JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 43/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 27. května 2008 v senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. F. H. a JUDr. F. P. stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného T. B., proti pravomocnému trestnímu příkazu Okresního soudu Brno - venkov ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 1 T 128/2007, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o:

Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu Brno - venkov ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 1 T 128/2007 a v řízení předcházejícím b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř., § 36 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. v neprospěch obviněného T. B.

Napadený trestní příkaz se z r u š u j e v části týkající se obviněného T. B.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušenou část trestního příkazu obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu Brno - venkov s e p ř i k a z u j e, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Trestním příkazem Okresního soudu Brno - venkov ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 1 T 128/2007, byl obviněný T. B. uznán vinným trestným činem řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák., kterého se dopustil společně s D. B. (otec) dne 1. 5. 2007, za což byl podle § 45 odst. 1 a § 45a odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 písm. b) tr. ř. odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin. Uvedený trestní příkaz nabyl právní moci dne 31. 7. 2007. Výkon uloženého trestu obecně prospěšných prací nebyl obviněnému dosud nařízen.

Trestním příkazem Okresního soudu Brno – venkov ze dne 12. 6. 2006, sp. zn. 2 T 71/2006, byl obviněný T. B. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák., kterého se dopustil společně s J. S. a M. P. dvěma skutky spáchanými ve dnech 14. 2. 2006 – 15. 2. 2006, za což byl podle § 45 odst. 1, 2 a § 45a odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 písm. b) tr. ř. odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Současně mu byla podle § 45a odst. 1 tr. zák. uložena povinnost, aby během výkonu trestu podle svých sil nahradil způsobenou škodu. Uvedený trestní příkaz nabyl právní moci dne 27. 6. 2006. Obviněnému byl citovaný trestní příkaz doručen dne 16. 6. 2006 a výkon trestu obecně prospěšných prací byl obviněnému nařízen dne 12. 7. 2006. Dle sdělení Probační a mediační službou České republiky, středisko Brno, ze dne 7. 4. 2008 obviněný zahájil výkon uvedeného trestu dne 28. 8. 2007.

Proti trestnímu příkazu Okresního soudu Brno - venkov ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 1 T 128/2007, podal ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného T. B. Vytkl v ní, že zákon byl porušen v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř., § 36 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. v neprospěch obviněného T. B.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti uvedl, že Okresní soud Brno - venkov se neřídil ustanoveními § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák., neboť napadeným trestním příkazem byla překročena hranice 400 hodin stanovená jako maximální výměra pro trest obecně prospěšných prací vzhledem k dříve uloženému trestu obecně prospěšných prací z trestního příkazu Okresního soudu Brno – venkov ze dne 12. 6. 2006, sp. zn. 2 T 71/2006.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že trestním příkazem Okresního soudu Brno - venkov ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 1 T 128/2007, byl porušen zákon v neprospěch obviněného T. B. ve vytýkaném směru, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že zákon porušen byl.

Podle § 36 tr. zák. platí, že pokud soud odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal před tím, než byl trest uložený dřívějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro tento druh trestu.

Podle § 45a odst. 1 tr. zák. může soud uložit trest obecně prospěšných prací ve výměře od 50 do 400 hodin.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že obviněný T. B. byl trestním příkazem Okresního soudu Brno – venkov ze dne 12. 6. 2006, sp. zn. 2 T 71/2006, uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák., kterého se dopustil společně s J. S. a M. P. dvěma skutky spáchanými ve dnech 14. 2. 2006 – 15. 2. 2006, za což byl podle § 45 odst. 1, 2 a § 45a odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 písm. b) tr. ř. odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Současně mu byla podle § 45a odst. 1 tr. zák. uložena povinnost, aby během výkonu trestu podle svých sil nahradil způsobenou škodu. Uvedený trestní příkaz nabyl právní moci dne 27. 6. 2006. Obviněnému byl citovaný trestní příkaz doručen dne 16. 6. 2006. Usnesením Okresního soudu Brno – venkov ze dne 12. 7. 2006, sp. zn. 2 T 71/2006, byl poté obviněnému T. B. nařízen příslušný výkon trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Dle sdělení Probační a mediační služby České republiky, středisko Brno, ze dne 7. 4. 2008 obviněný však započal s výkonem trestu obecně prospěšných prací až dne 28. 8. 2007.

Následně byl obviněný T. B. trestním příkazem Okresního soudu Brno- venkov ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 1 T 128/2007, uznán vinným trestným činem řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák., kterého se dopustil společně s D. B. (otec obviněného) dne 1. 5. 2007, za což byl podle § 45 odst. 1 a § 45a odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 písm. b) tr. ř. odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin. Uvedený trestní příkaz nabyl právní moci dne 31. 7. 2007. Výkon uloženého trestu obecně prospěšných prací nebyl obviněnému dosud nařízen.

Skutečnosti o předchozím odsouzení a trestu obviněného T. B. (z trestního příkazu Okresního soudu Brno – venkov ze dne 12. 6. 2006, sp. zn. 2 T 71/2006) vyplývají z opisu z rejstříku trestů obviněného (č.l. 14 – 15 spisu) i ze soudní lustrace. Okresní soud Brno -venkov však v předmětné trestní věci vedené pod sp. zn. 1 T 128/2007 soudní lustraci nevěnoval žádnou pozornost a předchozí trestní spis vedený pod sp. zn. 2 T 71/2006 si jako důkaz neopatřil, proto žádným způsobem nezjistil, že obviněný T. B. ke dni spáchání předmětného trestného činu (t. j. 1. 5. 2007) z trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin, který mu byl uložen dřívějším trestním příkazem Okresního soudu Brno – venkov ze dne 12. 6. 2006, sp. zn. 2 T 71/2006, nic nevykonal.

Celková výměra uložených a ke dni vydání napadeného trestního příkazu nevykonaných hodin trestu obecně prospěšných prací obviněného T. B. tak činila 700 hodin.

Za této situace je zřejmé, že další trest obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin uložený obviněnému T. B. trestním příkazem Okresního soudu Brno - venkov ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 1 T 128/2007, spolu s dosud nevykonanou částí dříve uloženého trestu obecně prospěšných prací z trestního příkazu Okresního soudu Brno – venkov ze dne 12. 6. 2006, sp. zn. 2 T 71/2006, přesahoval v době vydání napadeného rozhodnutí o 300 hodin nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro trest obecně prospěšných prací, která je stanovena na 400 hodin.

Z uvedeného vyplývá, že Okresní soud Brno - venkov trestním příkazem ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 1 T 128/2007, porušil zákon v ustanovení § 36 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. ve výroku o ukládaném trestu obecně prospěšných prací v neprospěch obviněného T. B.

Z obsahu trestního spisu vedeného u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 1 T 128/2007 vyplývá, že Okresní soud Brno - venkov v této trestní věci neshromáždil všechny podklady potřebné pro rozhodnutí ve věci, zejména další trestní spis Okresního soudu Brno - venkov týkající se předchozí trestné činnosti obviněného T. B. Okresní soud Brno - venkov věděl, a to z opisu z rejstříku trestů obviněného ze dne 2. 5. 2007 (č.l. 14 – 15 spisu) a ze soudní lustrace, že proti obviněnému bylo vedeno u téhož soudu další trestní řízení, ale neučinil potřebné kroky ke zjištění, v jakém stadiu se věc nachází a zda již bylo ve věci vydáno rozhodnutí a zda a jak je to rozhodnutí vykonáváno. Okresní soud Brno - venkov tak nezjistil skutkový stav věci v rozsahu, který byl nezbytný pro jeho rozhodnutí, důkazy chybně zhodnotil, v důsledku čehož byl napadeným trestním příkazem porušen zákon i v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného T. B.

Podle § 266 odst. 2 tr. ř. lze proti výroku o trestu stížnost pro porušení zákona podat jen tehdy, jestliže trest je ve zřejmém nepoměru k stupni nebezpečnosti činu pro společnost nebo k poměrům pachatele nebo jestliže uložený druh trestu je v zřejmém rozporu s účelem trestu.

Podle názoru Nejvyššího soudu České republiky je třeba překročení horní hranice zákonné trestní sazby některého druhu trestu uložením několika samostatných trestů tohoto druhu určitému pachateli zásadně považovat za uložení druhu trestu, který je v zřejmém rozporu s jeho účelem ve smyslu § 266 odst. 2 tr. ř.

Význam zákonných trestních sazeb spočívá mimo jiné v tom, že každá zákonná trestní sazba odpovídá stupni nebezpečnosti pro společnost, který je charakteristický pro trestné činy, pro které lze trest v dané trestní sazbě uložit, její rozmezí je přitom stanoveno tak, aby směřovala k naplnění účelu takto ukládaného trestu. K dosažení účelu trestu stanoveného trestním zákonem tedy musí být správně stanoven nejen druh trestu, ale i jeho výše, pouze správně stanovený trest v otázce druhu i výše vede k naplnění účelu trestu. Překročení horní hranice zákonné sazby některého druhu trestu uložením několika samostatných trestů tohoto druhu má proto za následek, že takto stanovený druh trestu zásadně nemůže splnit účel trestu, k jehož naplnění směřuje zákonem stanovená trestní sazba.

V daném případě je nepochybně trest obecně prospěšných prací, který spolu s dříve uloženým trestem téhož druhu přesahoval v době vydání stížností pro porušení zákona napadeného trestního příkazu horní hranici zákonné trestní sazby o 300 hodin, v zřejmém rozporu s jeho účelem.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným trestním příkazem Okresního soudu Brno - venkov ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 1 T 128/2007, byl porušen zákon v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení předcházejícím též v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného T. B. a podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz v části týkající se obviněného T. B. zrušil. Nejvyšší soud České republiky dále zrušil i všechna další rozhodnutí na zrušenou část trestního příkazu obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo přikázáno Okresnímu soudu Brno - venkov, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž aby při rozhodování o trestu obviněného T. B. respektoval všechna zákonná ustanovení pro ukládání trestu, včetně ustanovení § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák. Nejvyšší soud České republiky v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného T. B., a tedy ani k uložení přísnějšího trestu, neboť Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného (§ 273 tr. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. května 2008

Předseda senátu:

JUDr. J. P.

Vydáno: 27. May 2008