JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 86/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 25. listopadu 2008 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného T. V., proti usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 8. 10. 2007 sp. zn. 3 T 59/2004, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným usnesením Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 8. 10. 2007 sp. zn. 3 T 59/2004 a v řízení, které mu předcházelo, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanovení § 36a odst. 1 písm. b) tr. ř. v neprospěch obviněného T. V.

Napadené usnesení s e z r u š u j e .

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na toto usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou s e p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 1. 6. 2005 sp. zn. 3 T 59/2004, ve spojení s opravným usnesením téhož soudu ze dne 8. 8. 2005 sp. zn. 3 T 59/2004, byl obviněný T. V. uznán vinným trestnými činy podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. a pojistného podvodu podle § 250a odst. 1, 3 tr. zák., jichž se dopustil jednáními uvedenými ve skutkových větách výrokové části a byl za to odsouzen mj. k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 roků, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu 4 roků s dohledem. Tento rozsudek nabyl právní moci dne 26. 8. 2005.

Usnesením Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 8. 10. 2007 sp. zn. 3 T 59/2004 bylo podle § 60 odst. 1 tr. zák. rozhodnuto o tom, že T. V. vykoná trest odnětí svobody uložený mu rozsudkem Okresního soudu v Jablonci nad Nisou č. j. 3 T 59/2004-102 ze dne 1. 6. 2005 ve spojení s usnesením Okresního soudu v Jablonci nad Nisou č. j. 3 T 59/2004-107 ze dne 8. 8. 2005, a to v trvání dvou roků s výkonem ve věznici s dozorem.

Vzhledem k tomu, že se obviněný vzdal práva stížnosti přímo do protokolu, při jednání soudu prvního stupně, nezbylo Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, než jeho stížnost usnesením sp. zn. 31 To 365/2007 ze dne 16. 11. 2007 podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. v neveřejném zasedání zamítnout, a to z důvodu, že opravný prostředek byl podán osobou, která se práva stížnosti výslovně vzdala.

Proti usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 8. 10. 2007 sp. zn. 3 T 59/2004 podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1 tr. ř. ve prospěch obviněného T. V. stížnost pro porušení zákona.

Podle názoru stěžovatele citovaným usnesením Okresního soudu v Jablonci nad Nisou byl porušen zákon v ustanovení § 36a odst. 1 písm. b) tr. ř. v neprospěch obviněného, neboť v tomto řízení neměl obhájce, ač ho mít měl. Jak totiž vyplynulo z protokolu o veřejném zasedání, i z předchozích žádostí soudu o eskortu, obviněný byl k veřejnému zasedání předveden z vazby v jiné trestní věci a soudu tato skutečnost byla evidentně známa. Podle uvedeného ustanovení trestního řádu však Okresní soud v Jablonci nad Nisou nepostupoval, když ve veřejném zasedání o nařízení výkonu podmíněného trestu odnětí svobody obviněný obhájce neměl, ačkoli byl v této době ve vazbě, byť v jiné trestní věci. K rozhodnutí soudu tedy došlo na podkladě vadného postupu řízení.

V závěru podané stížnosti pro porušení zákona proto ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. uvedené porušení zákona v neprospěch obviněného vyslovil, podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou zrušil, a to včetně všech dalších obsahově navazujících rozhodnutí, která touto změnou pozbudou svého podkladu a podle § 270 odst. 1 tr. ř. aby věc přikázal jmenovanému soudu, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadenému rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Z obsahu předloženého spisu Okresního soudu v Jablonci nad Nisou sp. zn. 3 T 59/2004 vyplývá, že obviněný T. V. se ve zkušební době podmíněného odsouzení dopustil další trestné činnosti. Proto Okresní soud v Jablonci nad Nisou nařídil na den 8. 10. 2007 od 10.45 hod. veřejné zasedání, v němž mělo být rozhodnuto o jeho případném neosvědčení se ve zkušební době podmíněného odsouzení s dohledem. K veřejnému zasedání byl podle vyznačeného referátu samosoudce (č. l. 202 spisu) předvolán i obviněný T. V., který toto předvolání podle doručenky převzal ve Věznici Praha-Pankrác. Skutečnost, že obviněný je od 23. 1. 2007 ve vazbě pro Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 ve věci vedené pod sp. zn. 1 Zt 121/2005, byla Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou známa od 21. 2. 2007 (viz č. l. 181 spisu) a opětovně tato informace byla potvrzena na základě uskutečněného telefonátu dne 24. 7. 2007 s tou změnou, že obviněný je ve vazbě pro Obvodní soud pro Prahu 5 ve věci sp. zn. 38 T 66/2007 (viz č. l. 202 spisu) a na den 15. 8. 2007 je v ní nařízeno hlavní líčení.

Navzdory těmto informacím samosoudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou nepostupoval podle § 38 odst. 1 tr. ř. event. podle § 39 odst. 1 tr. ř., když z ustanovení § 36a odst. 1 písm. b) tr. ř. je zřejmé, že ve vykonávacím řízení, v němž soud rozhoduje ve veřejném zasedání, musí mít obviněný obhájce, je-li ve vazbě. To platí bez ohledu na to, v jaké vazbě a pro který orgán činný v trestním řízení se obviněný nachází.

Obviněnému T. V. tak nebyla samosoudcem okresního soudu určena lhůta ke zvolení obhájce, ani mu obhájce nebyl samosoudcem ustanoven, a přesto dne 8. 10. 2007 bylo u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou konáno veřejné zasedání, mj. za přítomnosti obviněného, který k němu byl předveden vězeňskou eskortou. Veřejné zasedání bez přítomnosti obhájce obviněného pak vyústilo ve vydání napadeného usnesení, kterým byl obviněnému nařízen výkon trestu odnětí svobody v trvání 2 roků ve věznici s dozorem, jež ihned po jeho vyhlášení nabylo právní moci, neboť jak obviněný, tak státní zástupce se vzdali svého práva podat opravný prostředek – stížnost (viz ust. § 144 odst. 1 tr. ř.).

Vzhledem k tomu, že řízení, které předcházelo vydání tohoto usnesení okresního soudu bylo zatíženo podstatnou procesní vadou spočívající v porušení práva obviněného na obhajobu, nemůže ani samotné usnesení, které bylo napadeno mimořádným opravným prostředkem – stížností pro porušení zákona, ve světle platného zákona obstát.

Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným usnesením Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 8. 10. 2007 sp. zn. 3 T 59/2004 a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon v ustanovení § 36a odst. 1 písm. b) tr. ř. v neprospěch obviněného T. V. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. pak toto usnesení zrušil, jakož i všechna další na ně obsahově navazující rozhodnutí, která vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 270 odst. 1 tr. ř. věc přikázal Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, což znamená, že bude třeba provést nové veřejné zasedání v souladu s ustanovením § 330a odst. 2 tr. ř., po předchozím zjištění, zda je u obviněného aktuálně dán důvod nutné obhajoby, či nikoli a podle výsledku zjištění pak postupovat podle § 38 odst. 1 tr. ř., případně podle § 39 odst. 1 tr. ř.

Při svém dalším postupu bude muset mít okresní soud na paměti, že je podle § 270 odst. 4 tr. ř. vázán právním názorem, který vyslovil ve věci Nejvyšší soud a je zároveň povinen provést nařízené procesní úkony. Dále pak i to, že podle § 273 tr. ř. v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. listopadu 2008

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec

Vydáno: 25. November 2008