JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 84/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 14. října 2008 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného J. T., proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 16. 6. 2008 sp. zn. 1 T 87/2006, a podle § 268 odst. 2 a § 269 odst. 2 tr. řádu rozhodl t a k t o :

Pravomocným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 16. 6. 2008 sp. zn. 1 T 87/2006, a v řízení, které mu předcházelo, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 60 odst. 1 tr. zákona a § 2 odst. 5, 6 tr. řádu v neprospěch obviněného J. T.

Napadené usnesení s e z r u š u j e .

Zrušují se též všechna další rozhodnutí, na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 1 vydal dne 16. 6. 2008 usnesení pod sp. zn. 1 T 87/2006, jímž rozhodl podle § 60 odst. 1 tr. zákona tak, že se obviněnému J. T. nařizuje výkon trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců, který mu byl uložen rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 12. 6. 2006 sp. zn. 1 T 87/2006. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona byl obviněný pro výkon trestu zařazen do věznice s ostrahou.

Proti usnesení podal obviněný J. T. stížnost, kterou Městský soud v Praze podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. řádu zamítl jako opožděně podanou.

Ministr spravedlnosti podal podle § 266 odst. 1 tr. řádu ve prospěch obviněného J. T. stížnost pro porušení zákona proti pravomocnému usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 16. 6. 2008 sp. zn. 1 T 87/2006. K porušení zákona došlo dle stěžovatele v ustanoveních § 60 odst. 1 tr. zákona a § 2 odst. 5, 6 tr. řádu v neprospěch obviněného.

Obvodní soud pro Prahu 1 přistoupil k nařízení výkonu původně podmíněně odloženého trestu odnětí svobody poté, co zjistil, že obviněný byl v průběhu zkušební doby odsouzen pro úmyslné majetkové trestné činy, jež rovněž spáchal ve lhůtě podmíněného odsouzení, a poukázal přitom na rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 21. 12. 2007 sp. zn. 3 T 384/2007. Na druhé straně však nezjistil, že původní trest, uložený rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 12. 6. 2006 sp. zn. 1 T 87/2006, však byl v rámci uložení souhrnného trestu dle § 35 odst. 2 tr. zákona zrušen rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 12. 3. 2007 sp. zn. 19 T 53/2006, takže důvod k nařízení trestu podle § 60 odst. 1 tr. zákona nebyl dán.

Závěrem svého mimořádného opravného prostředku ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 268 odst. 2 tr. řádu vyslovil, že napadeným usnesením byl v neprospěch obviněného J. T. porušen zákon v namítaném rozsahu, a aby podle § 269 odst. 2 tr. řádu napadené usnesení zrušil, včetně všech na něj obsahově navazujících rozhodnutí.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) podle § 267 odst. 3 tr. řádu přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Z obsahu přezkoumávaného trestního spisu Nejvyšší soud zjistil, že Obvodní soud pro Prahu 1 vydal dne 12. 6. 2006 rozsudek sp. zn. 1 T 87/2006, jímž J. T., roz. D. uznal vinným trestným činem krádeže dílem dokonaným a dílem ve stadiu pokusu podle § 247 odst. 1 písm. d) tr. zákona a § 8 odst. 1 a § 247 odst. 1 písm. d) tr. zákona. Za to mu uložil v sazbě § 247 odst. 1 tr. zákona trest odnětí svobody v trvání deseti měsíců, jehož výkon podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zákona podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání tří roků. Rozsudek nabyl právní moci téhož dne, tj. 12. 6. 2006.

Ve spise je na č. l. 61 založen opis rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 12. 3. 2007 sp. zn. 19 T 53/2006. Opis tohoto rozhodnutí byl Obvodnímu soudu pro Prahu 1 doručen dne 13. 3. 2008, jak je patrno z prezentačního razítka. Uvedeným rozsudkem byl obviněný J. T. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákona, za což mu byl v sazbě § 187 odst. 2 tr. zákona za použití § 35 odst. 2 tr. zákona uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání tří roků. Pro jeho výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona zařazen do věznice s ostrahou. Současně byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 12. 6. 2006 sp. zn. 1 T 87/2006.

Právním důsledkem uložení souhrnného trestu je neexistence původního výroku o trestu, k němuž je souhrnný trest ukládán, a s tím spojená nemožnost uplatnění případných procesních postupů, jež by se mohly odvíjet od původního trestu. Je tudíž vyloučeno, aby kupříkladu bylo rozhodováno o osvědčení se obviněného v době původního podmíněného odsouzení, případně prodloužení zkušební doby či naopak o nařízení výkonu podmíněně odloženého trestu odnětí svobody.

Této okolnosti nevěnoval Obvodní soud pro Prahu 1 dostatečnou pozornost, a poté, co byl do spisu založen opis dalšího pravomocného rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 21. 12. 2007 sp. zn. 3 T 384/2007, svědčící o tom, že se obviněný v původně vyznačené zkušební době podmíněného odsouzení dopustil nové rozsáhlé úmyslné majetkové trestné činnosti, za niž byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou roků, nařídil ve věci veřejné zasedání. Výsledkem toho řízení bylo rozhodnutí podle § 60 odst. 1 tr. zákona, jímž byl obviněnému výkon trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců nařízen, jak je podrobně rozvedeno výše.

Povinností Obvodního soudu pro Prahu 1 bylo řádně prostudovat předmětný spis, doplnit dokazování vyžádáním nového a aktualizovaného opisu rejstříků trestů, z nějž by skutečnost, že trest, o jehož přeměně má být rozhodováno, ve skutečnosti již neexistuje, mimo jakoukoli pochybnost zjistil, pakliže nestačil samotný opis rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 sp. zn. 19 T 53/2006. Nedostatečně provedená skutková zjištění (§ 2 odst. 5 tr. řádu) vedla k vadnému hodnocení důkazů (§ 2 odst. 6 tr. řádu) a jejich důsledkem pak bylo zákonu odporující rozhodnutí učiněné v intencích ustanovení § 60 odst. 1 tr. zákona.

Nejvyšší soud vzhledem k výše prezentovaným závěrům podle § 268 odst. 2 tr. řádu vyslovil, že pravomocným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 16. 6. 2008 sp. zn. 1 T 87/2006, a v řízení, které jeho vydání předcházelo, byl porušen zákon v ustanoveních § 60 odst. 1 tr. zákona a § 2 odst. 5, 6 tr. řádu v neprospěch obviněného J. T.

Podle § 269 odst. 2 tr. řádu poté Nejvyšší soud toto usnesení zrušil, včetně všech dalších rozhodnutí, která na zrušené usnesení obsahově navazují, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. října 2008

JUDr. Danuše N o v o t n á

předsedkyně senátu

Vydáno: 14. October 2008