JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 6/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 15. února 2005 ve veřejném zasedání v senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. F. H. a JUDr. D. N. stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněné Y. G., proti pravomocnému trestnímu příkazu Okresního soudu v Přerově ze dne 28. 3. 2002, sp. zn. 6 T 41/2002, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Přerově ze dne 28. 3. 2002, sp. zn. 6 T 41/2002, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanovení § 314e odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněné Y. G.

Napadený trestní příkaz s e z r u š u j e .

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Přerově s e p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Trestním příkazem Okresního soudu v Přerově ze dne 28. 3. 2002, sp. zn. 6 T 41/2002, byla obviněná Y. G. pod bodem 1 jeho výroku odsouzena pro pokus trestného činu úvěrového podvodu podle § 8 odst. 1, § 250b odst. 1, 3 tr. zák. a pod bodem 2 pro pokus trestného činu krádeže podle § 8 odst. 1, § 247 odst. 1 písm. d) tr. zák., trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a) tr. zák., trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 1 písm. a) tr. zák. a pro trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. Byl jí uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 18 měsíců s podmíněným odkladem jeho výkonu na zkušební dobu v trvání 3 roků. Tento trestní příkaz nabyl právní moci dne 12. 6. 2002.

Proti tomuto trestnímu příkazu podal ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněné Y. G. Vytkl v ní porušení zákona v ustanovení § 314e odst. 2 písm. a) tr. ř. s odůvodněním, že s trestem uloženým trestním příkazem Okresního soudu v Přerově ze dne 28. 3. 2002, sp. zn. 6 T 41/2002, nelze souhlasit, když obviněné byl uložen podmíněný úhrnný trest odnětí svobody v trvání 18 měsíců se zkušební dobou v trvání 3 roků a takto uložený trest je ve zřejmém rozporu s účelem trestu, neboť obviněné byl touto formou rozhodnutí uložen vyšší trest odnětí svobody, než připouští zákon. Tímto nezákonným postupem Okresního soudu v Přerově došlo k porušení zákona v neprospěch obviněné. Pokud soud považoval za nutné ukládat trest v uvedené výměře, nemohl tak učinit formou trestního příkazu, ale měl nařídit hlavní líčení.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil porušení zákona ve vytýkaném směru, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil spolu s obsahově navazujícími rozhodnutími a dále aby postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř. či podle § 271 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon porušen byl.

Podle § 314e odst. 2 písm. a) tr. ř. lze trestním příkazem uložit trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu. Jestliže v posuzovaném případě byl pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Přerově ze dne 28. 3. 2002, sp. zn. 6 T 41/2002, obviněné Y. G. uložen trest odnětí svobody v trvání 18 měsíců, byl v její neprospěch porušen zákon právě v ustanovení § 314e odst. 2 písm. a) tr. ř., jak podle § 268 odst. 2 tr. ř. konstatoval Nejvyšší soud.

Nejvyšší soud následně podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil napadený trestní příkaz a podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal Okresnímu soudu v Přerově, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Bude-li okresní soud v souladu se zákonem považovat za potřebné ukládat obviněné Y. G. trest odnětí svobody přesahující 1 rok, musí tak učinit v hlavním líčení rozsudkem. Jelikož byl zákon porušen v neprospěch obviněné, nemůže v novém řízení dojít ke změně rozhodnutí v její neprospěch (§ 273 tr. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. února 2005

Předseda senátu:

JUDr. J. P.

Vydáno: 15. February 2005