JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 90/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 20. listopadu 2008 v senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. F. H. a JUDr. D. N. stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného J. D., proti pravomocnému trestnímu příkazu Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 102 T 55/2008, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o:

Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 102 T 55/2008 a v řízení předcházejícím b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř., § 36 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. v neprospěch obviněného J. D.

Napadený trestní příkaz se z r u š u j e v celém rozsahu.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Karviné – pobočka v Havířově s e p ř i k a z u j e, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Trestním příkazem Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 102 T 55/2008, byl obviněný J. D. uznán vinným trestným činem řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák., kterého se dopustil tím, že

1)dne 1. 3. 2008 kolem 01.45 hodin v H.-P., okres K., po ul. l. řídil osobní motorové vozidlo tov. zn. Ford Siera, modré barvy, ač si byl vědom skutečnosti, že nevlastní příslušné osvědčení opravňující jej k řízení motorových vozidel,

2)dne 2. 3. 2008 v době od 13.00 hodin do 13.20 hodin z P. u K. do H. S., okres K., řídil osobní motorové vozidlo tov. zn. Ford Siera, modré barvy, ač si byl vědom skutečnosti, že nevlastní příslušné osvědčení opravňující jej k řízení motorových vozidel, když na ul. S. byl zastaven hlídkou Policie ČR.

Za uvedené jednání byl obviněný J. D. podle § 180d, § 45 odst. 1, 2 a § 45a odst. 1, 2 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 250 hodin. Podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. byl obviněnému rovněž uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 30 měsíců. Předmětný trestní příkaz nabyl právní moci dne 6. 5. 2008.

Proti citovanému trestnímu příkazu Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 102 T 55/2008, podal ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného J. D. Vytkl v ní, že zákon byl porušen v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř., § 36 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. v neprospěch obviněného J. D.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti uvedl, že Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově se neřídil ustanoveními § 2 odst. 5, 6 tr. ř. ve vztahu k ustanovením § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák., neboť napadeným trestním příkazem byla překročena hranice 400 hodin stanovená jako maximální výměra pro trest obecně prospěšných prací, a to vzhledem k dříve uloženému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin, který byl obviněnému uložen rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku – Místku ze dne 13. 3. 2007, sp. zn. 3 T 122/2006. Vzhledem ke skutečnosti, že obviněný J. D. z trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin (z rozsudku Okresního soudu ve Frýdku – Místku ze dne 13. 3. 2007, sp. zn. 3 T 122/2006) ke dni vydání stížností pro porušení zákona napadeného trestního příkazu vykonal pouze 16 hodin, došlo dle názoru ministra spravedlnosti uložením dalšího trestu ve výměře 250 hodin k překročení maximální výměry stanovené zákonem pro tento druh trestu.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že trestním příkazem Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 102 T 55/2008, byl porušen zákon v neprospěch obviněného J. D. ve vytýkaném směru, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející a dospěl k závěru, že zákon porušen byl.

Podle § 36 tr. zák. platí, že pokud soud odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal před tím, než byl trest uložený dřívějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro tento druh trestu.

Podle § 45a odst. 1 tr. zák. může soud uložit trest obecně prospěšných prací ve výměře od 50 do 400 hodin.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku – Místku ze dne 13. 3. 2007, sp. zn. 3 T 122/2006, byl podle § 37a tr. zák. zrušen výrok o vině a trestu ve vztahu k obviněnému J. D. z rozsudku Okresního soudu ve Frýdku – Místku ze dne 13. 4. 2006, sp. zn. 3 T 174/2005, který ve vztahu k tomuto obviněnému nabyl právní moci dne 22. 6. 2006, jakož i další výroky, které mají v uvedeném výroku o vině svůj podklad. Obviněný J. D. byl rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku – Místku ze dne 13. 3. 2007, sp. zn. 3 T 122/2006, podle § 247 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 2, § 37a, § 45 odst. 1, 2 a § 45a odst. 1 tr. zák. odsouzen k společnému a souhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin, a to za současného zrušení výroku o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Ostravě ze dne 7. 2. 2006, sp. zn. 74 T 29/2006, který byl obviněnému doručen dne 25. 4. 2006 a právní moci nabyl dne 4. 5. 2006, jakož i další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Citovaný rozsudek nabyl právní moci dnem vyhlášení, tj. 13. 3. 2007.

Usnesením vyšší soudní úřednice Okresního soudu ve Frýdku – Místku ze dne 21. 3. 2007, sp. zn. 3 T 122/2006, bylo podle § 38 odst. 2 tr. zák. a § 334 odst. 1 tr. ř. rozhodnuto, že se obviněnému J. D. započítává do společného souhrnného trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku – Místku ze dne 13. 3. 2007, sp. zn. 3 T 122/2006, za současného zrušení výroku o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Ostravě ze dne 7. 2. 2006, sp. zn. 74 T 29/2006, původní vykonaný trest obecně prospěšných prací v rozsahu 16 hodin. Ze společného souhrnného trestu obecně prospěšných prací v celkové výměře 400 hodin tak zbývalo vykonat 384 hodin. Usnesení nabylo právní moci dne 30. 3. 2007.

O nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací ve výměře 384 hodin bylo poté rozhodnuto usnesením Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově ze dne 3. 1. 2008, sp. zn. 103 Nt 416/2007.

Následně byl obviněný J. D. trestním příkazem Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 102 T 55/2008, uznán vinným trestným činem řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák., kterého se dopustil ve dnech 1. 3. 2008 a 2. 3. 2008, za což byl podle § 180d, § 45 odst. 1, 2 a § 45a odst. 1, 2 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 250 hodin. Podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. byl obviněnému rovněž uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 30 měsíců. Předmětný trestní příkaz nabyl právní moci dne 6. 5. 2008 a o nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací podle § 336 odst. 2 tr. ř. nebylo dosud rozhodnuto.

Dle zprávy Probační a mediační služby České republiky, středisko Karviná, ze dne 29. 8. 2008 obviněný J. D. ke dnům spáchání předmětného trestného činu (tj. 1. 3. 2008 a 2. 3. 2008) z nařízeného trestu obecně prospěšných prací ve výměře 384 hodin (z rozsudku Okresního soudu ve Frýdku – Místku ze dne 13. 3. 2007, sp. zn. 3 T 122/2006, ve vazbě na usnesení Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově ze dne 3. 1. 2008, sp. zn. 103 Nt 416/2007) nic nevykonal. Dne 26. 5. 2008 (tedy až po vydání stížností pro porušení zákona napadeného trestního příkazu) odpracoval 8 hodin.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že obviněný J. D. z trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin, který mu byl uložen dřívějším rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku – Místku ze dne 13. 3. 2007, sp. zn. 3 T 122/2006, do doby vydání stížností pro porušení zákona napadeného trestního příkazu Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 102 T 55/2008, vykonal pouze 16 hodin.

Celková výměra uložených a ke dni vydání napadeného trestního příkazu nevykonaných hodin trestu obecně prospěšných prací obviněného J. D. tak činila 634 hodin.

Za této situace je zřejmé, že další trest obecně prospěšných prací ve výměře 250 hodin uložený obviněnému J. D. napadeným trestním příkazem Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 102 T 55/2008, spolu s dosud nevykonanou částí dříve uloženého trestu obecně prospěšných prací z rozsudku Okresního soudu ve Frýdku – Místku ze dne 13. 3. 2007, sp. zn. 3 T 122/2006, přesahoval v době vydání napadeného rozhodnutí o 234 hodin nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro trest obecně prospěšných prací, která je stanovena na 400 hodin.

Z uvedeného vyplývá, že Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově trestním příkazem ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 102 T 55/2008, porušil zákon v ustanovení § 36 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. ve výroku o ukládaném trestu obecně prospěšných prací v neprospěch obviněného J. D.

Z obsahu trestního spisu vedeného u Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově pod sp. zn. 102 T 55/2008 Nejvyšší soud České republiky dovodil, že Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově v této trestní věci neshromáždil všechny podklady potřebné pro rozhodnutí ve věci, zejména další trestní spis vedený u Okresního soudu ve Frýdku – Místku pod sp. zn. 3 T 122/2006 týkající se předchozí trestné činnosti obviněného J. D. Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově věděl, a to z opisu z rejstříku trestů obviněného ze dne 2. 3. 2008 (č. l. 19, 20 spisu), že proti obviněnému bylo vedeno u Okresního soudu ve Frýdku - Místku další trestní řízení, ale neučinil potřebné kroky ke zjištění, v jakém stadiu se věc nachází. Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově tak nezjistil skutkový stav věci v rozsahu, který byl nezbytný pro jeho rozhodnutí, důkazy chybně zhodnotil, v důsledku čehož byl napadeným trestním příkazem porušen zákon i v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného J. D.

Podle § 266 odst. 2 tr. ř. lze proti výroku o trestu stížnost pro porušení zákona podat jen tehdy, jestliže trest je ve zřejmém nepoměru k stupni nebezpečnosti činu pro společnost nebo k poměrům pachatele nebo jestliže uložený druh trestu je v zřejmém rozporu s účelem trestu.

Podle názoru Nejvyššího soudu České republiky je třeba překročení horní hranice zákonné trestní sazby některého druhu trestu uložením několika samostatných trestů tohoto druhu určitému pachateli zásadně považovat za uložení druhu trestu, který je v zřejmém rozporu s jeho účelem ve smyslu § 266 odst. 2 tr. ř.

Význam zákonných trestních sazeb spočívá mimo jiné v tom, že každá zákonná trestní sazba odpovídá stupni nebezpečnosti pro společnost, který je charakteristický pro trestné činy, pro které lze trest v dané trestní sazbě uložit, její rozmezí je přitom stanoveno tak, aby směřovala k naplnění účelu takto ukládaného trestu. K dosažení účelu trestu stanoveného trestním zákonem tedy musí být správně stanoven nejen druh trestu, ale i jeho výše, pouze správně stanovený trest v otázce druhu i výše vede k naplnění účelu trestu. Překročení horní hranice zákonné sazby některého druhu trestu uložením několika samostatných trestů tohoto druhu má proto za následek, že takto stanovený druh trestu zásadně nemůže splnit účel trestu, k jehož naplnění směřuje zákonem stanovená trestní sazba.

V daném případě je nepochybně trest obecně prospěšných prací, který spolu s dříve uloženým trestem téhož druhu přesahoval v době vydání stížností pro porušení zákona napadeného trestního příkazu horní hranici zákonné trestní sazby o 234 hodin, v zřejmém rozporu s jeho účelem.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 102 T 55/2008, byl porušen zákon v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení předcházejícím též v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného J. D. a podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz v celém rozsahu zrušil, neboť výrok o vině v trestním příkazu nemůže sám o sobě zůstat pravomocný se zřetelem na důsledky případně podaného odporu proti výroku o trestu uvedené v § 314g odst. 2 tr. ř. (podáním odporu se ruší celý trestní příkaz). Nejvyšší soud České republiky dále zrušil i všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo přikázáno Okresnímu soudu v Karviné – pobočka v Havířově, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž aby při rozhodování o trestu obviněného J. D. respektoval všechna zákonná ustanovení pro ukládání trestu, včetně ustanovení § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák. Nejvyšší soud České republiky v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného J. D., a tedy ani k uložení přísnějšího trestu, neboť Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného (§ 273 tr. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. listopadu 2008

Předseda senátu:

JUDr. J. P.

Vydáno: 20. November 2008