JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 96/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 26. července 2005 v trestní věci obviněného M. B., v jehož prospěch podal ministr spravedlnosti stížnost pro porušení zákona proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 27. 4. 2000, sp. zn. 2 T 27/2000, a trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 4. 1. 2005, sp. zn. 8 T 162/2004, takto:

Podle § 23 odst. 3 tr. ř. z důvodů uvedených v § 20 odst. 1 tr. ř. se trestní věc obviněného M. B. vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 4 Tz 96/2005 spojuje s trestní věcí obviněného M. B. vedenou u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 4 Tz 95/2005.

Spojená věc bude nadále vedena pod sp. zn. 4 Tz 95/2005.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný M. B. byl trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 27. 4. 2000, sp. zn. 2 T 27/2000, uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., kterého se dopustil jednáním ze dne 7. 3. 2000, kdy kolem 16.30 hod. v K. V., S., v prodejně C. G. odcizil láhev o objemu jeden litr alkoholického nápoje Becherovka v hodnotě 280,- Kč ke škodě firmy C. G., M. t. K. V., S., přestože byl rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 9. 10. 1997, sp. zn. 5 T 201/96, odsouzen pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák. Za to byl obviněný odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 50 hodin.

Dále byl jmenovaný odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 4. 1. 2005, sp. zn. 8 T 162/2004, pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., kterého se dopustil jednáním ze dne 14. 11. 2004, kdy kolem 19.00 hod. v K. V. v Obchodním centru F. v Ch. v prodejně R. odcizil z prodejního regálu dámské kalhoty a triko v hodnotě 1.598,- Kč, ze zboží odstranil zabezpečovací plastový štítek, poté si zboží uschoval pod oděv a bez zaplacení jej pronesl pokladním prostorem, po zadržení pracovníkem ostrahy zboží vydal, odtržením štítků způsobil majiteli R., Obchodní centrum F., Ch., K. V., škodu ve výši 1.169,- Kč, přičemž obviněný byl již za takové jednání odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 22. 10. 2001, sp. zn. 3 T 23/2001, pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák. Za to byl obviněný odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin.

Ministr spravedlnosti podal u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 27. 4. 2000, sp. zn. 2 T 27/2000, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. 4 Tz 95/2005, a dále proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 4. 1. 2005, sp. zn. 8 T 162/2004, jenž je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. 4 Tz 96/2005. Vzhledem k tomu, že se jedná o trestné činy téhož obviněného, bylo podle ustanovení § 20 odst. 1 tr. ř. vhodné z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení konat ohledně obou výše uvedených trestních příkazů napadených stížností pro porušení zákona společné řízení. Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. července 2005

Předseda senátu:

JUDr. J. P.

Vydáno: 26. July 2005