JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 93/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 20. listopadu 2008 v senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. F. H. a JUDr. D. N. stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného V. H., proti pravomocnému usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. 8 T 132/2006, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným usnesením Okresního soudu v Jičíně ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. 8 T 132/2006, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanovení § 60 odst. 1 tr. zák. v neprospěch obviněného V. H.

Napadené usnesení s e z r u š u j e.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Jičíně s e p ř i k a z u j e, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Usnesením Okresního soudu v Jičíně ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. 8 T 132/2006, bylo obviněnému V. H. podle § 60 odst. 1 tr. zák. uloženo, aby vykonal trest odnětí svobody v trvání jednoho roku z trestního příkazu Okresního soudu v Jičíně ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. 8 T 132/2006, který nabyl právní moci dne 27. 10. 2006. Předmětné usnesení nabylo právní moci dne 21. 6. 2008.

Proti citovanému usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. 8 T 132/2006, podal ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného V. H. Vytkl v ní, že zákon byl porušen v ustanovení § 60 odst. 1 tr. zák.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti namítl, že obviněný V. H. byl trestním příkazem Okresního soudu v Jičíně ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. 8 T 132/2006, odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 2 roků. S ohledem na skutečnost, že obviněný nevedl ve zkušební době podmíněného odsouzení ve věci vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 8 T 132/2006 řádný život a nevyhověl uloženým podmínkám, neboť se dopustil dalšího trestného činu, za který byl pravomocně odsouzen, bylo posléze stížností pro porušení zákona napadeným usnesením rozhodnuto, že obviněný podle § 60 odst. 1 tr. zák. vykoná trest odnětí svobody v trvání jednoho roku z pravomocného trestního příkazu Okresního soudu v Jičíně ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. 8 T 132/2006, a to se zařazením pro jeho výkon do věznice s dozorem. Dle názoru ministra spravedlnosti tak došlo, zřejmě omylem, usnesením Okresního soudu v Jičíně ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. 8 T 132/2006, k porušení zákona v ustanovení § 60 odst. 1 tr. zák., a to v neprospěch obviněného V. H., neboť výkon trestu odnětí svobody byl obviněnému nařízen na delší dobu, než na jakou mu byl uložen pravomocným trestním příkazem.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že usnesením Okresního soudu v Jičíně ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. 8 T 132/2006, byl porušen zákon v neprospěch obviněného V. H. ve vytýkaném směru, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející a dospěl k závěru, že zákon porušen byl.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že obviněný V. H. byl trestním příkazem Okresního soudu v Jičíně ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. 8 T 132/2006, uznán vinným ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zák., kterého se dopustil tím, že v období od 1. 1. 2005 do zahájení trestního stíhání dne 15. 8. 2006 v místě trvalého bydliště ani jinde úmyslně neplnil svoji vyživovací povinnost na nezletilého syna L. D., ve výši 1.500,- Kč měsíčně, jak mu bylo stanoveno rozsudkem Okresního soudu v Jičíně ze dne 21. 9. 1998, sp. zn. P 39/1996, který nabyl právní moci dne 9. 10. 1998, a to do každého 5. dne v měsíci předem k rukám matky dítěte M. D., takže za výše uvedené období dluží na výživném celkovou částku ve výši nejméně 24.000,- Kč, neboť zaplatil pouze 1.500,- Kč v měsíci červnu a prosinci 2005 a dále 3.000,- Kč v měsíci srpnu téhož roku. Za uvedené jednání byl obviněný odsouzen podle § 213 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 2 roků. Podle § 59 odst. 2 tr. zák. byla obviněnému současně uložena podmínka pro osvědčení, aby ve zkušební době řádně platil výživné běžné a dle svých sil uhradil výživné dlužné.

Následně byl obviněný V. H. ještě ve zkušební době výše uvedeného podmíněného odsouzení trestním příkazem Okresního soudu v Jičíně ze dne 18. 9. 2007, sp. zn. 8 T 81/2007, v právní moci dne 21. 11. 2007, uznán vinným ze spáchání téhož trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zák. a odsouzen podle § 213 odst. 1 tr. zák. za použití § 45 odst. 1, 2 tr. zák. k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin podle § 45a odst. 1 tr. zák. s tím, aby po dobu výkonu tohoto trestu dle svých sil zaplatil dlužné výživné a řádně platil výživné běžné.

S ohledem na skutečnost, že obviněný nevedl ve zkušební době podmíněného odsouzení ve věci vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 8 T 132/2006 řádný život a nevyhověl uloženým podmínkám, neboť se dopustil dalšího trestného činu, za který byl pravomocně odsouzen a řádně neplatil ani běžné výživné, čímž neplnil další podmínku pro osvědčení, bylo poté obviněnému V. H. stížností pro porušení zákona napadeným usnesením Okresního soudu v Jičíně ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. 8 T 132/2006, v právní moci dne 21. 6. 2008, podle § 60 odst. 1 tr. zák. uloženo, aby vykonal trest odnětí svobody v trvání jednoho roku z trestního příkazu Okresního soudu v Jičíně ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. 8 T 132/2006, který nabyl právní moci dne 27. 10. 2006.

Podle ustanovení § 60 odst. 1, věty první, tr. zák. jestliže podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná.

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že výměru trestu odnětí svobody, jehož výkon byl podmíněně odložen, nemůže soud jakkoli dodatečně měnit v rámci rozhodování podle § 60 odst. 1 tr. zák. O způsobu výkonu trestu podle § 39a tr. zák. soud rozhodne teprve s nařízením výkonu podmíněně odloženého trestu odnětí svobody.

Pokud tedy Okresní soud v Jičíně, tj. soud rozhodující o vykonání podmíněně odloženého trestu odnětí svobody obviněného V. H., usnesením ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. 8 T 132/2006, podle ustanovení § 60 odst. 1 tr. zák. nařídil obviněnému výkon trestu odnětí svobody na dobu delší (tj. v trvání 1 roku), než mu byl uložen trestním příkazem Okresního soudu v Jičíně ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. 8 T 132/2006 (tj. v trvání 4 měsíců), porušil tak ustanovení § 60 odst. 1 tr. zák., neboť podle uvedeného zákonného ustanovení soud rozhodující o vykonání podmíněně odloženého trestu nemůže žádným způsobem měnit výměru trestu odnětí svobody, jehož výkon byl podmíněně odložen.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti Nejvyšší soud České republiky podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadeným usnesením Okresního soudu v Jičíně ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. 8 T 132/2006, byl porušen zákon v ustanovení § 60 odst. 1 tr. zák. v neprospěch obviněného V. H. a podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil. Nejvyšší soud České republiky dále zrušil všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo přikázáno Okresnímu soudu v Jičíně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž aby při rozhodování o nařízení výkonu podmíněně odloženého trestu obviněného V. H. respektoval všechna zákonná ustanovení, zejména ustanovení § 60 odst. 1 tr. zák. Nejvyšší soud České republiky v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného V. H., neboť Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného (§ 273 tr. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. listopadu 2008

Předseda senátu

JUDr. J. P.

Vydáno: 20. November 2008