JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 35/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání dne 15. května 2008 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněné MUDr. S. B., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 61 To 31/2008, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 271 odst. 1 tr. řádu rozhodl t a k t o :

Pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 61 To 31/2008, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanovení § 149 odst. 1 písm. b) tr. řádu v neprospěch obviněné MUDr. S. B.

Napadené usnesení s e z r u š u j e .

Podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. řádu s e z a m í t á stížnost poškozené J. K., podaná proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 29. 11. 2007, sp. zn. 4 T 132/2007, neboť byla podána osobou neoprávněnou.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podala dne 21. 11. 2007 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněnou MUDr. S. B. pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zákona, jehož se měla obviněná dopustit tím, že dne 18. 2. 2005 v 19. 55 hod. jako lékařka porodnicko – gynekologického oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou v P. – K., ul. V., při péči o pacientku – rodičku J. K., která byla přijata na toto oddělení z důvodů nepravidelných stahů a krvácení, nesprávně hodnotila kardiotokografický záznam (KTG), který byl proveden v rámci vstupního vyšetření a dále pochybila při péči o rodičku tím, že nenechala provádět opakovaně kontinuální monitorování plodu, které mohlo signalizovat zhoršování stavu plodu s nutností ukončit porod císařským řezem, v důsledku čehož došlo k nitroděložnímu úmrtí plodu, což bylo zjištěno až dne 19. 2. 2005 v 06. 00 hod., a následnému porodu mrtvého dítěte.

Samosoudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 usnesením ze dne 29. 11. 2007, sp. zn. 4 T 132/2007, zastavila trestní stíhání obviněné podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 188 odst. 1 písm. c) tr. řádu z důvodu § 172 odst. 1 písm. b) tr. řádu, neboť skutek není trestným činem a není důvod k postoupení věci.

Poškozená J. K. prostřednictvím své zmocněnkyně podala proti tomuto usnesení stížnost, domáhala se zrušení napadeného rozhodnutí s tím, aby věc byla vrácena Obvodnímu soudu pro Prahu 4 k novému projednání a rozhodnutí.

Z podnětu této stížnosti věc v neveřejném zasedání projednal Městský soud v Praze, který usnesením ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 61 To 31/2008, napadené usnesení podle § 149 odst. 1 písm. b) tr. řádu zrušil a soudu I. stupně přikázal, aby o věci znovu jednal a rozhodl.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1 tr. řádu ve prospěch obviněné stížnost pro porušení zákona. Podle jeho názoru Městský soud v Praze rozhodl v rozporu s ustanovením § 188 odst. 3 a § 314c odst. 4 tr. řádu, neboť poškozená nebyla osobou oprávněnou zákonem k podání stížnosti. V petitu stížnosti pro porušení zákona navrhl, aby Nejvyšší soud vyslovil, že napadeným rozhodnutím byl v neprospěch obviněné MUDr. S. B. porušen zákon, aniž však specifikoval v kterých konkrétních zákonných ustanoveních, navrhl zrušení tohoto rozhodnutí, přičemž dále by měl Nejvyšší soud postupovat podle § 270 odst. 1 tr. řádu, tj. věc přikázat příslušnému orgánu, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, případně podle § 271 odst. 1 tr. řádu nechť ve věci rozhodne sám.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. řádu zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Soud po nápadu obžaloby přezkoumává podanou obžalobu a podle obsahu spisu posoudí, zda je ji nutno předběžně projednat v zasedání senátu anebo zda může ve věci nařídit hlavní líčení (§ 185 tr. řádu). Ke stejnému procesnímu postupu je oprávněn i samosoudce (§ 314c odst. 1 tr. řádu), jak tomu bylo v posuzovaném případě. Samosoudkyně po studiu spisu dospěla k závěru, že žalovaný skutek nevykazuje znaky trestného činu a proto trestní stíhání podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 188 odst. 1 písm. c) tr. řádu z důvodů uvedených v ustanovení § 172 odst. 1 písm. b) tr. řádu zastavila.

Trestní řád podrobně a závazně upravuje proti kterým rozhodnutím je přípustný opravný prostředek a kdo je osobou oprávněnou k jeho podání a v jaké lhůtě.

Proti usnesení, které bylo učiněno v intencích § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu může podat podle § 314a odst. 4 tr. řádu stížnost státní zástupce a obviněný. Poškozený je oprávněn podat stížnost pouze v případech, šlo-li o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo schválení narovnání, k čemuž v posuzované trestní věci nedošlo. Obdobně je-li vydáno rozhodnutí při užití ustanovení § 188 odst. 1 písm. b) tr. řádu, může proti němu podat stížnost rovněž pouze obviněný nebo státní zástupce, jak výslovně uvádí ustanovení § 188 odst. 3 tr. řádu.

Poškozená J. K. tak v daném případě nebyla osobou oprávněnou k podání opravného prostředku a Městský soud v Praze tuto skutečnost zjevně přehlédl, pokud na podkladě její stížnosti věc přezkoumával rozhodl o ní. Porušil tak zákon v ustanovení § 149 odst. 1 písm. b) tr. řádu v neprospěch obviněné. Povinností Městského soudu v Praze bylo bez meritorního přezkoumání věci stížnost zamítnout podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. řádu, neboť byla podána osobou neoprávněnou.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. řádu vyslovil, že napadeným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2008 sp. zn. 61 To 31/2008, byl porušen zákon v ustanovení § 149 odst. 1 písm. b) tr. řádu v neprospěch obviněné MUDr. S. B.

Podle § 269 odst. 2 tr. řádu poté napadené usnesení zrušil, aniž rušil jiná obsahově navazující rozhodnutí, neboť ve věci nebyla dále činěna.

Podle § 271 odst. 1 tr. řádu může Nejvyšší soud při zrušení napadeného rozhodnutí sám hned ve věci rozhodnout, je-li možno rozhodnutí učinit na podkladě skutkového stavu, který byl v napadeném rozhodnutí správně zjištěn. Nejvyšší soud shledal procesní podmínky pro aplikaci tohoto zákonného ustanovení a stížnost poškozené J. K. proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 29. 11. 2007 sp. zn. 4 T 132/2007, zamítl podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. řádu, neboť jak již bylo podrobně rozvedeno výše, nebyla osobou oprávněnou k jejímu podání.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. května 2008

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše N o v o t n á

Vydáno: 15. May 2008