JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 60/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 16. července 2008 v senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. F. H. a JUDr. D. N. stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného L. D., proti pravomocnému trestnímu příkazu Okresního soudu v Sokolově ze dne 26. 3. 2007, sp. zn. 21 T 38/2007, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o:

Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Sokolově ze dne 26. 3. 2007, sp. zn. 21 T 38/2007 a v řízení předcházejícím b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř., § 36 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. v neprospěch obviněného L. D.

Napadený trestní příkaz se z r u š u j e v celém rozsahu.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Sokolově s e p ř i k a z u j e, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 10. 5. 2005, sp. zn. 2 T 47/2005, byl obviněný L. D. uznán vinným trestnými činy výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., kterých se dopustil společně s F. K. dne 14. 1. 2005, za což byl podle § 202 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák., § 45 odst. 1 a § 45a odst. 1 tr. zák. odsouzen k úhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Podle § 45a odst. 1 tr. zák. byla obviněnému současně uložena povinnost, aby během výkonu trestu obecně prospěšných prací podle svých sil uhradil škodu, kterou trestnými činy způsobil. Uvedený trestní příkaz nabyl ohledně obviněného L. D. právní moci dne 6. 7. 2005. Výkon uloženého trestu obecně prospěšných prací byl obviněnému nařízen usnesením Okresního soudu v Sokolově ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 31 Nt 1172/2006, v právní moci dne 28. 3. 2007. Obviněný výkon předmětného trestu zahájil až dne 10. 3. 2008 a ke dni 17. 4. 2008 (tj. ke dni vydání zprávy Probační a mediační služby České republiky, střediska Sokolov) odpracoval pouze 4 hodiny.

Trestním příkazem Okresního soudu v Sokolově ze dne 26. 3. 2007, sp. zn. 21 T 38/2007, byl obviněný L. D. uznán vinným trestnými činy řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák. a maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., kterých se dopustil tím, že dne 16. 3. 2007 v době kolem 20.30 hod. po silnici ve směru z obce S. na obec S., okr. S., řídil osobní automobil zn. Fiat Tipo, přesto, že není držitelem příslušného řidičského oprávnění dle § 80, § 81 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dále vykonával tuto činnost i přesto, že mu byl trestním příkazem Okresního soudu v Sokolově ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 2 T 31/2007, v právní moci dne 20. 2. 2007, vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu jednoho roku, tj. do 20. 2. 2008. Za uvedené jednání byl obviněný L. D. podle § 180d tr. zák., § 45 odst. 1, 2 a § 45a odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. odsouzen k úhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 360 hodin. Současně byl obviněnému podle § 49 odst. 1 tr. zák. uložen trest zákazu činnosti – zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu 3 let. Uvedený trestní příkaz nabyl právní moci dne 21. 8. 2007. Výkon uloženého trestu obecně prospěšných prací nebyl obviněnému dosud nařízen.

Proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Sokolově ze dne 26. 3. 2007, sp. zn. 21 T 38/2007, podal ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného L. D. Vytkl v ní, že zákon byl porušen v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř., § 36 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. v neprospěch obviněného L. D.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti uvedl, že Okresní soud v Sokolově se neřídil ustanoveními § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák., neboť napadeným trestním příkazem byla překročena hranice 400 hodin stanovená jako maximální výměra pro trest obecně prospěšných prací vzhledem k dříve uloženému trestu obecně prospěšných prací z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 10. 5. 2005, sp. zn. 2 T 47/2005.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že trestním příkazem Okresního soudu v Sokolově ze dne 26. 3. 2007, sp. zn. 21 T 38/2007, byl porušen zákon v neprospěch obviněného L. D. ve vytýkaném směru, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že zákon porušen byl.

Podle § 36 tr. zák. platí, že pokud soud odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal před tím, než byl trest uložený dřívějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro tento druh trestu.

Podle § 45a odst. 1 tr. zák. může soud uložit trest obecně prospěšných prací ve výměře od 50 do 400 hodin.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že obviněný L. D. byl trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 10. 5. 2005, sp. zn. 2 T 47/2005, uznán vinným trestnými činy výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., za což byl podle § 202 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák., § 45 odst. 1 a § 45a odst. 1 tr. zák. odsouzen k úhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Podle § 45a odst. 1 tr. zák. byla obviněnému současně uložena povinnost, aby během výkonu trestu obecně prospěšných prací podle svých sil uhradil škodu, kterou trestnými činy způsobil. Uvedený trestní příkaz nabyl ohledně obviněného L. D. právní moci dne 6. 7. 2005. Usnesením Okresního soudu v Sokolově ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 31 Nt 1172/2006, v právní moci dne 28. 3. 2007, byl poté obviněnému L. D. nařízen výkon příslušného trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Obviněný však dle sdělení Probační a mediační služby České republiky, střediska Sokolov, ze dne 17. 4. 2008 započal s výkonem trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin až dne 10. 3. 2008 a ke dni 17. 4. 2008 (tj. ke dni vydání zprávy Probační a mediační služby České republiky, středisko Sokolov) odpracoval pouze 4 hodiny.

Následně byl obviněný L. D. trestním příkazem Okresního soudu v Sokolově ze dne 26. 3. 2007, sp. zn. 21 T 38/2007, uznán vinným trestnými činy řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák. a maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., kterých se dopustil dne 16. 3. 2007, za což byl podle § 180d tr. zák., § 45 odst. 1, 2 a § 45a odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. odsouzen k úhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 360 hodin. Současně mu byl podle § 49 odst. 1 tr. zák. uložen trest zákazu činnosti – zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu 3 let. Uvedený trestní příkaz nabyl právní moci dne 21. 8. 2007. Výkon uloženého trestu obecně prospěšných prací nebyl obviněnému dosud nařízen.

Celková výměra uložených a ke dni vydání napadeného trestního příkazu nevykonaných hodin trestu obecně prospěšných prací obviněného L. D. tak činila 760 hodin.

Za této situace je zřejmé, že další trest obecně prospěšných prací ve výměře 360 hodin uložený obviněnému L. D. trestním příkazem Okresního soudu v Sokolově ze dne 26. 3. 2007, sp. zn. 21 T 38/2007, spolu s dosud nevykonanou částí dříve uloženého trestu obecně prospěšných prací z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 10. 5. 2005, sp. zn. 2 T 47/2005, přesahoval v době vydání napadeného rozhodnutí o 360 hodin nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro trest obecně prospěšných prací, která je stanovena na 400 hodin.

Z uvedeného vyplývá, že Okresní soud v Sokolově trestním příkazem ze dne 26. 3. 2007, sp. zn. 21 T 38/2007, porušil zákon v ustanoveních § 36 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. ve výroku o ukládaném trestu obecně prospěšných prací v neprospěch obviněného L. D.

Z obsahu trestního spisu vedeného u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 21 T 38/2007 vyplývá, že Okresní soud v Sokolově v této trestní věci neshromáždil všechny podklady potřebné pro rozhodnutí ve věci, zejména další trestní spis Obvodního soudu pro Prahu 3 týkající se předchozí trestné činnosti obviněného L. D. Okresní soud v Sokolově věděl, a to z opisu z rejstříku trestů obviněného ze dne 17. 3. 2007 (č. l. 19 spisu), že proti obviněnému bylo vedeno další trestní řízení, ale neučinil potřebné kroky ke zjištění, zda již byl uložený trest obecně prospěšných prací vykonán. Okresní soud v Sokolově tak nezjistil skutkový stav věci v rozsahu, který byl nezbytný pro jeho rozhodnutí, důkazy chybně zhodnotil, v důsledku čehož byl napadeným trestním příkazem porušen zákon i v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného L. D.

Podle § 266 odst. 2 tr. ř. lze proti výroku o trestu stížnost pro porušení zákona podat jen tehdy, jestliže trest je ve zřejmém nepoměru k stupni nebezpečnosti činu pro společnost nebo k poměrům pachatele nebo jestliže uložený druh trestu je v zřejmém rozporu s účelem trestu. Dle názoru Nejvyššího soudu České republiky je třeba překročení horní hranice zákonné trestní sazby některého druhu trestu uložením několika samostatných trestů tohoto druhu určitému pachateli zásadně považovat za uložení druhu trestu, který je v zřejmém rozporu s jeho účelem ve smyslu § 266 odst. 2 tr. ř.

Význam zákonných trestních sazeb spočívá mimo jiné v tom, že každá zákonná trestní sazba odpovídá stupni nebezpečnosti pro společnost, který je charakteristický pro trestné činy, pro které lze trest v dané trestní sazbě uložit, její rozmezí je přitom stanoveno tak, aby směřovala k naplnění účelu takto ukládaného trestu. K dosažení účelu trestu stanoveného trestním zákonem tedy musí být správně stanoven nejen druh trestu, ale i jeho výše, pouze správně stanovený trest v otázce druhu i výše vede k naplnění účelu trestu. Překročení horní hranice zákonné sazby některého druhu trestu uložením několika samostatných trestů tohoto druhu má proto za následek, že takto stanovený druh trestu zásadně nemůže splnit účel trestu, k jehož naplnění směřuje zákonem stanovená trestní sazba.

V daném případě je nepochybně trest obecně prospěšných prací, který spolu s dříve uloženým trestem téhož druhu přesahoval v době vydání stížností pro porušení zákona napadeného trestního příkazu horní hranici zákonné trestní sazby o 360 hodin, v zřejmém rozporu s jeho účelem.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Sokolově ze dne 26. 3. 2007, sp. zn. 21 T 38/2007, byl porušen zákon v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení předcházejícím též v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného L. D. a podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz v celém rozsahu zrušil, neboť výrok o vině v trestním příkazu nemůže sám o sobě zůstat pravomocný se zřetelem na důsledky případně podaného odporu proti výroku o trestu uvedené v § 314g odst. 2 tr. ř. (podáním odporu se ruší celý trestní příkaz). Nejvyšší soud České republiky dále zrušil i všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo přikázáno Okresnímu soudu v Sokolově, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž aby při rozhodování o trestu obviněného L. D. respektoval všechna zákonná ustanovení pro ukládání trestu, včetně ustanovení § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák. Nejvyšší soud České republiky v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného L. D., a tedy ani k uložení přísnějšího trestu, neboť Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného (§ 273 tr. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. července 2008

Předseda senátu:

JUDr. J. P.

Vydáno: 16. July 2008