolání nesměřuje proti rozhodnutí ve věci samé, jímž se rozumí některé z rozhodnutí taxativně uvedených v § 265a odst. 2 písm. a) až h) tr. řádu, neboť napadá pravomocné usnesení vydané v řízení o návrhu na povolení obnovy. Navrhuje proto toto dovolání odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu jako nepřípustné.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. řádu) nejdříve zkoumal, zda jsou v posuzované věci splněny podmínky přípustnosti dovolání podle ustanovení § 265a tr. řádu. Podle § 265a odst. 1 tr. řádu lze dovoláním napadnout pouze pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Rozhodnutím ve věci samé se potom podle legální definice rozumí rozhodnutí, jež jsou taxativně vypočtena v ustanoveních § 265a odst. 2 písm. a) až h) tr. řádu. Obviněný K. W. svým dovoláním sice napadl usnesení soudu, kterým bylo rozhodnuto ve druhém stupni, ale jde o rozhodnutí učiněné v řízení o povolení obnovy podle § 282 a násl. tr. řádu. Takové rozhodnutí se totiž za rozhodnutí ve věci samé ve smyslu ustanovení § 265a odst. 2 tr. řádu nepovažuje a není proto možné je dovoláním napadnout.

Nejvyšší soud tedy dospěl k závěru, že podané dovolání obviněného K. W. směřuje proti jinému rozhodnutí, než jaké lze dovoláním napadnout. Proto podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu bylo dovolání obviněného jako nepřípustné odmítnuto, aniž bylo zapotřebí zabývat se otázkou, zda případně existují i jiné důvody pro odmítnutí dovolání. Podle § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu tak mohl dovolací soud rozhodnout v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 3. října 2002

Předseda senátu:

JUDr. František P ú r y

Vydáno: 03. October 2002