JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 37/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 13. května 2008 v senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. F. H. a JUDr. D. N. stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněné J. V., proti usnesení státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Písku ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. ZT 334/2007, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Usnesením státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Písku ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. ZT 334/2007, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněné J. V.

Napadené usnesení s e z r u š u j e v celém rozsahu.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích s e p ř i k a z u j e, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Usnesením státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Písku ze dne 24.10.2007, sp. zn. ZT 334/2007, byla podle ustanovení § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta jako nedůvodná stížnost obviněné J. V. proti usnesení policejního orgánu Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování v Písku ze dne 1. 10. 2007, ČTS: ORPI-379/TČ-OK-2007.

Proti usnesení státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Písku ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. ZT 334/2007, podal ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněné J. V. Vytkl v ní, že zákon byl porušen v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti uvedl, že státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Písku v předmětné trestní věci uložila nejprve policejnímu orgánu Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování v Písku zahájit trestní stíhání obviněné J. V., a poté sama rozhodovala o stížnosti obviněné J. V. proti usnesení téhož policejního orgánu ze dne 1. 10. 2007, ČTS: ORPI-379/TČ-OK-2007, kterým bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání obviněné J. V. Dle názoru ministra spravedlnosti České republiky tak státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Písku porušila zákon v ustanovení § 146 odst. 2 písm a) tr. ř. v neprospěch obviněné J. V.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že usnesením státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Písku ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. ZT 334/2007, byl porušen zákon v neprospěch obviněné J. V. ve vytýkaném směru, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že zákon porušen byl.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že usnesením policejního orgánu Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování v Písku ze dne 20. 6. 2007, ČTS: ORPI-379/TČ-OK-2007, bylo podle ustanovení § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání obviněné I. H. pro trojnásobný trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., dvojnásobný trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zák. a dvojnásobný trestný čin neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák. Obviněná J. V. byla v citovaném usnesení o zahájení trestního stíhání uvedena jako poškozená.

Následně bylo usnesením státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Písku ze dne 21. 9. 2007, sp. zn. ZT 334/2007, podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. e) tr. ř. usnesení policejního orgánu Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování v Písku ze dne 20. 6. 2007, ČTS: ORPI-379/TČ-OK-2007, v rámci dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení jako neodůvodněné zrušeno, a to v části týkající se trestných činů podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zák., § 250 odst. 1, 2 tr. zák. a trestných činů neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák. spáchaných ku škodě poškozené J. V. Současně se zrušením uvedeného usnesení dala státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Písku dne 21. 9. 2007 policejnímu orgánu Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování v Písku písemný pokyn k zahájení trestního stíhání I. H. a J. V., a to včetně právní kvalifikace, které mělo být u obou obviněných použito.

Unesením policejního orgánu Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování v Písku ze dne 1. 10. 2007, ČTS: ORPI-379/TČ-OK-2007, bylo poté podle ustanovení § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání obviněných J. V. pro trojnásobný trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, 3 tr. zák. spáchaný ve formě účastenství podle § 10 odst. 1 písm. b) tr. zák. a I. H. pro trojnásobný trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, 3 tr. zák. spáchaný ve formě účastenství podle § 10 odst. 1 písm. b) tr. zák. Citované usnesení bylo obviněné J. V. doručeno dne 8. 10. 2007.

Obviněná J. V. podala dne 10. 10. 2007 proti unesení policejního orgánu Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování v Písku ze dne 1. 10. 2007, ČTS: ORPI-379/TČ-OK-2007, stížnost, o které rozhodla dozorující státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Písku stížností pro porušení zákona napadeným usnesením ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. ZT 334/2007, tak, že byla podle ustanovení § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta jako nedůvodná.

Podle ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. jestliže lhůta k podání stížnosti již všem oprávněným osobám uplynula a stížnosti nebylo vyhověno podle odstavce 1, předloží věc k rozhodnutí policejní orgán státnímu zástupci, který vykonává nad přípravným řízením dozor, a jde-li o stížnost proti usnesení, k němuž tento státní zástupce dal souhlas nebo pokyn, jeho prostřednictvím nadřízenému státnímu zástupci.

Uvedené ustanovení má zásadní význam pro zajištění objektivity rozhodování o stížnosti. Státní zástupce, který vykonává dozor nad přípravným řízením a v jeho rámci nad činností jednotlivých policejních orgánů, je zásadně orgánem oprávněným k rozhodnutí o stížnosti podané proti usnesení jmenovaných orgánů. Výjimkou je situace, kdy tento státní zástupce sám dal souhlas nebo pokyn k vydání usnesení, a nemohl by tedy nestranně podanou stížnost přezkoumat. Tehdy musí být věc jeho prostřednictvím předložena nadřízenému státnímu zástupci.

Pokud tedy v případě projednávané trestní věci státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Písku uložila nejprve písemným pokynem ze dne 21. 9. 2007 policejnímu orgánu Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování v Písku zahájit trestní stíhání obviněné J. V. a poté sama rozhodovala o stížnosti obviněné J. V. proti usnesení téhož policejního orgánu ze dne 1. 10. 2007, ČTS: ORPI-379/TČ-OK-2007, kterým bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání obviněné J. V., došlo tak předmětným rozhodnutím státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Písku k porušení zákona v ustanovení § 146 odst. 2 písm a) tr. ř. v neprospěch obviněné J. V. Ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. měla být věc správně předložena k rozhodnutí o stížnosti obviněné nadřízenému státnímu zástupci, tj. státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti proto Nejvyšší soud České republiky podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že usnesením státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Písku ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. ZT 334/2007, byl porušen zákon v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněné J. V., podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení v celém rozsahu zrušil a dále zrušil i všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Nejvyšší soud České republiky v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněné J. V., neboť Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v neprospěch obviněné (§ 273 tr. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. května 2008

Předseda senátu:

JUDr. J. P.

Vydáno: 13. May 2008