JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 42/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 16. července 2008 v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného M. Č., proti usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 7. 9. 2007 sp. zn. Nt 1522/2007, a podle § 268 odst. 2 a § 269 odst. 2 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným usnesením Okresního soudu ve Znojmě ze dne 7. 9. 2007 sp. zn. Nt 1522/2007 b y l p o r u š e n z á k o n v ustanovení § 320 odst. 3 tr. ř. v neprospěch obviněného M. Č.

Napadené usnesení s e z r u š u j e .

Zrušují se i všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Odůvodnění:

Usnesením Okresního soudu ve Znojmě ze dne 7. 9. 2007 sp. zn. Nt 1522/2007, které nabylo právní moci téhož dne, bylo podle § 320 odst. 3 tr. ř. určeno, že obviněný M. Č. vykoná tresty odnětí svobody, které mu byly uloženy

1. rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 2. 4. 2004 č. j. 15 T 842/2003-30 ve spojení s usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 2. 11. 2005 č. j. 15 T 842/2003-70,

2. trestním příkazem Okresního soudu v Břeclavi ze dne 4. 8. 2003 č. j. 3 T 433/2003-27 ve spojení s usnesením Okresního soudu v Břeclavi ze dne 18. 4. 2007 č. j. 3 T 433/2003-56,

3. trestním příkazem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 12. 8. 2004 č. j. 3 T 533/2004-29 ve spojení s usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 25. 4. 2007 sp. zn. 3 T 533/2004,

ve věznici s ostrahou.

V odůvodnění citovaného usnesení bylo konstatováno, že rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 2. 4. 2004 č. j. 15 T 842/2003-30 byl obviněnému M. Č. uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 2. 11. 2005 č. j. 15 T 842/2003-70 bylo podle § 45a odst. 4 tr. zák. rozhodnuto o přeměně nevykonaného zbytku tohoto trestu na nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 197 dnů, pro jehož výkon byl obviněný zařazen do věznice s ostrahou. Usnesením Okresního soudu v Sokolově ze dne 18. 9. 2006 č. j. 31 Nt 701/2006-15 bylo podle § 39b odst. 1, 2, 6 tr. zák. rozhodnuto, že obviněný M. Č. vykoná citovaný trest ve věznici s dozorem. Trestním příkazem Okresního soudu v Břeclavi ze dne 4. 8. 2003 č. j. 3 T 433/2003-27 byl obviněnému M. Č. uložen trest odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání tří let. Usnesením Okresního soudu v Břeclavi ze dne 18. 4. 2007 č. j. 3 T 433/2003-56 bylo podle § 60 odst. 1 tr. zák. rozhodnuto o vykonání uloženého trestu, a to ve věznici s ostrahou.

Usnesením Okresního soudu ve Znojmě ze dne 25. 6. 2007 č. j. Nt 1524/2007-6 bylo podle § 320 odst. 3 tr. ř. rozhodnuto, že obviněný M. Č., kromě jiných též oba výše uvedené tresty vykoná ve věznici s dozorem.

Trestním příkazem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 12. 8. 2004 č. j. 3 T 533/2004-29 byl obviněnému M. Č. uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin. Usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 25. 4. 2007 sp. zn. 3 T 533/2004 bylo podle § 45a odst. 4 tr. zák. rozhodnuto o přeměně tohoto trestu na nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 150 dnů, pro jehož výkon byl obviněný zařazen do věznice s ostrahou.

Za této situace, kdy obviněný M. Č. podle zjištění Okresního soudu ve Znojmě měl vykonávat více trestů odnětí svobody v různých typech věznic, rozhodl tento soud usnesením ze dne 7. 9. 2007 sp. zn. Nt 1522/2007 podle § 320 odst. 3 tr. ř., že obviněný vykoná výše uvedené tresty ve věznici s ostrahou.

Proti citovanému usnesení Okresního soudu ve Znojmě podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného M. Č. V jejím odůvodnění poukazuje na okolnost, že Okresní soud ve Znojmě v usnesení ze dne 7. 9. 2007 sp. zn. Nt 1522/2007 nezohlednil usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 6. 9. 2007 sp. zn. Nt 1540/2007, kterým bylo podle § 320 odst. 3 tr. ř. určeno, že obviněný M. Č. vykoná tresty odnětí svobody

1. v trvání 1 roku uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 5. 11. 2004 sp. zn. 17 T 727/2004,

2. v trvání 1 roku uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Břeclavi ze dne 9. 3. 2004 sp. zn. 3 T 47/2004,

3. v trvání 5 měsíců uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Břeclavi ze dne 25. 2. 2004 sp. zn. 1 T 406/2003,

4. v trvání 197 dnů uloženého mu rozhodnutím Okresního soudu v Hodoníně ze dne 2. 4. 2004 sp. zn. 15 T 842/2003 (v důsledku zjevné písařské chyby byla uvedena sp. zn. 15 T 842/2002),

5. v trvání 1 roku uloženého mu rozhodnutím Okresního soudu v Břeclavi ze dne 4. 8. 2003 sp. zn. 3 T 433/2003,

6. v trvání 150 dnů uloženého mu rozhodnutím Okresního soudu v Hodoníně ze dne 12. 8. 2004 sp. zn. 3 T 533/2004,

společně ve věznici s dozorem.

Usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 7. 9. 2007 sp. zn. Nt 1522/2007 je proto podle stěžovatele nezákonné, neboť podmínkou pro rozhodnutí podle § 320 odst. 3 tr. ř. je skutečnost, že u postupně uložených trestů je stanoven různý způsob jejich výkonu, avšak usnesením Okresního soudu ve Znojmě ze dne 6. 9. 2007 sp. zn. Nt 1540/2007 bylo podle § 320 odst. 3 tr. ř. určeno, že tresty uložené mj. ve věcech Okresního soudu v Hodoníně sp. zn. 15 T 842/2003, Okresního soudu v Břeclavi sp. zn. 3 T 433/2003 a Okresního soudu v Hodoníně sp. zn. 3 T 533/2004 vykoná obviněný M. Č. ve věznici s dozorem. Za dané situace tedy již postup podle § 320 odst. 3 tr. ř. nebyl možný, neboť u trestů, ohledně nichž rozhodoval Okresní soud ve Znojmě usnesením ze dne 7. 9. 2007 sp. zn. Nt 1522/2007, nebyl ke dni tohoto rozhodnutí stanoven různý způsob jejich výkonu, jelikož všechny tresty měl již obviněný vykonat ve věznici s dozorem.

Ministr spravedlnosti v závěru podané stížnosti pro porušení zákona navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným usnesením Okresního soudu ve Znojmě ze dne 7. 9. 2007 sp. zn. Nt 1522/2007 byl porušen zákon v neprospěch obviněného M. Č. v ustanovení § 320 odst. 3 tr. ř. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. pak, aby napadené usnesení zrušil, a to včetně všech obsahově navazujících rozhodnutí, která touto změnou pozbydou svého podkladu.

Nejvyšší soud podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že zákon byl porušen v tom směru, jak je ve stížnosti pro porušení zákona namítáno.

Podle § 320 odst. 3 tr. ř., je-li u trestů odnětí svobody postupně uložených stanoven různý způsob výkonu trestu (§ 39a a § 81 tr. zák.), určí společný způsob výkonu postupně uložených trestů soud, v jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonává.

Z obsahu předložených spisů Okresního soudu ve Znojmě sp. zn. Nt 1522/2007, sp. zn. Nt 1524/2007 a sp. zn. Nt 1540/2007 lze zjistit, že ohledně určení společného způsobu výkonu trestů odnětí svobody, které byly obviněnému M. Č. postupně uloženy rozhodnutími různých (ve stížnosti pro porušení zákona vyjmenovaných) soudů, u Okresního soudu ve Znojmě probíhalo více řízení. Zásadními ale byla ta, která byla vedena pod sp. zn. Nt 1522/2007 na návrh Věznice ve Znojmě ze dne 19. 6. 2007 a pod sp. zn. Nt 1540/2007 na návrh téže věznice ze dne 31. 8. 2007.

Jako první v pořadí bylo vydáno usnesení ze dne 6. 9. 2007 pod sp. zn. Nt 1540/2007, jímž byl pro celkově 6 vyjmenovaných trestů odnětí svobody určen společný způsob výkonu trestu ve věznici s dozorem. Protože proti rozhodnutí podle § 320 odst. 3 tr. ř. není stížnost přípustná, nabylo uvedené usnesení právní moci dnem jeho vydání, tj. 6. 9. 2007.

Z tohoto důvodu pak o den (7. 9. 2007) později vydané usnesení pod sp. zn. Nt 1522/2007, které sjednocovalo způsob výkonu trestů, jež byly pojaty již do předchozího usnesení ze dne 6. 9. 2007 sp. zn. Nt 1540/2007, bylo neopodstatněné a ve svém důsledku rozporné se zákonem, jelikož zde ohledně obviněného M. Č. neexistovaly žádné tresty odnětí svobody, u nichž by byl stanoven různý způsob jejich výkonu, neboli rozdílné typy věznic (viz § 39a odst. 1 tr. zák.).

Z uvedeného tak vyplývá, že vydáním usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 7. 9. 2007 sp. zn. Nt 1522/2007 došlo k porušení zákona v ustanovení § 320 odst. 3 tr. ř. v neprospěch obviněného M. Č., což Nejvyšší soud vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř. a následně podle § 269 odst. 2 tr. ř. toto usnesení zrušil, včetně všech obsahově navazujících rozhodnutí, která touto změnou pozbyla svého podkladu. Protože v dané věci samotným rozhodnutím Nejvyššího soudu došlo k nápravě vzniklého nezákonného stavu a není třeba vydávat rozhodnutí další, Nejvyšší soud již neaplikoval ustanovení § 270 odst. 1 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. července 2008

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec

Vydáno: 16. July 2008