JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 26/2009

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 1. října 2009 v řízení o stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného V. Ď., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 12. 2008 sp. zn. 5 To 44/2008 ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 49 T 2/2006 podle § 266 odst. 6 tr. ř. t a k t o:

Zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona se bere na vědomí.

O d ů v o d n ě n í :

Ministr spravedlnosti podal podle § 266 odst. 1 tr. ř. k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného V. Ď. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 12. 2008 sp. zn. 5 To 44/2008, kterým bylo zamítnuto odvolání obviněného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.2. 2008 sp. zn. 49 T 2/2006, jímž byl obviněný V. Ď. uznán vinným trestným činem padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2 alinea druhá tr. zák. za použití § 143 tr. zák. a byl mu za to uložen trest odnětí svobody v trvání pěti let a šesti měsíců se zařazením do věznice s ostrahou a peněžitý trest ve výši 400 000, - Kč, za současného stanovení náhradního trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců.

Dne 30. 9. 2009 bylo Nejvyššímu soudu doručeno písemné podání, jímž ministryně spravedlnosti podle § 266 odst. 6 tr. ř. vzala zpět stížnost pro porušení zákona ze dne 22. 4. 2009, č. j. 335/2009- OD-SPZ, kterou ve prospěch obviněného podal bývalý ministr spravedlnosti.

Podle § 266 odst. 6 tr. ř. ministr spravedlnosti může vzít zpět stížnost pro porušení zákona, kterou podal, a to až do doby, než se soud rozhodující o stížnosti pro porušení zákona odebere k závěrečné poradě. Zpětvzetí stížnosti vezme usnesením na vědomí předseda senátu tohoto soudu.

Vzhledem k tomu, že ministryně spravedlnosti vzala podanou stížnost pro porušení zákona zpět dříve, než o ní mohl Nejvyšší soud rozhodnout v neveřejném zasedání, které bylo nařízeno na den 1. 10. 2009 od 14.00 hod., předseda senátu ještě před jeho zahájením rozhodl tak, že vzal zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona na vědomí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. října 2009

Předseda senátu.

JUDr. František Hrabec

Vydáno: 01. October 2009