JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 179/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 20. prosince 2005 v trestní věci obviněného M. Ž., v jehož prospěch podal ministr spravedlnosti stížnost pro porušení zákona proti pravomocnému trestnímu příkazu Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 16. 7. 2002, sp. zn. 15 T 84/2002 a pravomocnému trestnímu příkazu Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 6. 5. 2002, sp. zn. 3 T 122/2002, takto:

Podle § 23 odst. 3 tr. ř. z důvodů uvedených v § 20 odst. 1 tr. ř. se trestní věc obviněného Martina Žáčka vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 4 Tz 179/2005 spojuje s trestní věcí obviněného M. Ž. vedenou u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 4 Tz 177/2005.

Spojená věc bude nadále vedena pod sp. zn. 4 Tz 177/2005.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný M. Ž. byl trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 16. 7. 2002, sp. zn. 15 T 84/2002, uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., kterého se dopustil jednáním ze dne 14. 12. 2001, kdy kolem 12.15 hod. v P., H., v prodejně A. odcizil z volného prodeje 1 ks bonboniéry Horské plody 200g v hodnotě 153,- Kč, kterou si uschoval pod kalhoty, přes pokladnu prošel bez zaplacení a následně byl zadržen pracovníkem prodejny a zboží bylo vráceno zpět do prodeje, přičemž tohoto jednání se dopustil přesto, že byl trestním příkazem Okresního soudu v Pardubicích, sp. zn. 4 T 185/2000, ze dne 27. 11. 2000, který nabyl právní moci dne 29. 8. 2001, uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák. a dále rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 3. 9. 2001, sp. zn. 15 T 70/2001, který nabyl právní moci téhož dne, uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců nepodmíněně. Za to byl obviněný odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 250 hodin. Trestní příkaz nabyl právní moci dne 24. 9. 2002.

Dále byl jmenovaný odsouzen trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 6. 5. 2002, sp. zn. 3 T 122/2002, pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., kterého se dopustil jednáním ze dne 19. 4. 2002, kdy v době kolem 17.35 hod. v P., ulice P., v hypermarketu C., N. S., odcizil z volného prodeje dvě balení čokolád zn. Merci v celkové hodnotě 169,80 Kč, ukryl je pod oděvem a prošel pokladnou bez zaplacení, přičemž byl zadržen ostrahou a zboží bylo nepoškozené vráceno do prodeje, tohoto jednání se dopustil, přestože byl rozsudkem Okresního soudu v Pardubicích, sp. zn. 4 T 185/2000, ze dne 27. 11. 2000, který nabyl právní moci dne 29. 8. 2001, a rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 3. 9. 2001, sp. zn. 15 T 70/2001, odsouzen pro trestné činy krádeže. Za to byl obviněný odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Trestní příkaz nabyl právní moci dne 8. 1. 2003.

Ministr spravedlnosti podal u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona proti trestnímu příkazu Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 16. 7. 2002, sp. zn. 15 T 84/2002, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. 4 Tz 177/2005, a dále proti trestnímu příkazu Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 6. 5. 2002, sp. zn. 3 T 122/2002, jenž je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. 4 Tz 179/2005. Vzhledem k tomu, že se jedná o trestné činy téhož obviněného, bylo podle ustanovení § 20 odst. 1 tr. ř. vhodné z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení konat ohledně obou výše uvedených trestních příkazů napadených stížností pro porušení zákona společné řízení. Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. prosince 2005

Předseda senátu:

JUDr. J. P.

Vydáno: 20. December 2005