JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 45/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 19. srpna 2008 v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného R. J., proti rozsudku Okresního soudu v Sokolově ze dne 19. 4. 2007 sp. zn. 3 T 124/2005 a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o:

Pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Sokolově ze dne 19. 4. 2007 sp. zn. 3 T 124/2005 b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 35 odst. 2, § 23 odst. 1 a § 31 odst. 1 tr. zák. a v řízení předcházejícím v ustanovení § 2 odst. 5 a 6 tr. ř. v neprospěch obviněného R. J.

Napadený rozsudek s e z r u š u j e ve výroku o trestu.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušenou část rozsudku obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Sokolově s e p ř i k a z u j e, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný R. J. byl rozsudkem Okresního soudu v Sokolově ze dne 19. 4. 2007 sp. zn. 3 T 124/2005 (společně s obviněným R. P.), který nabyl právní moci dne 16. 5. 2007, odsouzen pro pokračující trestný čin podílnictví podle § 251 odst. 1 písm. a) tr. zák. a pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b), e) tr. zák., jichž se dopustil tím, že

obviněný R. J. společně s obviněným R. P.:

1. v době od 18.00 hodin dne 1. 5. 2005 do 18.45 hodin dne 5. 5. 2005 v H. S. v Z. k. nalezli a ponechali si ve své dispozici v úmyslu ji dále prodat benzinovou motorovou sekačku zn. Hanseatic v hodnotě 3 000,- Kč , o které věděli, že byla získána trestným činem jiné osoby a dne 5. 5. 2005 ji společně prodali F. M., za částku 600,- Kč,

2. v době od 8.00 hodin dne 22. 5. 2005 do 14.50 hodin dne 22. 5. 2005 v prostoru silnice vedoucí z V. na chatovou osadu T., okr. S. nalezli a ponechali si ve své dispozici v úmyslu je dále prodat elektrickou řetězovou pilu zn. Partner v hodnotě 1 200,- Kč a elektrickou sekačku zn. Makita v hodnotě 1 500,- Kč, o kterých věděli, že byly získány trestným činem jiné osoby, přičemž elektrickou řetězovou pilu zn. Partner obviněný J. dne 25. 5. 2005 dobrovolně vydal policii,

obviněný R. J. sám:

3. v době od 8.15 hodin dne 19. 2. 2005 do 14.45 hodin dne 21. 2. 2005 v H. S. ul. U L., okr. S. s pomocí planžety odemkl zámek FAB vrat u garáže, do garáže vnikl a následně odtud postupně odcizil motorovou benzinovou sekačku zn. Mountfield typ R434 s motorem Husqvarna v hodnotě 5 000,-Kč a dvojrychlostní motocykl zn. Babetta v hodnotě 3 000,- Kč, čímž způsobil majiteli této garáže F. A., bytem H. S., ul. Š škodu na odcizených věcech ve výši 8 000,- Kč,

přičemž obviněný R. J. se tohoto jednání dopustil přesto, že rozsudkem Okresního soudu v Sokolově ze dne 15. 3.2002 sp. zn. 6 T 93/2001 byl uznán vinným mimo jiné ze spáchání trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 3 písm. b) tr. zák. a byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody ve výměře 3 let a 9 měsíců, kdy tento trest vykonal dne 7. 12. 2004.

Za to byl obviněný J. podle § 247 odst. 2 tr. zák., § 35 odst. 2 tr. zák. odsouzen k nepodmíněnému souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 30 měsíců. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. byl pro výkon trestu zařazen do věznice s ostrahou.

Současně byl podle § 35 odst. 2 tr. zák. zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Sokolově ze dne 20. 12. 2005 sp. zn. 19 T 105/2005, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Pro úplnost se uvádí, že skutky z jejichž spáchání byl obviněný R. J. uznán vinným ve věci sp. zn. 3 T 124/2005 byly původně spolu s jiným předmětem obžaloby obsahem řízení vedeným u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 3 T 101/2005. Usnesením Okresního soudu v Sokolově ze dne 24. 10. 2005 sp. zn. 3 T 101/2005, 3 T 124/2005 ale byla věc sp. zn. 3 T 124/2005 z věci sp. zn. 3 T 101/2005 vyloučena k samostatnému projednání.

Obviněný J. byl mimo uvedenou věc odsouzen také v následujících věcech vedených u Okresního soudu v Sokolově (dále jsou předmětné trestní věci označovány zkráceně pouze spisovými značkami):

1. Rozsudkem Okresního soudu v Sokolově ze dne 24. 10. 2005 sp. zn. 3 T 101/2005, který nabyl právní moci dne 5. 12. 2005, pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák, jehož se dopustil dne 3. 6. 2005. Za to mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 20 měsíců s výkonem ve věznici s ostrahou a povinnost nahradit vzniklou škodu.

2. Rozsudkem Okresního soudu v Sokolově ze dne 20. 12. 2005 sp. zn. 19 T 105/2005, který nabyl právní moci ve vztahu k obviněnému R. J. dne 20. 4. 2006, pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák. spáchaný formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., jehož se dopustil v době od 27. 4. 2005 do 28. 4. 2005. Byl mu za to uložen nepodmíněný souhrnný trest odnětí svobody v trvání 26 měsíců s výkonem ve věznici s ostrahou. Současně byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Sokolově sp. zn. 3 T 101/2005 ze dne 24. 10. 2005 včetně všech dalších rozhodnutí na tento výrok obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

3. Rozsudkem Okresního soudu v Sokolově ze dne 20. 11. 2006 sp. zn. 1 T 165/2005, který nabyl právní moci dnem 24. 4. 2007, pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e) tr. zák., jehož se dopustil v době od 24. 7. do 25. 7. 2005. Byl mu za to uložen nepodmíněný souhrnný trest odnětí svobody ve výměře 28 měsíců s výkonem ve věznici s ostrahou. Podle § 35 odst. 2 tr. zák. byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Sokolově sp. zn. 19 T 105/2005 ze dne 20. 12. 2005, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Dále byl obviněný zavázán k částečné úhradě škody poškozenému a poškozený byl se zbytkem svého nároku odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti uvedenému rozsudku Okresního soudu v Sokolově ze dne 20. 11. 2006 sp. zn. 1 T 165/2005 si podal obviněný dne 15. 2. 2007 odvolání (č.l. 185). Krajský soud v Plzni coby soud odvolací usnesením ze dne 24. 4. 2007 sp. zn. 7 To 99/2007 (č. l. 218) podle § 256 tr. ř. podané odvolání zamítl.

Podle § 266 odst. 1, 2 tr. ř. podal ministr spravedlnosti k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného R. J. proti rozsudku Okresního soudu v Sokolově ze dne 19. 4. 2007 sp. zn. 3 T 124/2005. Napadeným rozhodnutím byl podle názoru stěžovatele porušen zákon v ustanoveních § 35 odst. 2, § 23 odst. 1 a § 31 odst. 1 tr. zák. a v řízení předcházejícím v ustanovení § 2 odst. 5 a 6 tr. ř. v neprospěch obviněného.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona stěžovatel uvedl, že veškerá trestná činnost obviněného posuzovaná ve věcech vedených u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 19 T 105/2005, 1 T 165/2005 a sp. zn. 3 T 124/2005, byla spáchána přede dnem 24. 10. 2005, kdy byl vyhlášen odsuzující rozsudek v jeho věci vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 3 T 101/2005. Za veškeré sbíhající se trestné činy měl být obviněnému správně uložen podle § 35 odst. 2 tr. zák. jeden souhrnný trest, a to v trestní sazbě stanovené za nejpřísněji postižitelný trestný čin krádeže podle § 247 odst. 2 tr. zák., přičemž rozpětí sazby trestu odnětí svobody je zde stanoveno od 6 měsíců do 3 let.

Okresní soud v Sokolově podle stěžovatele postupoval správně, pokud ve věci sp. zn. 19 T 105/2005 uložil obviněnému souhrnný trest za trestnou činnost posuzovanou v dané věci i za trestnou činnost ve věci sp. zn. 3 T 101/2005. Dále postupoval správně, když ve věci sp. zn. 1 T 165/2005 uložil obviněnému souhrnný trest za trestnou činnost posuzovanou v dané věci i za všechnu sbíhající trestnou činnost, za kterou jej odsoudil v předchozích věcech sp. zn. 3 T 101/2005 a sp. zn. 19 T 105/2005. Rozhodnutí sp. zn. 1 T 165/2005 ovšem ke dni 19. 4. 2007, kdy týž soud rozhodoval ve věci vedené pod sp. zn. 3 T 124/2005, nenabylo právní moci. To se stalo až rozhodnutím odvolacího soudu dne 24. 4. 2007. Přitom v době rozhodování věci sp. zn. 3 T 124/2005 si byl okresní soud vědom, že v dané věci posuzovaná trestná činnost byla spáchána před (z hlediska úvahy o uložení souhrnného trestu) podstatným dnem 24. 10. 2005, kdy byl vyhlášen odsuzující rozsudek z časového hlediska v první věci sp. zn. 3 T 101/2005. Okresní soud v Sokolově pochybil tím, že nevyčkal právní moci odsuzujícího rozsudku sp. zn. 1 T 165/2005 ze dne 20. 11. 2006 a rozhodl o uložení souhrnného trestu toliko ve vztahu k trestním věcem sp. zn. 3 T 101/2005 a sp. zn. 19 T 105/2005. Důsledkem toho bylo, že poté, co rozsudek sp. zn. 1 T 165/2005 nabyl v odvolacím řízení právní moci, byl tak obviněnému uložen souhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 28 měsíců, zároveň rozsudkem téhož soudu ze dne 19. 4. 2007 sp. zn. 3 T 124/2005, který nabyl právní moci dnem 16. 5. 2007, byl obviněnému uložen další nepodmíněný souhrnný trest odnětí svobody v trvání 30 měsíců a to i za jeho trestnou činnost posuzovanou v této trestní věci i ve věcech sp. zn. 3 T 101/2005 a sp. zn. 19 T 105/2005. To celé za situace, kdy obviněnému měl být za vše uložen jeden souhrnný trest v rámci trestní sazby § 247 odst. 2 tr. zák., tedy v rozpětí od 6 měsíců do 3 let. Došlo tak k pravomocnému uložení trestu odnětí svobody ve výměře, kterou zákon nepřipouští.

V závěru stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že rozsudkem Okresního soudu v Sokolově ze dne 19. 4. 2007 sp. zn. 3 T 124/2005, pokud jím byl obviněnému uložen souhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 30 měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a to za současného zrušení výroku o trestu z rozsudku téhož soudu ze dne 20. 12. 2005 sp. zn. 19 T 105/2005, včetně všech dalších rozhodnutí na tento výrok obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, byl porušen zákon v neprospěch obviněného R. J. v ustanoveních § 35 odst. 2, § 23 odst. 1 a § 31 odst. 1 tr. zák. a v řízení předcházejícím v ustanovení § 2 odst. 5 a 6 tr. ř. Dále navrhl, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek v napadaném rozsahu zrušil a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející a dospěl k závěru, že podaná stížnost pro porušení zákona je důvodná.

Obviněný R. J. byl Okresním soudem v Sokolově uznán vinným ve více případech (viz výše uváděné věci sp. zn. 3 T 101/2005, 19 T 105/2005, 1 T 165/2005 a 3 T 124/2005) za více skutků, kterých se dopustil 3. 6. 2005 (věc sp. zn. 3 T 101/2005), od 27. 4. do 28. 4. 2005 (věc sp. zn. 19 T 105/2005), od 24. 7. do 25. 7. 2005 (věc sp. zn. 1 T 165/2005) a od 1. 5. do 5. 5. 2005, 22. 5. 2005, od 19. 2. do 21. 2. 2005 (věc sp. zn. 3 T 124/2005).

Dne 24. 10. 2005 byl Okresním soudem v Sokolově vyhlášen rozsudek ve věci 3 T 101/2005 jako prvý v pořadí.

Podle § 2 odst. 5 tr. ř. orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí. Doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti přezkoumat všechny podstatné okolnosti případu. V přípravném řízení orgány činné v trestním řízení objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede. V řízení před soudem státní zástupce a obviněný mohou na podporu svých stanovisek navrhovat a provádět důkazy. Státní zástupce je povinen dokazovat vinu obžalovaného. To nezbavuje soud povinnosti, aby sám doplnil dokazování v rozsahu potřebném pro své rozhodnutí.

Podle § 2 odst. 6 tr. ř. orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.

Podle § 35 odst. 2 tr. zák. soud uloží souhrnný trest podle zásad uvedených v odstavci 1, když odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal dříve, než byl soudem prvního stupně vyhlášen odsuzující rozsudek za jiný jeho trestný čin. Spolu s uložením souhrnného trestu soud zruší výrok o trestu uloženém pachateli rozsudkem dřívějším, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Souhrnný trest nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem dřívějším.

Z uvedených dat spáchání jednotlivých skutků je zřejmé, že obviněný dané skutky spáchal před rozhodným datem 24. 10. 2005, kdy byl vyhlášen Okresním soudem v Sokolově rozsudek ve věci sp. zn. 3 T 101/2005 a tak v řízeních následujících přicházela v úvahu aplikace ustanovení § 35 odst. 2 tr. zák.

Ve věci sp. zn. 1 T 165/2005 vyhlásil Okresní soud v Sokolově odsuzující rozsudek (za čin spáchaný od 24. 7. do 25. 7. 2005) dne 20. 11. 2006. Obviněnému uložil souhrnný trest odnětí svobody v trvání 28 měsíců za současného zrušení výroku o trestu z rozsudku téhož soudu sp. zn. 19 T 105/2005. Obviněný podal proti uvedenému rozsudku sp. zn. 1 T 165/2005 prostřednictvím Okresního soudu v Sokolově ke Krajskému soudu v Plzni dne 15. 2. 2007 odvolání (č. l. 185), proti všem výrokům napadeného rozhodnutí. Nalézací soud předložil na základě podaného odvolání soudní spis Krajskému soudu v Plzni dne 7. 3. 2007 (č. l. 205). Na č. l. 107 je v daném spise obsaženo lustrum obviněného, přičemž mezi jinými je zde uvedena věc Okresního soudu v Sokolově sp. zn. 3 T 124/2005. Odvolací soud požádal Okresní soud v Sokolově o zaslání obžaloby ve věci sp. zn. 3 T 124/2005, případně rozsudku a současně o sdělení stavu řízení v této věci. Okresní soud v Sokolově k uvedené žádosti dne 21. 3. 2007 sdělil (č.l. 209), že věc sp. zn. 3 T 124/2005, která byla vyloučena z věci sp. zn. 3 T 101/2005 není dosud nařízena a zasílá fotokopii obžaloby. Dne 23. 4. 2007 (č. l. 214) učinil Krajský soud v Plzni telefonické zjištění, že dne 19. 4. 2007 bylo Okresním soudem v Sokolově vydáno odsuzující rozhodnutí ve věci sp. zn. 3 T 124/2005, kdy obviněnému byl uložen souhrnný trest, rozhodnutí však dosud není v právní moci, resp. není zatím ani vyhotoveno. Dne 24. 4. 2007 Krajský soud v Plzni usnesením sp. zn. 7 To 99/2007 (č. l. 218) ve věci vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 1 T 165/2005 podle § 256 tr. ř. odvolání obviněného zamítl.

Ve věci sp. zn. 3 T 124/2005 bylo dne 21. 8. 2006 vyhotoveno lustrum trestních věcí obviněného R. J., v němž je mimo jiné uvedena i věc sp. zn. 1 T 165/2005 (č. l. 231 verte). V rámci přípravy jednání je na č. l. 234 verte obsažen pokyn kanceláři, aby byl ohledně obviněného J. připojen zdejší spis sp. zn. 1 T 165/2005 a na č. l. 242 je obsažena obžaloba ve věci sp. zn. 1 T 165/2005. Okresní soud v Sokolově konal ve věci sp. zn. 3 T 124/2005 celkem 5 hlavních líčení. Poslední z nich se konalo dne 19. 4. 2007, tj. v době, kdy se věc sp. zn. 1 T 165/2005 stále ještě nacházela u Krajského soudu v Plzni, jelikož proti v ní vydanému rozsudku podal obviněný odvolání.

Při ukládání souhrnného trestu podle § 35 odst. 2 tr. zák. musí být dřívější odsuzující rozsudek o jiném trestném činu pachatele pravomocný. Jestliže tento rozsudek ještě nenabyl právní moci, soud rozhodující později vyčká s rozhodnutím, až se dřívější rozsudek stane pravomocným. (Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 21. 12. 1970 sp. zn. 7 Tz 47/70, publ. in Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 4/1971 pod č. jud. R 27/1971/III tr.)

Dne 19. 4. 2007 vyhlásil Okresní soud v Sokolově ve věci sp. zn. 3 T 124/2005 odsuzující rozsudek, jímž uložil obviněnému souhrnný trest v trvání 30 měsíců nepodmíněně, za současného zrušení výroku o trestu z rozsudku téhož soudu sp. zn. 19 T 105/2005, aniž by vyčkal rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ve věci sp. zn. 7 To 99/2007 (v nalézacím řízení sp. zn. 1 T 165/2005), přičemž z dat spáchání jednotlivých skutků obviněným bylo zřejmé, že skutky posuzované ve věci sp. zn. 3 T 124/2005 i skutek spáchaný ve věci sp. zn. 1 T 165/2005 byly spáchány přede dnem 24. 10. 2005, kdy byl vyhlášen (z výše citovaných rozhodnutí Okresního soudu v Sokolově) v pořadí prvý odsuzující rozsudek sp. zn. 3 T 101/2005 a přicházela tak v úvahu aplikace § 35 odst. 2 tr. zák.

Jak plyne z obsahu spisů sp. zn. 1 T 165/2005 a sp. zn. 3 T 124/2005 byl si Okresní soud v Sokolově při rozhodování věci sp. zn. 3 T 124/2005 vědom předcházejícího řízení a rozhodnutí ve věci sp. zn. 1 T 165/2005 (odsuzující rozsudek Okresního soudu v Sokolově v této věci byl vydán dne 20. 11. 2006), která se v době vydání rozhodnutí ve věci sp. zn. 3 T 124/2005 nacházela s odvoláním obviněného u Krajského soudu v Plzni.

Nejvyšší soud při svém přezkumném postupu přihlédl i k rozhodnutí ze dne 13. 11. 1997 sp. zn. 1 Tzn 13/97 (publ. in Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 6/1998 pod č. jud. R 33/1998 tr.), v němž bylo relativizováno pravidlo, že soud rozhodující později vyčká s rozhodnutím, až se dřívější rozsudek stane pravomocným. Podle označeného judikátu toto neplatí absolutně ve všech případech, kdy jsou dány podmínky pro uložení souhrnného trestu. Nejvyšší soud ale v konkrétním případě dospěl k závěru, že v posuzované věci byl stav odlišný od stavu ve věci sp. zn. 1 Tzn 13/97, neboť nepravomocné rozhodnutí nalézacího soudu nebylo zrušeno a vráceno odvolacím soudem nalézacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí, nýbrž odvolání obviněného bylo zamítnuto a tím došlo k potvrzení rozhodnutí soudu nalézacího.

Je tedy zřejmé, že Krajský soud v Plzni odvolání obviněného svým usnesením z 24. 4. 2007 sp. zn. 7 To 99/2007 zamítl, čímž nabyl právní moci rozsudek Okresního soudu v Sokolově ve věci sp. zn. 1 T 165/2005, jímž byl obviněnému uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 28 měsíců a to za současného zrušení výroku o trestu z rozsudku sp. zn. 19 T 105/2005. Tj. trest byl ukládán též za trestnou činnost projednanou a rozhodnutou u Okresního soudu v Sokolově ve věcech sp. zn. pod. sp. zn. 3 T 101/2005 a sp. zn. 19 T 105/2005.

Zároveň nabyl právní moci i rozsudek Okresního soudu v Sokolově ve věci sp. zn. 3 T 124/2005, jímž byl obviněnému uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 30 měsíců, též za současného zrušení výroku o trestu z rozsudku téhož soudu sp. zn. 19 T 105/2005, tj. trest byl opětovně ukládán i za trestnou činnost projednanou Okresním soudem v Sokolově ve věcech sp. zn. 3 T 101/2005 a sp. zn. 19 T 105/2005. Obviněnému, jemuž měl být uložen za souběh všech výše uvedených trestných činů jeden souhrnný trest podle sazby trestného činu krádeže podle § 247 odst. 2 tr. zák., tj. v rozmezí od 6 měsíců do 3 let, tak byly pravomocně uloženy dva souhrnné tresty odnětí svobody ve výměře 28 a 30 měsíců, tj. 58 měsíců, tedy ve výměře převyšující uvedenou zákonnou trestní sazbu. Uložený trest za těchto okolností neodpovídá ustanovením § 23 odst. 1 a § 31 odst. 1 tr. zák., neboť není adekvátní stupni nebezpečnosti činu pro společnost a zároveň je i zpochybněno výchovné působení trestu, čímž byly splněny podmínky pro podání stížnosti pro porušení zákona pouze proti výroku o trestu vyplývající z ustanovení § 266 odst. 2 tr. ř.

Nejvyšší soud konstatuje, že Okresní soud v Sokolově, tím, že pominul existenci byť nepravomocného rozsudku téhož soudu ze dne 20. 11. 2006 sp. zn. 1 T 165/2005 za situace, kdy spis sp. zn. 1 T 165/2005 se nacházel s podaným odvoláním obviněného u odvolacího soudu, a z věci vyplývalo, že posuzovaná trestná činnost byla spáchána před rozhodným dnem 24. 10. 2005, přičemž nevyčkal rozhodnutí Krajského soudu v Plzni v odvolacím řízení, nedostál svým povinnostem vyplývajícím z ustanovení § 2 odst. 5 a 6 tr. ř., neboť neuvážil pečlivě všechny okolnosti případu jednotlivě i v jejich souhrnu a tím nezjistil skutkový stav věci v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí.

Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že rozsudkem Okresního soudu v Sokolově ze dne 19. 4. 2007 sp. zn. 3 T 124/2005, byl porušen zákon v ustanoveních § 35 odst. 2 , § 23 odst. 1 a § 31 odst. 1 tr. zák. a v řízení předcházejícím v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného R. J. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. Nejvyšší soud napadený rozsudek zrušil ve výroku o trestu, a to včetně všech dalších rozhodnutí na zrušenou část rozsudku obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením pozbyla podkladu. Podle § 270 odst. 1 tr. ř. pak Nejvyšší soud přikázal Okresnímu soudu v Sokolově, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Okresní soud si vyžádá potřebné přílohové spisy a věc se zřetelem na obsah tohoto rozsudku Nejvyššího soudu a předcházející odsouzení obviněného opětovně rozhodne.

Při dalším postupu bude muset mít na paměti, že Nejvyšším soudem bylo vysloveno, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného, a proto nemůže podle § 273 tr. ř. v novém řízení dojít ke změně rozhodnutí v jeho neprospěch. Podle § 270 odst. 4 tr. ř. je okresní soud vázán právním názorem, který ve věci vyslovil Nejvyšší soud, a je povinen provést nařízené procesní úkony.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. srpna 2008

Předseda senátu:

JUDr. František H r a b e c

Vydáno: 19. August 2008