JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 21/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání dne 15. dubna 2008 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného M. F., proti trestnímu příkazu Městského soudu v Brně ze dne 15. 6. 2007 sp. zn. 9 T 167/2007, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. řádu rozhodl t a k t o :

Pravomocným trestním příkazem Městského soudu v Brně ze dne 15. 6. 2007 sp. zn. 9 T 167/2007, a v řízení, které mu předcházelo, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. řádu a § 2 odst. 5, odst. 6 tr. řádu v neprospěch obviněného M. F.

Napadený trestní příkaz s e z r u š u j e v celém rozsahu.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí, na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Městskému soudu v Brně s e p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Brně vydal dne 15. 6. 2007 trestní příkaz pod sp. zn. 9 T 167/2007, jímž byl M. F. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zákona spáchaným ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zákona. Skutkovou podstatu uvedeného trestného činu naplnil tím, že v době od 17.00 hod. do 18.00 hod. dne 6. 1. 2007 vnikl společně s dalším pachatelem po odstranění visacího zámku do stavební buňky umístěné v B., v ul. K. J. před domem, tam odstranili další visací zámek v oddělení prostoru s elektromateriálem, a odcizili odsud 2 ks sekacích kladiv zn. DEWALT 25830 K žluté barvy, l ks úhlové brusky zn. DEWALT 115 mm/850W žluté barvy, l ks sbíjecího kladiva zn. HILTI TE 905-AVR červené barvy, l ks sbíjecího kladiva zn. HILTI TE 56 červené barvy, a svým jednáním způsobili stavební firmě K. s.r.o., se sídlem B., V., škodu na odcizeném nářadí ve výši 70.951,- Kč a odstraněním visacích zámků škodu ve výši 200,- Kč.

Za to mu byl v sazbě § 247 odst. 2 tr. zák. za použití § 45 odst. 1, 2 a § 45a odst. 1 tr. zákona uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin.

Trestní příkaz nabyl právní moci dne 21. 8. 2007.

Proti tomuto trestnímu příkazu podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1, 2 tr. řádu stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného M. F. Podle názoru stěžovatele byl zákon napadeným rozhodnutím porušen v neprospěch obviněného v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zákona a § 2 odst. 6 tr. řádu.

Ministr spravedlnosti poukázal na existenci pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 18. 10. 2005 sp. zn. 8 Tm 123/2005, jímž bylo témuž obviněnému pro provinění podílnictví podle § 251 odst. 1 písm. a) tr. zákona uloženo podle § 26 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb, o soudnictví ve věcech mládeže, a § 45 odst. 1 a § 45a odst. 1 tr. zákona trestní opatření obecně prospěšných prací ve výměře 90 hodin. Obviněný dle sdělení Probační a mediační služby České republiky, středisko v Brně, z tohoto trestu vykonal pouze 55 hodin, takže v době vydání trestního příkazu ve věci sp. zn. 9 T 167/2007, mu z tohoto trestu zbývalo vykonat ještě 35 hodin. Tato okolnost byla významná z pohledu ustanovení § 45a odst. 1 tr. zákona, když výše nevykonaného zbytku trestu neumožňovala Městskému soudu v Brně ve věci sp. zn. 9 T 167/2007, uložit trest ve výměře 400 hodin, neboť tak byla překročena nejvyšší možná výměra stanovená zákonem pro tento druh trestu. Tato zjištění mohl Městský soud v Brně snadno učinit, pokud by si opatřil spis téhož soudu sp. zn. 8 Tm 123/2005, a s jeho obsahem se seznámil.

Závěrem svého mimořádného opravného prostředku ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. řádu vyslovil, že napadeným trestním příkazem byl porušen zákon v namítaném rozsahu v neprospěch obviněného M. F., aby podle § 269 odst. 2 tr. řádu tento trestní příkaz zrušil, současně aby také zrušil všechna na něj obsahově navazující rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Dále navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 270 odst. 1 tr. řádu věc přikázal Městskému soudu v Brně, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud podle § 267 odst. 3 tr. řádu přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Podle § 2 odst. 5 tr. řádu orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí.

Podle § 2 odst. 6 tr. řádu orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.

Nejvyšší soud konstatuje, že samosoudce Městského soudu v Brně se v posuzované trestní věci těmito zákonnými ustanoveními důsledně neřídil. Z obsahu trestního spisu je zřejmé, že obviněný byl dne 21. 2. 2007 vyslechnut a podal vysvětlení podle § 158 odst. 5 tr. řádu, kdy v rámci tohoto vysvětlení v části, v níž se vyjadřoval k osobním poměrům, uvedl, že již byl soudně trestán za krádež, a byl mu uložen trest obecně prospěšných prací, z něhož vykonal kolem 40 hodin (čl. 9 verte). Údaj o předchozím odsouzení a druhu a výši uloženého trestu bylo možno zjistit z opisu rejstříku trestů (čl. 58). V rámci lustrace, kterou v souladu s kancelářským řádem provedla vedoucí soudní kanceláře a vyznačila na originálu obžaloby, bylo možno zjistit, že u Městského soudu v Brně bylo v minulosti vedeno proti obviněnému trestní řízení pod sp. zn. 8 Tm 123/2005.

Je mimo pochybnost, že samosoudce po nápadu obžaloby těmto skutečnostem nevěnoval náležitou pozornost, z jeho procesního postupu je zřejmé, že spis Městského soudu v Brně sp. zn. 8 Tm 123/2005, k důkazu nevyžádal a s jeho obsahem se neseznámil. Rovněž neučinil dotaz na Probační a mediační službě ČR, středisko v Brně, zda a v jakém rozsahu obviněný M. F. předchozí trest obecně prospěšných prací vykonal, aby v potřebném rozsahu objasnil všechny podstatné okolnosti z hlediska uložení zákonného trestu a stanovení jeho zákonné výše.

Podle ustanovení § 45a odst. 1 tr. zákona může soud trest obecně prospěšných prací uložit ve výměře od 50 do 400 hodin.

Podle ustanovení § 36 tr. zákona jestliže soud odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal před tím, než byl trest uložený dřívějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou tímto zákonem pro tento druh trestu.

Pokud samosoudce Městského soudu v Brně ve věci sp. zn. 9 T 167/2007, uložil trest obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin, pak obě výše citovaná zákonná ustanovení nerespektoval a svým postupem je porušil. Nastolil tak stav, kdy obviněný měl vykonat ještě 35 hodin trestu obecně prospěšných prací z rozhodnutí sp. zn. 8 Tm 123/2005, a sám uložil tento druh trestu v nejvyšší možné výměře, takže součet obou nevykonaných trestů činí 435 hodin, což je výměra nad povolenou horní hranici trestní sazby stanovené pro tento druh trestu.

Nejvyšší soud uzavírá, že byly splněny zákonné předpoklady uvedené v ustanovení § 266 odst. 2 tr. řádu, neboť takto uložený trest obviněnému M. F. je ve zřejmém nepoměru ke stupni nebezpečnosti činu pro společnost, a tento zřejmý nepoměr je dán vždy, kdy je trest uložen nad horní hranicí trestní sazby.

Nejvyšší soud vzhledem k okolnostem výše uvedeným vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. řádu, že pravomocným trestním příkazem Městského soudu v Brně ze dne 15. 6. 2007 sp. zn. 9 T 167/2007, a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zákona a § 2 odst. 5, 6 tr. řádu v neprospěch obviněného M. F. Podle § 269 odst. 2 tr. řádu tento trestní příkaz zrušil v celém rozsahu, současně pak zrušil i všechna další rozhodnutí, na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Věc podle § 270 odst. 1 tr. řádu přikázal Městskému soudu v Brně, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Samosoudce Městského soudu v Brně doplní dokazování vyžádáním zprávy Probační a mediační služby České republiky, středisko v Brně o aktuálním stavu výkonu obecně prospěšných prací obviněným v předchozí trestní věci sp. zn. 8 Tm 123/2005, vyžádá nový opis rejstříku trestů, vyhodnotí obsah předloženého trestního spisu v kontextu úvah o trestu podle § 23 a § 31 tr. zákona, a ve věci nově rozhodne. Nové rozhodnutí pak musí plně konvenovat zákonným požadavkům ustanovení § 273 tr. řádu, které stanoví zákaz reformationis in peius.

Podle § 270 odst. 4 tr. řádu orgán, jemuž byla věc přikázána, je vázán právním názorem, který ve věci vyslovil Nejvyšší soud, a je povinen provést procesní úkony, jejichž provedení Nejvyšší soud nařídil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. dubna 2008

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše N o v o t n á

Vydáno: 15. April 2008