JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 15/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 12. března 2008 v senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. F. H. a JUDr. D. N. stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného R. T., proti pravomocnému usnesení Okresního soudu v Kroměříži ze dne 10. 7. 2007, sp. zn. 3 T 124/2002, a podle § 268 odst. 2 a § 269 odst. 2 tr. ř. rozhodl t a k t o:

Usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 10. 7. 2007, sp. zn. 3 T 124/2002 a v řízení předcházejícím b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř. a § 45a odst. 4 tr. zák. v neprospěch obviněného R. T.

Napadené usnesení se z r u š u j e.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Odůvodnění:

Pravomocným usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 10. 7. 2007, sp. zn. 3 T 124/2002, byla podle § 45a odst. 4 tr. zák. za užití § 340b odst. 1 tr. ř. obviněnému R. T. přeměněna nevykonaná část trestu obecně prospěšných prací ve výměře 159 hodin (z pravomocného trestního příkazu Okresního soudu v Kroměříži ze dne 19. 8. 2002, sp. zn. 3 T 124/2002) na trest odnětí svobody v trvání 80 dnů, pro jehož výkon byl obviněný R. T. podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. zařazen do věznice s dozorem.

Proti usnesení Okresního soudu v Kroměříži ze dne 10. 7. 2007, sp. zn. 3 T 124/2002, podal ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného R. T. Vytkl v ní, že zákon byl porušen v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř. a § 45a odst. 4 tr. zák. v neprospěch obviněného R. T.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti uvedl, že samosoudkyně Okresního soudu v Kroměříži nezjistila, že obviněný R. T. vykonal celý trest obecně prospěšných prací, který mu byl uložen trestním příkazem Okresního soudu v Kroměříži ze dne 19. 8. 2002, sp. zn. 3 T 124/2002 a usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 10. 7. 2007, sp. zn. 3 T 124/2002, rozhodla o jeho přeměně na trest odnětí svobody. V důsledku tohoto pochybení pak došlo k porušení zákona v neprospěch obviněného R. T.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 10. 7. 2007, sp. zn. 3 T 124/2002, byl porušen zákon v neprospěch obviněného R. T. ve vytýkaném směru a aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil.

Nejvyšší soud České republiky podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že zákon porušen byl.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že obviněný R. T. byl trestním příkazem Okresního soudu v Kroměříži ze dne 19. 8. 2002, sp. zn. 3 T 124/2002, uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., za což byl odsouzen podle § 171 odst. 1 tr. zák. za užití § 314e odst. 1 tr. ř. a § 45 odst. 1 a § 45a odst. 1 tr. zák. k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin. Podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. byl obviněnému současně uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 1,5 roku. Uvedený trestní příkaz nabyl právní moci dne 27. 9. 2002.

Výkon výše uvedeného trestu obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin byl obviněnému nařízen usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 13. 8. 2003, sp. zn. 3 T 124/2002. Jako místo výkonu trestu byl určen K. k. v B. p. H. Opatřením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 27. 11. 2003, sp. zn. 3 T 124/2002, bylo obviněnému změněno místo výkonu trestu na Městský úřad B. p. H. Obviněný však i poté k výkonu uloženého trestu přistupoval nezodpovědně, proto Probační a mediační služba, středisko Kroměříž, podala dne 7. 1. 2005 u Okresního soudu v Kroměříži návrh na přeměnu trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody s tím, že obviněný z uloženého trestu vykonal pouze 32 hodin. Na žádost obviněného příslušný soud obviněnému umožnil, aby trest obecně prospěšných prací vykonal dodatečně. Následně bylo ve věci nařízeno veřejné zasedání na 5. 12. 2006, které však bylo opakovaně odročováno, neboť se obviněnému nepodařilo doručit vyrozumění o jeho konání. Obviněný se dostavil až k veřejnému zasedání konanému dne 19. 6. 2007, kde uvedl, že předmětný trest obecně prospěšných prací beze zbytku odpracoval u Městského úřadu v B. p. H. již před dvěma roky. Rozhodující soud proto za účelem ověření údaje o výkonu trestu odročil veřejné zasedání na 10. 7. 2007. Probační a mediační služba, středisko Kroměříž, k dotazu soudu ověřovala výkon trestu obecně prospěšných prací obviněného u Městského úřadu v B. p. H., přičemž bylo potvrzeno odpracování pouze 41 hodin. K veřejnému zasedání konanému dne 10. 7. 2007 se obviněný opět nedostavil, proto bylo konáno v jeho nepřítomnosti podle ustanovení § 202 odst. 2 tr. ř.

Usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 10. 7. 2007, sp. zn. 3 T 124/2002, bylo poté podle § 45a odst. 4 tr. zák. za užití § 340b odst. 1 tr. ř. rozhodnuto o přeměně nevykonané části trestu obecně prospěšných prací obviněného R. T. na trest odnětí svobody v trvání 80 dnů, pro jehož výkon byl obviněný podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. zařazen do věznice s dozorem. Citované usnesení bylo obviněnému doručeno dne 2. 8. 2007.

Dne 7. 8. 2007 podal obviněný proti usnesení Okresního soudu v Kroměříži ze dne 10. 7. 2007, sp. zn. 3 T 124/2002, stížnost s tím, že předmětný trest obecně prospěšných prací v celém rozsahu odpracoval.

Z úředního záznamu Okresního soudu v Kroměříži ze dne 8. 8. 2007 dále vyplývá, že tajemník Městského úřadu v B. p. H. soudu telefonicky sdělil, že obviněný má s velkou pravděpodobností odpracován trest veřejně prospěšných prací ve výměře 200 hodin v celém rozsahu. Dne 14. 8. 2007 pak Okresní soud v Kroměříži obdržel harmonogram výkonu zbytku trestu obecně prospěšných prací obviněného, z něhož vyplývá, že obviněný R. T. vykonal trest obecně prospěšných prací v celém rozsahu dnem 21. 4. 2005.

Stížnost obviněného proti usnesení Okresního soudu v Kroměříži ze dne 10. 7. 2007, sp. zn. 3 T 124/2002, Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně, usnesením ze dne 30. 8. 2007, sp. zn. 6 To 331/2007, podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. zamítl jako opožděně podanou a současně s ohledem na dodatečně získané doklady o výkonu trestu obecně prospěšných prací poukázal na skutečnost, že ve věci bude nutné podat stížnost pro porušení zákona.

Za této situace je třeba přisvědčit názoru ministra spravedlnosti uvedenému ve stížnosti pro porušení zákona, že v důsledku výše specifikovaného objektivního pochybení Okresního soudu v Kroměříži došlo k porušení zákona v neprospěch obviněného R. T., a to v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř. a § 45a odst. 4 tr. zák.

Podle § 45a odst. 4 tr. zák. jestliže pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu obecně prospěšných prací nevedl řádný život, nebo zaviněně nevykonal ve stanovené době uložený test, přemění soud trest obecně prospěšných prací nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody a rozhodne zároveň o způsobu jeho výkonu; přitom každé i jen započaté dvě hodiny nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se počítají za jeden den odnětí svobody.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 10. 7. 2007, sp. zn. 3 T 124/2002 a v řízení předcházejícím byl porušen zákon v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř. a § 45a odst. 4 tr. zák. v neprospěch obviněného R. T., podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil a dále zrušil i všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. března 2008

Předseda senátu:

JUDr. J. P.

Vydáno: 12. March 2008