JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 81/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 21. října 2008 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného P. T., proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. ZT 1078/2007, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. ZT 1078/2007, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanovení § 146a odst. 2 tr. ř. v neprospěch obviněného P. T.

Napadené usnesení s e z r u š u j e.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Sokolově s e p ř i k a z u j e, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. ZT 1078/2007, byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta jako nedůvodná stížnost obviněného P. T. ze dne 11. 4. 2008 proti usnesení policejního orgánu Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování v S. ČTS: ORSO-2337/TČ-70-2007 ze dne 1. 4. 2008, jímž byla obviněnému podle § 66 odst. 1 tr. ř. uložena pořádková pokuta ve výši 10.000,- Kč. Předmětné usnesení nabylo právní moci dnem vydání, tj. 29. 4. 2008.

Proti citovanému pravomocnému usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. ZT 1078/2007, podal ministr spravedlnosti stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného P. T. Vytkl v ní, že zákon byl porušen v ustanovení § 146a odst. 2 tr. ř.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti zdůraznil, že dozorující státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově porušil zákon, když v rozporu s ustanovením § 146a odst. 2 tr. ř. rozhodl sám o stížnosti obviněného směřující proti usnesení policejního orgánu o uložení pořádkové pokuty podle § 66 odst. 1 tr. ř., místo aby tuto stížnost předložil podle citovaného zákonného ustanovení k rozhodnutí příslušnému soudu. Uvedený postup je pak důsledkem nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2004 publikovaného pod č. 45/2005, z něhož vyplývá, že pořádkové pokuty jsou sankcí za deliktní jednání.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že předmětným usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově byl porušen zákon v neprospěch obviněného P. T. ve vytýkaném směru, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil včetně dalších navazujících rozhodnutí, která touto změnou pozbudou svého podkladu a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že zákon porušen byl.

Z předloženého spisového materiálu Nejvyšší soud zjistil, že trestní stíhání obviněného P. T. bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno usnesením policejního orgánu Policie České republiky, Okresního ředitelství, služby kriminální policie a vyšetřování S. ze dne 5. 11. 2007, ČTS:ORSO-2337/TČ-70-2007, a to pro trestné činy omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1, porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b), d) a porušování tajemství dopravovaných zpráv podle § 239 odst. 1 písm. b) tr. zák. pro jednání blíže popsané v tomto usnesení. Usnesením státního zástupce Okresního státního zástupce v Sokolově ze dne 15. 11. 2007 sp. zn. ZT 1078/2007 byla stížnost obviněného, kterou podal proti dříve citovanému usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání jeho osoby, zamítnuta podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř., jako nedůvodná.

Následně pak bylo v průběhu přípravného řízení usnesením policejního orgánu Policie České republiky, Okresního ředitelství, služby kriminální policie a vyšetřování S. ze dne 1. 4. 2008, ČTS:ORSO-2337/TČ-70-2007 rozhodnuto podle ustanovení § 66 odst. 1 tr. ř. o uložení pořádkové pokuty obviněnému P. T. ve výši 10.000,- Kč s odůvodněním, že dne 10. 3. 2008 v 09.30 hodin neuposlechl příkazu vydanému v souladu s ust. § 90 tr. ř., aby se dostavil k výslechu obviněného, ani se dostatečně neomluvil, ačkoli dne 6. 3. 2008 řádně převzal předvolání obviněného, kdy byl upozorněn, že nedostaví-li se bez dostatečné omluvy k výslechu, může mu být uložena pořádková pokuta do výše 50 000, - Kč. Na výzvu policejního orgánu reagoval pouze tím, že zaslal dopis, ve kterém uvádí, že není ochoten navštěvovat budovy a prostory Policie ČR S. Tím bez dostatečné omluvy neuposlechl příkazu, který mu byl dán podle trestního řádu. Proti citovanému usnesení podal obviněný v zákonné lhůtě stížnost, kterou státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově stížností pro porušení zákona napadeným usnesením ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. ZT 1078/2007, podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. jako nedůvodnou zamítl.

Zákonem č. 394/2005 Sb., účinným od 1. 10. 2005, byla do trestního řádu zavedena právní úprava zakládající pravomoc soudu rozhodovat mj. i o stížnosti proti usnesení policejního orgánu o uložení pořádkové pokuty podle § 66 odst. 1 tr. ř. Podle § 146a odst. 2 tr. ř., účinného ke dni 29. 4. 2008 (tj. ke dni vydání stížností pro porušení zákona napadeného usnesení), o stížnosti proti rozhodnutí policejního orgánu podle § 66 odst. 1, § 79a odst. 1 a 3, § 79b nebo § 79c odst. 4 rozhoduje ve lhůtě uvedené v odstavci 1 soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení. Věc předkládá soudu k rozhodnutí státní zástupce.

V souvislosti s projednávanou věcí, jakož i závěry obsaženými v nálezu Ústavního soudu č. 45/2005 Sb., lze vyvodit, že v případě, kdy je napadeno rozhodnutí policejního orgánu stížností oprávněné osoby, není možno, aby podle obecných pravidel o ní rozhodoval státní zástupce, který vykonává nad přípravným řízením dozor, neboť ten dával k takovému rozhodnutí předchozí či následný souhlas a nemohl by tedy takové rozhodnutí objektivně přezkoumat. Z povahy věci je vyloučeno, aby stížnostním orgánem byl případně nadřízený státní zástupce. Proto v souladu s novelizovanou úpravou trestního řádu o takové stížnosti rozhoduje soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který vykonával dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení, stejně jako by rozhodoval podle § 146a odst. 1 tr. ř. v případech, kdy naznačená rozhodnutí vydal sám státní zástupce. Věc předkládá soudu k rozhodnutí státní zástupce proto, že z hlediska svého postavení v přípravném řízení má dostatečné informace o věci a může s ní být nakládáno stejně, jako by šlo o přezkoumávání jeho vlastního rozhodnutí. V závislosti na výsledku stížnostního řízení může státní zástupce bezprostředně reagovat a uplatit pak některé ze svých oprávnění vůči policejnímu orgánu.

Z uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že dozorující státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově porušil zákon, když v rozporu s ustanovením § 146a odst. 2 tr. ř. sám rozhodl o stížnosti obviněného P. T. proti usnesení policejního orgánu o uložení pořádkové pokuty podle § 66 odst. 1 tr. ř., místo aby danou stížnost předložil k rozhodnutí příslušnému soudu.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. ZT 1078/2007, byl porušen zákon v ustanovení § 146a odst. 2 tr. ř. v neprospěch obviněného P. T. a podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil. Nejvyšší soud dále zrušil všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo přikázáno Okresnímu soudu v Sokolově, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž při svém rozhodování bude podle § 270 odst. 4 tr. ř. vázán právním názorem, který vyslovil ve věci Nejvyšší soud. Okresní soud se pak při svém rozhodování bude zabývat věcnou správností napadeného usnesení. Nejvyšší soud v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného, neboť Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v jeho neprospěch (viz § 273 tr. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. října 2008

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec

Vydáno: 21. October 2008