JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 26/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 17. dubna 2008 v senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. F. H. a JUDr. D. N. stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného M. P., proti pravomocnému trestnímu příkazu Okresního soudu v Mostě ze dne 11. 1. 2006, sp. zn. 6 T 282/2005, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o:

Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Mostě ze dne 11. 1. 2006, sp. zn. 6 T 282/2005 a v řízení předcházejícím b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř., § 36 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. v neprospěch obviněného M. P.

Napadený trestní příkaz se z r u š u j e v části týkající se obviněného M. P.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušenou část trestního příkazu obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Mostě s e p ř i k a z u j e, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Trestním příkazem Okresního soudu v Mostě ze dne 11. 1. 2006, sp. zn. 6 T 282/2005, byl obviněný M. P. spolu s dalšími obviněnými uznán vinným trestnými činy výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a rvačky podle § 225 odst. 1 tr. zák., kterých se dopustil jednáním ze dne 29. 11. 2005, za což byl podle § 202 odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. za použití § 35 odst. 1, § 45 odst. 1, 2, 3 a § 45a odst. 1 tr. zák. odsouzen k úhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin. Uvedený trestní příkaz nabyl ohledně obviněného M. P. právní moci dne 1. 2. 2006. Výkon uloženého trestu obecně prospěšných prací nebyl obviněnému dosud nařízen.

Rozsudkem Okresního soudu v Mostě ze dne 8. 6. 2004, sp. zn. 6 T 8/2004, byl obviněný M. P. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), d), e) tr. zák., kterého se dopustil jednáním ze dne 15. 10. 2003, za což byl podle § 247 odst. 1 tr. zák. za použití § 45 odst. 1, 2, 3 a § 45a odst. 1 tr. zák. odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Uvedený rozsudek nabyl právní moci dne 8. 6. 2004. Usnesením téhož soudu ze dne 10. 5. 2005 bylo poté rozhodnuto o nařízení výkonu předmětného trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Dle zprávy Probační a mediační služby České republiky, střediska Most, ze dne 3. 10. 2005 vykonal obviněný M. P. ke dni 30. 9. 2005 z uloženého trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin pouze 7 hodin a o další výkon trestu obecně prospěšných prací nejevil žádný zájem. Probační a mediační služba České republiky, středisko Most, proto podala dne 10. 5. 2006 u Okresního soudu v Mostě návrh na přeměnu trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody. O příslušném návrhu Okresní soud v Mostě dosud nerozhodl.

Proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Mostě ze dne 11. 1. 2006, sp. zn. 6 T 282/2005, podal ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného M. P. Vytkl v ní, že zákon byl porušen v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř., § 36 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. v neprospěch obviněného M. P.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti uvedl, že Okresní soud v Mostě se neřídil ustanoveními § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák., neboť napadeným trestním příkazem byla překročena hranice 400 hodin stanovená jako maximální výměra pro trest obecně prospěšných prací vzhledem k dříve uloženému trestu obecně prospěšných prací z rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 8. 6. 2004, sp. zn. 6 T 8/2004.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že trestním příkazem Okresního soudu v Mostě ze dne 11. 1. 2006, sp. zn. 6 T 282/2005, byl porušen zákon v neprospěch obviněného M. P. ve vytýkaném směru, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že zákon porušen byl.

Podle § 36 tr. zák. platí, že pokud soud odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal před tím, než byl trest uložený dřívějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro tento druh trestu.

Podle § 45a odst. 1 tr. zák. může soud uložit trest obecně prospěšných prací ve výměře od 50 do 400 hodin.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že obviněný M. P. byl rozsudkem Okresního soudu v Mostě ze dne 8. 6. 2004, sp. zn. 6 T 8/2004, v právní moci dne 8. 6. 2004, odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Usnesením téhož soudu ze dne 10. 5. 2005 bylo poté rozhodnuto o nařízení výkonu předmětného trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Dle zprávy Probační a mediační služby České republiky, střediska Most, ze dne 3. 10. 2005 vykonal obviněný M. P. ke dni 30. 9. 2005 z uloženého trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin pouze 7 hodin a o další výkon trestu obecně prospěšných prací nejevil žádný zájem. Probační a mediační služba České republiky, středisko Most, proto podala dne 10. 5. 2006 u Okresního soudu v Mostě návrh na přeměnu trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody. O uvedeném návrhu Okresní soud v Mostě dosud nerozhodl.

Následně byl obviněný M. P. trestním příkazem Okresního soudu v Mostě ze dne 11. 1. 2006, sp. zn. 6 T 282/2005, v právní moci dne 1. 2. 2006, odsouzen k úhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin, a to za jednání spáchané dne 29. 11. 2005. Výkon uloženého trestu obecně prospěšných prací nebyl obviněnému dosud nařízen.

Skutečnosti o předchozím odsouzení a trestu obviněného M. P. (z rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 8. 6. 2004, sp. zn. 6 T 8/2004) vyplývají z opisu z rejstříku trestů obviněného a ze soudní lustrace (č. l. 90 – 100 spisu). Samosoudce Okresního soudu v Mostě však soudní lustraci nevěnoval žádnou pozornost a trestní spis vedený pod sp. zn. 6 T 8/2004 si jako důkaz neopatřil, proto nezjistil, že obviněný M. P. ke dni spáchání předmětného trestného činu (t. j. 29. 11. 2005) vykonal z trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin, který mu byl uložen dřívějším rozsudkem Okresního soudu v Mostě ze dne 8. 6. 2004, sp. zn. 6 T 8/2004, pouze 7 hodin.

Celková výměra uložených a dosud nevykonaných hodin trestu obecně prospěšných prací obviněného M. P. tak činí 593 hodin.

Za této situace je zřejmé, že další trest obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin uložený obviněnému M. P. trestním příkazem Okresního soudu v Mostě ze dne 11. 1. 2006, sp. zn. 6 T 282/2005, spolu s dosud nevykonanou částí dříve uloženého trestu obecně prospěšných prací z rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 8. 6. 2004, sp. zn. 6 T 8/2004, přesahoval v době vydání napadeného rozhodnutí o 193 hodin nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro trest obecně prospěšných prací, která je stanovena na 400 hodin.

Z uvedeného vyplývá, že Okresní soud v Mostě trestním příkazem ze dne 11. 1. 2006, sp. zn. 6 T 282/2005, porušil zákon v ustanovení § 36 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. ve výroku o ukládaném trestu obecně prospěšných prací v neprospěch obviněného M. P.

Z obsahu trestního spisu vedeného u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 6 T 282/2005 vyplývá, že Okresní soud v Mostě v této trestní věci neshromáždil všechny podklady potřebné pro rozhodnutí ve věci, zejména další trestní spis Okresního soudu v Mostě týkající se předchozí trestné činnosti obviněného M. P. Okresní soud v Mostě věděl, a to z opisu z rejstříku trestů a ze soudní lustrace (č. l. 90 a 100 spisu), že bylo proti obviněnému vedeno u téhož soudu další trestní řízení, ale neučinil potřebné kroky ke zjištění, v jakém stadiu se věc nachází. Okresní soud v Mostě tak nezjistil skutkový stav věci v rozsahu, který byl nezbytný pro jeho rozhodnutí, důkazy chybně zhodnotil, v důsledku čehož byl napadeným trestním příkazem porušen zákon i v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného M. P.

Podle § 266 odst. 2 tr. ř. lze proti výroku o trestu stížnost pro porušení zákona podat jen tehdy, jestliže trest je ve zřejmém nepoměru k stupni nebezpečnosti činu pro společnost nebo k poměrům pachatele nebo jestliže uložený druh trestu je v zřejmém rozporu s účelem trestu.

Podle názoru Nejvyššího soudu je třeba překročení horní hranice zákonné trestní sazby některého druhu trestu uložením několika samostatných trestů tohoto druhu určitému pachateli zásadně považovat za uložení druhu trestu, který je v zřejmém rozporu s jeho účelem ve smyslu § 266 odst. 2 tr. ř.

Význam zákonných trestních sazeb spočívá mimo jiné v tom, že každá zákonná trestní sazba odpovídá stupni nebezpečnosti pro společnost, který je charakteristický pro trestné činy, pro které lze trest v dané trestní sazbě uložit, její rozmezí je přitom stanoveno tak, aby směřovala k naplnění účelu takto ukládaného trestu. K dosažení účelu trestu stanoveného trestním zákonem tedy musí být správně stanoven nejen druh trestu, ale i jeho výše, pouze správně stanovený trest v otázce druhu i výše vede k naplnění účelu trestu. Překročení horní hranice zákonné sazby některého druhu trestu uložením několika samostatných trestů tohoto druhu má proto za následek, že takto stanovený druh trestu zásadně nemůže splnit účel trestu, k jehož naplnění směřuje zákonem stanovená trestní sazba.

V daném případě je nepochybně trest obecně prospěšných prací, který spolu s dříve uloženým trestem téhož druhu přesahuje horní hranici zákonné trestní sazby o 193 hodin, v zřejmém rozporu s jeho účelem.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Mostě ze dne 11. 1. 2006, sp. zn. 6 T 282/2005, byl porušen zákon v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení předcházejícím též v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného M. P., podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil v části týkající se obviněného M. P. Nejvyšší soud České republiky dále zrušil i všechna další rozhodnutí na zrušenou část trestního příkazu obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo přikázáno Okresnímu soudu v Mostě, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž aby při rozhodování o trestu obviněného M. P. respektoval všechna zákonná ustanovení pro ukládání trestu, včetně ustanovení § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák. Nejvyšší soud České republiky v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného M. P., a tedy ani k uložení přísnějšího trestu, neboť Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného (§ 273 tr. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. dubna 2008

Předseda senátu:

JUDr. J. P.

Vydáno: 17. April 2008