JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 49/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 26. června 2008 v senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. F. H. a JUDr. D. N. stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného A. Ž., proti pravomocnému trestnímu příkazu Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 2. 2006, sp. zn. 15 T 738/2005, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o:

Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 2. 2006, sp. zn. 15 T 738/2005 a v řízení předcházejícím b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř., § 35 odst. 2 tr. zák. v neprospěch obviněného A. Ž.

Napadený trestní příkaz se z r u š u j e v celém rozsahu.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Hodoníně s e p ř i k a z u j e, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Trestním příkazem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 2. 2006, sp. zn. 15 T 738/2005, byl obviněný A. Ž. uznán vinným trestným činem zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zák., kterého se dopustil v období od září 2003 do července 2005 včetně, s výjimkou dubna, května, srpna, září a listopadu 2004, ve V. n. M., okr. H. a jinde tím, že neplnil řádně svou zákonnou vyživovací povinnost vůči svému synovi nezl. A. Ž., a to částkou 1.000,- Kč měsíčně v období od září 2003 do června 2004 včetně a částkou 500,- Kč měsíčně v období od července 2004 do července 2005 včetně, splatnou vždy do každého 25. dne v měsíci předem k rukám matky dítěte A. K., jak mu vyplývalo ze zákona č. 94/1963 Sb. a která mu byla konkretizována rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 14. 3. 2005, sp. zn. P 143/2000, v právní moci dne 8. 4. 2005, ačkoli si byl této povinnosti vědom a byl schopen vzhledem k okolnostem tuto povinnost plnit, přičemž tak dluží na výživném částku ve výši 6.700,- Kč. Za uvedené jednání a současně za sbíhající trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák., kterým byl uznán vinným trestním příkazem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 8. 2005, sp. zn. 2 T 481/2005, v právní moci dne 10. 12. 2005, byl obviněný podle § 247 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák., § 45 odst. 1 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. odsouzen k souhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Podle § 35 odst. 2 tr. zák. byl zároveň zrušen výrok o trestu v trestním příkazu Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 8. 2005, sp. zn. 2 T 481/2005, v právní moci dne 10. 12. 2005, a to včetně všech dalších rozhodnutí obsahově na výrok o trestu navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Předmětný trestní příkaz Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 2. 2006, sp. zn. 15 T 738/2005, nabyl právní moci dne 14. 2. 2007.

Proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 2. 2006, sp. zn. 15 T 738/2005, podal ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného A. Ž. Vytkl v ní, že zákon byl porušen v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř., § 35 odst. 2 tr. zák. v neprospěch obviněného A. Ž.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti uvedl, že Okresní soud v Hodoníně výrokem o uložení souhrnného trestu v předmětném trestním příkazu, porušil zákon v neprospěch obviněného A. Ž., neboť v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 2 T 481/2005 bylo usnesením ze dne 30. 3. 2006, sp. zn. 2 T 481/2005, v právní moci dne 30. 3. 2006, trestní stíhání obviněného A. Ž. podmíněně zastaveno podle § 307 odst. 1 tr. ř. a podle § 307 odst. 2 tr. ř. mu byla stanovena zkušební doba jednoho roku. Zkušební doba uplynula dnem 30. 3. 2007 a podle § 308 odst. 2 tr. ř. se má v současné době za to, že se obviněný osvědčil.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že trestním příkazem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 2. 2006, sp. zn. 15 T 738/2005, byl porušen zákon v neprospěch obviněného A. Ž. ve vytýkaném směru, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že zákon porušen byl.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že obviněný A. Ž. byl trestním příkazem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 8. 2005, sp. zn. 2 T 481/2005, uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák., spáchaným ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., za což byl odsouzen podle § 247 odst. 2 tr. zák. za použití § 45 odst. 1 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněným uložena povinnost zaplatit společně a nerozdílně poškozené obchodní společnosti na náhradu škody částku 2.280,- Kč. Uvedený trestní příkaz byl obviněnému doručen dne 1. 12. 2005 a obviněný A. Ž. proti němu podal dne 2. 12. 2005 odpor. Na citovaném trestním příkazu bylo však nesprávně, i přes podaný odpor, vyznačeno, že nabyl právní moci dne 10. 12. 2005 a s takto vyznačenou právní mocí byl i založen do spisu vedeného u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 15 T 738/2005.

Usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 30. 3. 2006, sp. zn. 2 T 481/2005, v právní moci dne 30. 3. 2006, bylo poté trestní stíhání obviněného A. Ž. podmíněně zastaveno podle § 307 odst. 1 tr. ř. a podle § 307 odst. 2 tr. ř. mu byla stanovena zkušební doba jednoho roku. Zkušební doba uplynula dnem 30. 3. 2007 a podle § 308 odst. 2 tr. ř. se má v současné době za to, že se obviněný A. Ž. osvědčil.

Následně byl trestním příkazem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 2. 2006, sp. zn. 15 T 738/2005, obviněný A. Ž. uznán vinným trestným činem zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zák., za což a současně však i za sbíhající trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák., kterým byl uznán vinným výše citovaým trestním příkazem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 8. 2005, sp. zn. 2 T 481/2005, byl podle § 247 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák., § 45 odst. 1 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. odsouzen k souhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Podle § 35 odst. 2 tr. zák. byl zároveň zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 8. 2005, sp. zn. 2 T 481/2005, a to včetně všech dalších rozhodnutí obsahově na výrok o trestu navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Předmětný trestní příkaz Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 2. 2006, sp. zn. 15 T 738/2005, nabyl právní moci dne 14. 2. 2007.

Podle ustanovení § 35 odst. 2 tr. zák. soud uloží souhrnný trest podle zásad uvedených v odstavci 1, když odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal dříve než byl soudem prvního stupně vyhlášen odsuzující rozsudek za jiný jeho trestný čin. Spolu s uložením souhrnného trestu soud zruší výrok o trestu uloženém pachateli rozsudkem dřívějším. Souhrnný trest nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem dřívějším. V rámci souhrnného trestu musí soud vyslovit trest ztráty čestných titulů a vyznamenání, ztráty vojenské hodnosti, propadnutí majetku nebo propadnutí věci, jestliže takový trest byl vysloven již rozsudkem dřívějším.

Odsuzujícím rozsudkem (trestním příkazem) za jiný trestný čin se přitom rozumí odsuzující rozsudek (trestní příkaz) o jiném trestném činu bez ohledu na to, zda případně v řádném nebo mimořádném opravném řízení byl tento rozsudek (trestní příkaz) zrušen, pokud i po tomto opravném řízení věc skončila pravomocným odsouzením pachatele. V případě posuzované trestní věci (vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 2 T 481/2005) však došlo k podmíněnému zastavení trestního stíhání obviněného a v současné době se má za to, že se ve zkušební době osvědčil ve smyslu ustanovení § 308 odst. 2 tr. ř.

Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že uložením souhrnného trestu stížností pro porušení zákona napadeným trestním příkazem podle ustanovení § 35 odst. 2 tr. zák. vzhledem k trestnímu příkazu Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 8. 2005, sp. zn. 2 T 481/2005, došlo k porušení zákona v neprospěch obviněného A. Ž.

Z obsahu trestního spisu vedeného u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 15 T 738/2005 vyplývá, že Okresní soud v Hodoníně si předchozí trestní spis vedený pod sp. zn. 2 T 481/2005 jako důkaz neopatřil, proto žádným způsobem nezjistil, že právní moc na trestním příkazu Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 8. 2005, sp. zn. 2 T 481/2005, byla vyznačena nesprávně, když obviněný proti příslušnému trestnímu příkazu podal v zákonné lhůtě odpor. Okresní soud v Hodoníně tedy v této trestní věci neshromáždil všechny podklady potřebné pro rozhodnutí ve věci, zejména další trestní spis Okresního soudu v Hodoníně týkající se předchozí trestné činnosti obviněného A. Ž. a neučinil tak potřebné kroky ke zjištění, v jakém stadiu se věc nachází, nezjistil skutkový stav věci v rozsahu, který byl nezbytný pro jeho rozhodnutí, důkazy chybně zhodnotil, v důsledku čehož byl napadeným trestním příkazem porušen zákon i v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného A. Ž.

Podle § 266 odst. 2 tr. ř. lze proti výroku o trestu stížnost pro porušení zákona podat jen tehdy, jestliže trest je ve zřejmém nepoměru k stupni nebezpečnosti činu pro společnost nebo k poměrům pachatele nebo jestliže uložený druh trestu je v zřejmém rozporu s účelem trestu.

Pokud Okresní soud v Hodoníně uložil stížností pro porušení zákona napadeným trestním příkazem obviněnému A. Ž. souhrnný trest i za čin z trestního příkazu Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 8. 2005, sp. zn. 2 T 481/2005, který však v důsledku podaného odporu nenabyl právní moci a ohledně kterého se má v současné době za to, že se obviněný podle § 308 odst. 2 tr. ř. osvědčil (řízení tedy neskončilo pravomocným odsouzením obviněného), je třeba dle názoru Nejvyššího soudu České republiky považovat takovýto postup za uložení druhu trestu, který je v zřejmém nepoměru ke stupni nebezpečnosti činu pro společnost ve smyslu § 266 odst. 2 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 2. 2006, sp. zn. 15 T 738/2005, byl porušen zákon v ustanoveních § 35 odst. 2 tr. zák. a v řízení předcházejícím též v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného A. Ž. a podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil v celém rozsahu, neboť výrok o vině v trestním příkazu nemůže sám o sobě zůstat pravomocný se zřetelem na důsledky případně podaného odporu proti výroku o trestu uvedené v § 314g odst. 2 tr. ř. (podáním odporu se ruší celý trestní příkaz). Nejvyšší soud České republiky dále zrušil i všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo přikázáno Okresnímu soudu v Hodoníně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž aby při rozhodování o trestu obviněného A. Ž. respektoval všechna zákonná ustanovení pro ukládání trestu, včetně ustanovení § 35 odst. 2 tr. zák., tedy aby souhrnný trest neukládal. Nejvyšší soud České republiky v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného A. Ž., a tedy ani k uložení přísnějšího trestu, neboť Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného (§ 273 tr. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2008

Předseda senátu:

JUDr. J. P.

Vydáno: 26. June 2008