JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 27/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání dne 15. dubna 2008 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného J. F., proti usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 9. 11. 2006 sp. zn. Nt 1853/2004, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 tr. řádu a § 270 odst. 1 tr. řádu rozhodl t a k t o :

Pravomocným usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 9. 11. 2006 sp. zn. Nt 1853/2004, a v řízení, které mu předcházelo, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 45a odst. 4 tr. zákona a v § 2 odst. 5, 6 tr. řádu v neprospěch obviněného J. F.

Napadené usnesení s e z r u š u j e .

Současně s e z r u š u j í všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Hradci Králové s e p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Trestním příkazem Okresního soudu v Trutnově ze dne 27. 10. 2004 sp. zn. 3 T 147/2004 byl obviněný J. F. uznán vinným trestným činem zanedbání povinné výživy (v textu trestního příkazu nesprávně uvedeno „výchovy“) podle § 213 odst. 1 tr. zákona, jehož se dopustil tím, že v době od 24. 5. 2002 do 31. 3. 2004 ve V., okr. T., v Ch. n. C., okr. H. K., ani nikde jinde nepřispíval na výživu své nezletilé dcery I. B., v podobě příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy podle § 2 odst. 2 písm. c), nařízení vlády č. 176/1996 Sb., a to od 24. 5. 2002 do 30. 6. 2002 částkou 555,- Kč splatnou vždy do každého 15. dne stávajícího kalendářního měsíce k rukám Dětského výchovného ústavu ve V. dle rozhodnutí ředitele tohoto zařízení čj. 352/2002 ze 4. 6. 2002, a v době od 1. 7. 2002 do 30. 9. 2003 měsíční částkou 650,- Kč v podobě příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízeních dle § 27 odst. 2 písm. c) zákona č. 109/2002 Sb., dle rozhodnutí ředitele téhož zařízení č.j. 393/2002 z 19. 11. 2002, a v době od 1. 10. 2003 do 31. 3. 2004 měsíční částkou 1.300,- Kč dle téhož zákona, jak mu bylo uloženo ředitelem uvedeného zařízení čj. 95/2003 ze dne 22. 10. 2003, kde byla nezletilá I. B. umístěna pro výkon ústavní výchovy nařízené rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 26. 3. 2002 sp. zn. 4 P 8/92, přičemž tak na výživném pro nezletilou I. B. Dětskému výchovnému ústavu ve V. dluží celkově částku 11.408,- Kč.

Za tento trestný čin byl obviněnému podle § 213 odst. 1 tr. zákona s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. řádu za použití § 45 odst. 1, odst. 2 a § 45a odst. 1 tr. zákona uložen trest obecně prospěšných prací v trvání 400 hodin, přičemž bylo po dobu výkonu trestu obviněnému uloženo, aby podle svých sil platil dlužné i běžné výživné.

Trestní příkaz nabyl právní moci dne 16. 11. 2004.

O nařízení výkonu tohoto trestu bylo podle § 336 odst. 2 tr. řádu rozhodnuto usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 4. 3. 2005 sp. zn. Nt 1853/2004, které bylo spolu s výzvou doručeno obviněnému dne 15. 3. 2005.

Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 9. 11. 2006 sp. zn. Nt 1853/2004 byl podle § 45a odst. 4 tr. zákona ve spojení s § 340b tr. řádu J. F. přeměněn nevykonaný zbytek trestu obecně prospěšných prací ve výměře 242 hodin uložený výše citovaným trestním příkazem, na nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 121 dní, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 3 tr. zákona zařazen do věznice s dohledem.

Toto usnesení nabylo právní moci dne 28. 11. 2006.

Dne 27. 11. 2006 podal obviněný proti zmíněnému usnesení stížnost, která byla doručena Okresnímu soudu v Hradci Králové dne 30. 11. 2006. Ve stížnosti vznesl námitku, že ve skutečnosti má z uloženého trestu odpracováno 304 hodin, nikoli pouze 158 hodin, jak uvádí napadené usnesení, přičemž zbytek trestu nestihnul odpracovat v důsledku pracovní neschopnosti.

Krajský soud v Hradci Králové svým usnesením ze dne 18. 1. 2007 sp. zn. 10 To 16/2007 stížnost obviněného J. F. podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. řádu zamítl jako opožděně podanou.

Proti výše uvedenému pravomocnému usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 9. 11. 2006 sp. zn. Nt 1853/2004 podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1 tr. řádu stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného, neboť dle jeho názoru byl napadeným usnesením porušen zákon v ustanovení § 45a odst. 4 tr. zákona a v řízení předcházejícím v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. řádu v neprospěch obviněného J. F.

Porušení zákona spatřuje stěžovatel v nedostatečně provedených skutkových zjištěních ve vztahu ke skutečnému počtu obviněným odpracovaných hodin uloženého trestu obecně prospěšných prací, když soud disponoval odlišnými informacemi o počtu odpracovaných hodin, jež mu podala na jedné straně Probační a mediační služba a na druhé straně poskytovatel prací - Městský úřad v Chlumci nad Cidlinou. Byť šlo o rozdílné údaje, okresní soud rozhodl o přeměně nevykonaného zbytku trestu obecně prospěšných prací, aniž měl spolehlivě zjištěno, kolik hodin uloženého trestu obviněný skutečně odpracoval.

Ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky vyslovil, že napadeným usnesením Okresního soudu v Hradci Králové došlo k porušení zákona v namítaném rozsahu v neprospěch obviněného, aby podle § 269 odst. 2 tr. řádu toto rozhodnutí zrušil, a věc vrátil podle § 270 odst. 1 tr. řádu soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. řádu zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadenému rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Podle § 2 odst. 5 tr. řádu postupují orgány činné v trestním řízení v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí.

Podle § 2 odst. 6 tr. řádu orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.

Podle § 45a odst. 3 tr. zákona je obviněný obecně prospěšné práce povinen vykonat osobně a bezplatně ve svém volném čase nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto trestu. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou obviněný

a) nemohl obecně prospěšné práce vykonávat pro zdravotní nebo zákonné překážky,

b) se zdržoval v cizině, nebo

c) byl ve vazbě nebo vykonával trest odnětí svobody.

Podle § 45a odst. 4 tr. zákona, jestliže pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu obecně prospěšných prací nevedl řádný život, nebo zaviněně nevykonal ve stanovené době uložený trest, přemění soud trest obecně prospěšných prací nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody a rozhodne zároveň o způsobu jeho výkonu; přitom každé i jen započaté dvě hodiny nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se počítají za jeden den odnětí svobody.

Podle § 340b odst. 1 tr. řádu o přeměně trestu obecně prospěšných prací nebo o přeměně jeho zbytku v trest odnětí svobody rozhodne předseda senátu na návrh obecního úřadu nebo instituce, u nichž mají být obecně prospěšné práce vykonávány, probačního úředníka nebo i bez takového návrhu ve veřejném zasedání.

Z údajů uvedených v přezkoumávaném trestním spise je zjevné, že výše uvedenými zákonnými ustanoveními se Okresní soud v Hradci Králové důsledně neřídil.

Ani z obsahu protokolu o veřejném zasedání Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 9. 11. 2006, ani z odůvodnění usnesení tohoto soudu z téhož dne sp. zn. Nt 1835/2004, nevyplývá, že by důvodem přeměny trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody byla skutečnost, že by J. F. v době od odsouzení do vykonání trestu obecně prospěšných prací (v daném případě do doby rozhodnutí soudu) nevedl řádný život. V odůvodnění usnesení je sice zmíněna informace Dětského domova se školou ve V., že dluh obviněného J. F. na příspěvku na úhradu péče k datu 30. 9. 2006 činí 13.795,- Kč s tím, že zatím poslední splátka byla uhrazena v lednu 2006. Tato informace však není soudem nikterak hodnocena jako skutečnost, která by vedla k závěru, že odsouzený nevede řádný život, kterýžto fakt sám o sobě by byl důvodem k přeměně trestu. Z odůvodnění usnesení naopak jednoznačně vyplývá, že důvodem k přeměně trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody byla skutečnost, že odsouzený neodpracoval v zákonné lhůtě trest obecně prospěšných prací v té výměře, v jaké mu byl uložen.

Je třeba přisvědčit ministru spravedlnosti v užité argumentaci, že mezi listinnými důkazy, které měl okresní soud k dispozici, existovaly zásadní rozdíly při stanovení přesného počtu zbytku nevykonaného trestu obecně prospěšných prací, což je zjištění zásadní pro stanovení přesného a zákonného přepočtu posléze ukládaného nepodmíněného trestu odnětí svobody. Mezi písemným vyjádřením Probační a mediační služby (z 10. 8. a 2. 10. 2006) na jedné straně a zprávou tajemníka Městského úřadu v Chlumci nad Cidlinou ze dne 13. 9. 2006 je zjevný rozpor ve vyčíslení počtu neodpracovaných hodin. Zatímco probační úředník podal informaci, že obviněný vykonal z uloženého trestu pouze 158 hodin a k přeměně tak zbývá 242 hodin nevykonaného trestu obecně prospěšných prací, tajemník Městského úřadu zmiňuje počet odpracovaných hodin ve výši 298 hodin, což by umožňovalo přeměnit pouze 102 hodin tohoto nevykonaného trestu obecně prospěšných prací. Tímto rozporem se okresní soud nezabýval, nevypořádal se s ním a žádným dodatečným zjištěním jej neodstranil. V posuzované věci jako relevantní důkaz použil informaci Probační a mediační služby, aniž by v odůvodnění rozhodnutí tento svůj postup blíže objasnil a vysvětlil. V rozporu s ustanoveními § 2 odst. 5 a 6 tr. řádu tak okresní soud nedostál své zákonné povinnosti spolehlivě zjistit skutkový stav věci, o němž by nebyly pochybnosti, řádně zhodnotit provedené důkazy, takže důsledkem tohoto procesního postupu, který je v rozporu se zákonem, rozhodl o přeměně trestu ve výši, která je v neprospěch obviněného.

Odvolací soud posléze toto pochybení soudu prvního stupně nemohl odstranit, neboť stížnost obviněného J. F. byla podána po lhůtě, a byla důvodně zamítnuta podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. řádu jako opožděně podaná.

Z výše uvedených důvodů Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. řádu vyslovil, že pravomocným usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne ze dne 9. 11. 2006 sp. zn. Nt 1853/2004, a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon v ustanoveních § 45a odst. 4 tr. zákona a § 2 odst. 5, 6 tr. řádu v neprospěch obviněného J. F.

Podle § 269 odst. 2 tr. řádu Nejvyšší soud zrušil napadené usnesení jakož i všechna další rozhodnutí na toto rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 270 odst. 1 tr. řádu Nejvyšší soud přikázal věc Okresnímu soudu v Hradci Králové k novému projednání a rozhodnutí.

Okresní soud bude ve věci nově konat veřejné zasedání, přičemž si opatří zprávy jak Probační a mediační služby, tak Městského úřadu v Chlumci nad Cidlinou s tím, že v případě existence rozdílných údajů v těchto zprávách o počtu skutečně odpracovaných hodin obviněným v rámci výkonu trestu obecně prospěšných prací, vyslechne jako svědky zpracovatele obou zpráv, a případné nejasnosti řádně provedeným dokazováním odstraní. Teprve na základě řádně zjištěného skutkového stavu bude moci ve věci nově a v souladu se zákonem rozhodnout. Bude při svém rozhodování limitován zněním ustanovení § 273 tr. řádu, jež stanoví princip zákazu reformace in peius.

Podle § 270 odst. 4 tr. řádu je okresní soud vázán právním názorem, který v tomto rozsudku vyslovil Nejvyšší soud a je povinen provést ty procesní úkony, jejichž provedení Nejvyšší soud nařídil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. dubna 2008

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše N o v o t n á

Vydáno: 15. April 2008