JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo 676/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu rozhodla dne 29. 5. 2008 v řízení o dovolání, které podal obviněný Ing. M. L. , proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 12. 2006, sp. zn. 6 To 62/2006, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 53 T 3/2002, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. se b e r e n a v ě d o m í zpětvzetí dovolání obviněného Ing. M. L.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný Ing. M. L. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 12. 2006, sp. zn. 6 To 62/2006, jímž bylo rozhodnuto o jeho odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 2. 2006, sp. zn. 53 T 3/2002.

Poté, co věc byla předložena Nejvyššímu soudu, a zároveň dříve, než bylo o dovolání rozhodnuto, obviněný vzal dovolání výslovně zpět, a to podáním svého obhájce ze dne 23. 5. 2008 adresovaným přímo Nejvyššímu soudu, jemuž bylo doručeno dne 26. 5. 2008.

Za těchto okolností předsedkyně senátu Nejvyššího soudu vzala zpětvzetí dovolání obviněného na vědomí, přičemž neshledala žádných překážek, které by tomuto postupu bránily.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. května 2008

Předsedkyně senátu:

JUDr. Blanka Roušalová

Vydáno: 29. May 2008