JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo 442/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 31. 7. 2002 o návrhu předsedy senátu Okresního soudu v Kutné Hoře na odložení výkonu rozhodnutí podle § 265h odst. 3 tr. ř., a to rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 3. 4. 2002, sp. zn. 12 To 40/2002, vydaného v trestní věci obviněného M. G., vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 1 T 93/2000, t a k t o :

Podle § 265h odst. 3 tr. ř. se návrh z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný M. G. byl rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 3. 4. 2002, sp. zn. 12 To 40/2002, odsouzen pro trestné činy ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. a výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 18 měsíců. Pro výkon trestu byl zařazen podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný prostřednictvím obhájkyně JUDr. A. B. dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Předseda senátu Okresního soudu v Kutné Hoře předložil dne 26. 7. 2002 Nejvyššímu soudu České republiky spis tamního soudu sp. zn. 1 T 93/2000 k rozhodnutí o dovolání. Současně podle § 265h odst. 3 tr. ř. navrhl, aby obviněnému byl odložen výkon trestu odnětí svobody. Poukázal přitom na žádost obviněného na č. l. 233 spisu Okresního soudu v Kutné Hoře sp. zn. 1 T 93/2000 s tím, že žádosti nemohl vyhovět, neboť nejsou splněny podmínky § 323 tr. ř.

Podle § 265h odst. 3 tr. ř. platí, že dospěje-li předseda senátu na podkladě dovolání a obsahu spisů k závěru, že by měl být odložen nebo přerušen výkon rozhodnutí, předloží bez zbytečného odkladu spisy s příslušným návrhem na takový postup Nejvyššímu soudu, který o jeho návrhu rozhodne usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisů, a nebylo-li v mezidobí již dokončeno řízení u soudu prvního stupně, vrátí mu spisy k dokončení řízení. Podle § 240 tr. ř. rozhodne Nejvyšší soud o takovém návrhu v neveřejném zasedání.

Důvodem odložení trestu odnětí svobody jsou rodinné důvody obviněného, a to těhotenství manželky obviněného, což vyplývá ze zpráv na č. l. 234 a 235 spisu Okresního soudu v Kutné Hoře, sp. zn. 1 T 93/2000, a zdravotní stav jeho dcery. Obviněný se domáhal odkladu trestu odnětí svobody o jeden rok.

Předseda senátu, který předložil Nejvyššímu soudu České republiky spis s návrhem na odložení výkonu rozhodnutí, poukázal v návrhu na to, že žádosti obviněného nemohl vyhovět, neboť nejsou splněny podmínky § 323 tr. ř. Podle § 323 odst. 1 tr. ř. výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího jeden rok může předseda senátu z důležitých důvodů odložit, a to na dobu nejvýše tří měsíců ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí uvedené v § 321 odst. 1. Podle § 323 odst. 2 tr. ř. další odklad výkonu takového trestu nebo jeho odklad na dobu delší než tři měsíce, může povolit předseda senátu, a to jen výjimečně ze zvlášť důležitých důvodů, zejména mohl-li by výkon trestu mít pro odsouzeného nebo jeho rodinu mimořádně těžké následky. Odklad lze však povolit nejdéle na dobu šesti měsíců ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí uvedené v § 321 odst. 1 tr. ř. V návrhu předsedy senátu nejsou uvedeny takové okolnosti vyplývající z podaného dovolání nebo příslušného spisu, které by odůvodňovaly odklad výkonu trestu odnětí svobody s přihlédnutím k napadenému rozhodnutí a obsahu dovolání obviněného.

Nejvyšší soud proto návrh podle § 265h odst. 3 tr. ř. zamítl, když neshledal u obviněného důvod k odkladu trestu odnětí svobody.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. července 2002

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek

Vydáno: 31. July 2002