JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo 1551/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 3. ledna 2007 ve věci dovolání obviněného D. V. , podaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 5. 2006, sp. zn. 1 To 26/2006, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 35 T 12/2001, a ve věci dovolání obviněných R. S. , a J . V. , podaných proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 5. 2006, sp. zn. 1 To 57/2005, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 35 T 12/2001, t a k t o :

Podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam s e s p o j u j í ke společnému projednání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 5 Tdo 1550/2006 a 5 Tdo 1551/2006.

Obě věci budou vedeny pod sp. zn. 5 Tdo 1550/2006.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 13. 12. 2006 předložil Krajský soud v Ostravě Nejvyššímu soudu České republiky dovolání obviněného D. V. ze dne 6. 11. 2006 (došlé Krajskému soudu v Ostravě dne 7. 11. 2006), které podal proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 5. 2006, sp. zn. 1 To 26/2006, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 35 T 12/2001.

Téhož dne byla Nejvyššímu soudu České republiky předložena dovolání obviněných R. S. ze dne 11. 8. 2006 (došlé Krajskému soudu v Ostravě dne 18. 8. 2006) a J. V. ze dne 25. 7. 2006 (došlé Krajskému soudu v Ostravě dne 4. 8. 2006), které podali proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 5. 2006, sp. zn. 1 To 57/2005, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě taktéž pod sp. zn. 35 T 12/2001, neboť až v odvolacím řízení Vrchní soud v Olomouci ve veřejném zasedání usnesením ze dne 4. 5. 2006, sp. zn. 1 To 57/2005 (č. l. 3142 až 3147 spisu), rozhodl o vyloučení věci obviněného D. V. ze společného řízení k samostatnému projednání, a to z důvodu hospodárnosti řízení. Věc tohoto obviněného byla dále vedena pod sp. zn. 1 To 26/2006.

Protože jsou dány podmínky společného řízení, neboť dovolací řízení je vedeno sice o dovoláních obviněného D. V. a obviněných R. S. a J. V. proti dvěma rozhodnutím odvolacího soudu, ale v téže věci Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 35 T 12/2001, rozhodl Nejvyšší soud podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam o spojení obou věcí ke společnému projednání a rozhodnutí s tím, že obě věci budou nadále vedeny pod sp. zn. 5 Tdo 1550/2006.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 3. ledna 2007

Předseda senátu:

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Vydáno: 03. January 2007