JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 41/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání dne 20. května 2008 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného B. K., proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích ze dne 6. 11. 2007 sp. zn. ZT 331/2007, kterým byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítnuta jako nedůvodná stížnost obviněného B. K. podaná prostřednictvím jeho obhájce proti usnesení policejní komisařky Okresního ředitelství Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování v Prachaticích ze dne 22. 10. 2007 sp. zn. ORPT-879/TČ-70-2007, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. řádu rozhodl t a k t o :

Usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích ze dne 6. 11. 2007 sp. zn. ZT 331/2007, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. řádu v neprospěch obviněného B. K.

Napadené usnesení s e z r u š u j e .

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích s e p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením policejní komisařky Okresního ředitelství Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování v Prachaticích ze dne 22. 10. 2007 sp. zn. ORPT-879/TČ-70 -2007 bylo podle § 160 odst. 1 tr. řádu zahájeno trestní stíhání obviněného B. K. pro trestný čin znásilnění ve stádiu pokusu podle § 241 odst. 1, 2 a § 8 odst. 1 tr. zákona, kterého se měl obviněný dopustit tím, že v době od 03,00 hodin do 03,45 hodin dne 18. 8. 2007 v obci N. P., okres P., v pokoji penzionu U M. L. Ch., proti její vůli osahával na prsou a pod spodním prádlem v rozkroku, kdy ke vniknutí prsty do pochvy nedošlo, dále se ji pokusil vysvléci, nalehl na ni a snažil se ji přimět k pohlavnímu styku slovy „pojď se pomilovat“, přičemž poškozená se aktivně bránila, rukama si stahovala šaty ke kolenům, pokoušela se kopat nohama důrazně B. K. opakovala, aby toho nechal, že nechce a ve chvíli, kdy ji uvolnil ze sevření, utekla z pokoje do karavanu stojícího na dvoře u penzionu, ve kterém přespávala. U poškozené k žádnému zranění ani způsobení hmotné škody nedošlo.

Toto usnesení bylo doručeno obviněnému dne 26. 10. 2007 a jeho zvolenému obhájci Mgr. P. S. dne 1. 11. 2007. Dne 29. 10. 2007, tedy v zákonem stanovené lhůtě, podal obviněný prostřednictvím svého obhájce proti tomuto usnesení stížnost.

Usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích ze dne 6. 11. 2007 sp. zn. ZT 331/2007, byla podaná stížnost zamítnuta podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu a dne 31. 1. 2008 podal státní zástupce u Okresního soudu v Prachaticích na obviněného B. K. pro shora uvedený čin obžalobu.

Okresní soud v Prachaticích po předběžném projednání obžaloby usnesením ze dne 13. 2. 2008 sp. zn. 1 T 16/2008, věc podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. řádu vrátil státnímu zástupci k došetření s tím, že v přípravném řízení došlo k závažnému procesnímu pochybení spočívajícím v tom, že dozorující státní zástupce, který dal pokyn k zahájení trestního stíhání obviněného, sám rozhodl o stížnosti obviněného směřujícího do tohoto usnesení, ačkoli podle zákona měl v tomto případě o opravném prostředku rozhodnout státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích svým přípisem ze dne 19. 2. 2008 sděluje Okresnímu soudu v Prachaticích, že důvody vrácení věci podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. řádu akceptuje a obžalobu bere zpět.

Proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích ze dne 6. 11. 2007 sp. zn. ZT 331/2007 podal ministr spravedlnosti České republiky podle § 266 odst. 1 tr. řádu stížnost pro porušení zákona.

Podstatou stížnostní námitky je právní názor vyjádřený v usnesení Okresního soudu v Prachaticích ze dne 13. 2. 2008 sp. zn. 1 T 16/2008, když i podle názoru stěžovatele byl procesním postupem státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích porušen zákon v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. řádu v neprospěch obviněného.

Ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. řádu vyslovil, že napadeným usnesením došlo k porušení zákona v namítaném rozsahu, aby podle § 269 odst. 2 tr. řádu zrušil napadené usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích ze dne 6. 11. 2007 sp. zn. ZT 331/2007, jakož i všechna další rozhodnutí na toto rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž zrušením došlo, pozbyla podkladu, a aby podle § 270 odst. 1 tr. řádu věc přikázal státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích k novému projednání a rozhodnutí.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. řádu zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadenému rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Podle § 146 odst. 2 písm. a) tr. řádu jestliže lhůta k podání stížnosti již všem oprávněným osobám uplynula a stížnosti nebylo vyhověno podle odst. 1, předloží věc k rozhodnutí policejní orgán státnímu zástupci, který vykonává nad přípravným řízením dozor, a jde-li o stížnost proti usnesení, k němuž tento státní zástupce dal souhlas nebo pokyn, jeho prostřednictvím nadřízenému státnímu zástupci.

V posuzovaném případě Nejvyšší soud z obsahu trestního spisu zjistil, že policejní komisařka přípisem ze dne 15. 10. 2007 požádala Okresní státní zastupitelství v Prachaticích o posouzení jak dále procesně naložit s předloženým spisovým materiálem s tím, že po zaslání stanoviska bude postupovat v intencích zaslaného pokynu. Věc byla v této době ve stadiu řízení vedeného podle § 158 odst. 3 tr. řádu. Podle názoru státního zástupce Okresního státního zastupitelství, jenž je obsažen v jeho přípise ze dne 15. 10. 2007 (na č. l. 29), umožňují dosavadní výsledky prověřování zahájit trestní stíhání obviněného B. K. podle § 160 ost. 1 tr. řádu, pro pokus trestného činu znásilnění podle § 8 odst. 1 a § 241 odst. 1, 2 tr. zákona. Vzhledem k tomu, že „souhlas“ nebo „pokyn“ jakožto procesní prostředky uvedené v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. řádu nemají zákonem předepsanou formu, je třeba tyto úkony vykládat podle jejich obsahu. Pokud policejní komisařka předem uvedla, že názorem státního zástupce se bude bez dalšího řídit a státní zástupce vyslovil názor, že nic nebrání zahájení trestního stíhání obviněného, pak tento přípis nutno vykládat jako udělený souhlas v intencích ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. řádu. Existence takto uděleného souhlasu pak neumožňovala státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Prachaticích rozhodnout o obviněným podané stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, neboť věc měla být předložena nadřízenému státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích. Pokud naopak státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích o takto podané stížnosti sám rozhodl, porušil ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. řádu a rozhodl jako nekompetentní orgán.

Nejvyšší soud vzhledem k argumentaci výše uvedené vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. řádu, že usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích ze dne 6. 11. 2007 sp. zn. ZT 331/2007, byl porušen zákon v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. řádu v neprospěch obviněného B. K.

Podle § 269 odst. 2 tr. řádu napadené usnesení zrušil, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Věc podle § 270 odst. 1 tr. řádu přikázal státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích rozhodne o stížnosti obviněného proti usnesení o zahájení trestního stíhání, přičemž při svém rozhodování bude podle § 270 odst. 4 tr. řádu vázán právním názorem, který v tomto rozsudku vyslovil Nejvyšší soud.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. května 2008

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše N o v o t n á

Vydáno: 20. May 2008