JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 120/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání dne 5. února 2009 v senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. F. H. a JUDr. P. Š. stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného J. H., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2007, sp. zn. 6 To 610/2007, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2007, sp. zn. 6 To 610/2007 a v řízení, které mu předcházelo, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 60 odst. 4 písm. a), § 147 odst. 1 a § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. v neprospěch obviněného J. H.

Napadené usnesení s e z r u š u j e .

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Krajskému soudu v Ostravě s e p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově ze dne 24. 5. 2005, sp. zn. 18 T 61/2005, byl obviněný J. H. uznán vinným ze spáchání trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e) tr. zák. a byl mu uložen podle § 247 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 2, § 45 odst. 1, 2 a § 45a odst. 1 tr. zák. souhrnný trest obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Současně byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově ze dne 14. 4. 2005, sp. zn. 18 T 13/2005, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Rozsudek nabyl právní moci dne 15. 6. 2005.

Usnesením Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově ze dne 19. 4. 2007, sp. zn. 18 T 61/2005, bylo podle § 45a odst. 4 tr. zák. rozhodnuto tak, že u obviněného J. H. se přeměňuje trest obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin, uložený rozsudkem Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově ze dne 24. 5. 2005, sp. zn. 18 T 61/2005, v nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 200 dní. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. byl obviněný J. H. pro výkon trestu zařazen do věznice s ostrahou.

Usnesení obviněný převzal dne 27. 4. 2007. Proti tomuto usnesení podal obviněný J. H. prostřednictvím pošty stížnost, která byla Okresnímu soudu v Bruntále, pobočky v Krnově doručena dne 22. 5. 2007.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31. 10. 2007, sp. zn. 6 To 610/2007, rozhodl podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. tak, že stížnost obviněného J. H. jako opožděnou zamítl. Z odůvodnění usnesení se podává, že krajský soud po přezkoumání procesních podmínek stížnostního řízení dospěl k závěru, že není oprávněn stížnost meritorně projednávat pro nesplnění procesních podmínek, neboť obviněný nedodržel lhůtu k podání stížnosti, v důsledku čehož nemohla být stížnost posouzena jako včas a řádně podaná.

Proti citovanému usnesení Krajského soudu v Ostravě podal ministr spravedlnosti České republiky podle § 266 odst. 1 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného J. H. Podle jeho názoru napadeným rozhodnutím došlo k porušení zákona v neprospěch obviněného v ustanovení § 60 odst. 4 písm. a) tr. ř., § 147 odst. 1 tr. ř. a § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř.

Stěžovatel ve svém mimořádném opravném prostředku především poukázal na skutečnost, že obviněnému bylo usnesení Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově ze dne 19. 4. 2007, sp. zn. 18 T 61/2005, doručeno dne 27. 4. 2007 a obviněný proti němu podal stížnost, kterou dne 28. 4. 2007 zaslal prostřednictvím pošty Okresnímu soudu v Bruntále, pobočka v Krnově. Stížnost není opatřena podacím poštovním razítkem, pouze na samotné stížnosti je otisk podacího razítka Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově s datem 22. 5. 2007. Okresní soud prováděl šetření s ohledem na vyjádření obviněného, že stížnost podal na poštu v den následující po doručení usnesení o přeměně trestu, tj. 28. 4. 2007. Z vyjádření pracovnice Č. p., s.p., zjistil, že k podání zásilky mohlo dojít v pondělí 21. 5. 2007 nebo v sobotu 19. 5. 2007, kdy poštovní zásilka strojově prošla, ale stroj nedotiskl datum. Krajský soud v Ostravě při rozhodování o stížnosti obviněného J. H. nerespektoval ustanovení § 60 odst. 4 písm. a) tr. ř., dle něhož je písemnost podána jako poštovní zásilka ve lhůtě, jestliže je v této lhůtě vhozena do poštovní schránky, tvrzení obviněného řádně neověřil a vycházel pouze z kusých telefonických informací pracovnic pošty a z jejich teoretického předpokladu, kdy mělo dojít k podání zásilky obviněným prostřednictvím pošty. Podle názoru stěžovatele Krajský soud v Ostravě při rozhodování o stížnosti obviněného J. H. pochybil, když nerespektoval ustanovení § 60 odst. 4 písm. a) tr. ř. a stížnost obviněného zamítl jako opožděně podanou.

Ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil namítané porušení zákona, k němuž došlo v neprospěch obviněného, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř., tj. aby věc vrátil tomu orgánu, o jehož rozhodnutí jde.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Jak bylo zjištěno ze spisového materiálu, Okresní soud v Bruntále, pobočka v Krnově nařídil v trestní věci obviněného J. H. na den 19. 4. 2007 veřejné zasedání, jehož předmětem bylo rozhodnutí o přeměně trestu obecně prospěšných prací. Obviněný byl řádně a včas předvolán k veřejnému zasedání. K tomuto se nedostavil a Okresní soud v Bruntále, pobočka v Krnově usnesením ze dne 19. 4. 2007, sp. zn. 18 T 61/2005, rozhodl podle § 45a odst. 4 tr. zák. tak, že u obviněného J. H. přeměnil trest obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin uložený mu rozsudkem Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově ze dne 24. 5. 2005, sp. zn. 18 T 61/2005, v nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 200 dní a pro výkon trestu obviněného J. H. zařadil podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. do věznice s ostrahou. Usnesení obsahuje poučení o možnosti podat proti němu stížnost do tří dnů ode dne oznámení ke Krajskému soudu v Ostravě prostřednictvím Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově.

Ustanovení § 137 odst. 1 tr. ř. uvádí, že usnesení je třeba oznámit osobě, které se přímo dotýká, jakož i osobě, která k němu dala svým návrhem podnět. Oznámení se děje buď vyhlášením usnesení v přítomnosti toho, jemuž je třeba usnesení oznámit, anebo doručením opisu usnesení. V posuzované trestní věci nebyl obviněný osobně přítomen u veřejného zasedání konaného dne 19. 4. 2007. Usnesení mu bylo oznámeno doručením opisu usnesení, a to dne 27. 4. 2007. Poslední den lhůty k podání stížnosti tak připadal na den 30. 4. 2007.

Podle § 141 odst. 1 tr. ř. je opravným prostředkem proti usnesení stížnost.

Z ustanovení § 143 odst. 1 tr. ř. vyplývá, že se stížnost podává u orgánu, proti jehož usnesení stížnost směřuje, a to do tří dnů od oznámení usnesení (§ 137); jestliže se usnesení oznamuje jak obviněnému, tak i jeho zákonnému zástupci nebo obhájci, běží lhůta od toho oznámení, které bylo provedeno nejpozději.

Podle § 60 odst. 4 písm. a) tr. ř. je lhůta zachována též tehdy, jestliže podání bylo ve lhůtě podáno jako poštovní zásilka adresovaná soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, u něhož má být podáno nebo který má ve věci rozhodnout.

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že stížnost se zásadně podává u orgánu, proti jehož usnesení směřuje; za podmínek § 60 odst. 4 písm. a) tr. ř. je lhůta zachována, jestliže podání bylo ve lhůtě podáno jako poštovní zásilka a adresováno orgánu činnému v trestním řízení, u něhož má být podáno, nebo který má ve věci rozhodnout.

Stížnost jako opravný prostředek proti usnesení Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově tak mohl obviněný v souladu s ustanovením § 143 odst. 1 a § 60 odst. 4 písm. a) tr. ř. podat ve lhůtě tří dnů ode dne doručení jak u Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově, tak písemností adresovanou tomuto soudu prostřednictvím Č. p., s. p., vhozením do poštovní schránky.

Jak vyplývá ze spisu Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově, sp. zn. 18 T 61/2005, obviněný J. H. podal proti usnesení Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově stížnost, která byla Okresnímu soudu v Bruntále, pobočka v Krnově doručena dle podacího razítka dne 22. 5. 2007. Stížnost neobsahuje datum sepsání. Z připojené obálky je zřejmé, že tato neobsahuje razítko pošty. Z úředního záznamu (založeného na čl. 94 spisu) se podává, že Okresní soud v Bruntále, pobočka v Krnově učinil telefonický dotaz na pracovnice Č. p., s.p., za účelem zjištění, kdy byla písemnost na poštu podána. Dle vyjádření pracovnic pošty u obyčejné zásilky datum podání nelze zjistit, neboť tato není nikde evidována. K podání zásilky mohlo dojít v pondělí 21. 5. 2007 nebo v sobotu 19. 5. 2007, kdy poštovní zásilka strojově prošla, ale stroj nedotiskl datum. Obviněný do protokolu sepsaného u Okresního soudu v Ostravě dne 1. 10. 2007 (čl. 112 spisu) vypověděl, že proti usnesení Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově ze dne 19. 4. 2007, sp. zn. 18 T 61/2005, podal stížnost následující den po jeho doručení, a to prostřednictvím pošty. Písemnost vložil do poštovní schránky v A.

Krajský soud v Ostravě jako soud druhého stupně nesplnil důsledně svou povinnost, vyplývající mu z ustanovení § 147 odst. 1 tr. ř. a pochybil také při aplikaci ustanovení § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř., pokud za takto zjištěného stavu věci stížnost obviněného zamítl jako opožděně podanou.

Vzhledem k tomu, co je uvedeno výše, je nepochybné, že obviněný J. H. využil možnosti zákona, a to ustanovení § 60 odst. 4 písm. a) tr. ř., když stížnost proti usnesení podal jako poštovní zásilku adresovanou orgánu činnému v trestním řízení, u něhož má být podána. Z citovaného ustanovení mimo jiné vyplývá, že písemnost je podána jako poštovní zásilka ve lhůtě, jestliže je v této lhůtě vhozena do poštovní schránky. Datum podání na poště se zjišťuje podle data poštovního razítka na zásilce či na podacím lístku (u doporučené zásilky), nebo ve sporných případech dotazem u poštovního úřadu, kdy byla zásilka předána k přepravě (důležité může také být sdělení, zda a kdy se vybírala předmětná poštovní schránka, kam vhodil podatel svou zásilku, svědectví poštovního doručovatele nebo pracovnice pošty o datu převzetí zásilky a podobně).

Za situace, když obviněný stížnost v obálce opatřené známkou vhodil do poštovní schránky, poštovní zásilka prošla strojem, ale stroj na obálku nedotiskl datum, se telefonické sdělení pracovnic pošty jeví jako naprosto nedostatečné. Také vyjádření obviněného J. H. do protokolu sepsaného u Okresního soudu v Ostravě dne 1. 10. 2007 (čl. 112 spisu) není vyčerpávající, když obviněný nebyl podrobně dotázán na to, do které schránky zásilku vložil, kde je schránka přesně umístěna, když v městě A. je řada schránek (internetový přehled Č. p., s. p., o umístění jednotlivých schránek), ani v kterou konkrétní dobu písemnost do schránky vložil (na internetu je na stránkách pošty přesný přehled, kdy se jednotlivé schránky vybírají, to znamená, v které dny v týdnu a v kterou hodinu).

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem Nejvyšší soud vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2007, sp. zn. 6 To 610/2007, byl porušen zákon v ustanoveních § 60 odst. 4 písm. a), § 147 odst. 1 a § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. v neprospěch obviněného J. H. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil. Zrušil i všechna další rozhodnutí, která na toto usnesení obsahově navazovala, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Věc podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Ostravě, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

V daném případě to znamená, že Krajský soud v Ostravě vyslechne obviněného k okolnostem podání předmětné zásilky, tj. do které schránky zásilku vložil, kde je schránka přesně umístěna, v kterou konkrétní dobu písemnost do schránky vložil a pod. S přihlédnutím k vyjádření obviněného pak vyžádá zprávu od Č. p., s. p., zda skutečně u konkrétní poštovní schránky, kde měla být písemnost obviněným vložena, došlo k výběru dle rozpisu (určený den, hodinu), zda v tento den došlo i u jiných zásilek k nedotisku data po projití strojem a pod. V případě, že by se nepodařilo odstranit rozpor mezi tvrzením obviněného o době odeslání zásilky prostřednictvím pošty a tvrzením pošty, bylo by na místě vycházet z tvrzení obviněného, neboť nelze vyloučit individuální selhání pošty. Po doplnění dokazování v naznačeném směru věc obviněného J. H. přezkoumá v intencích § 147 odst. 1 tr. ř. a učiní některé z rozhodnutí, k němuž je dle ustanovení § 148 odst. 1 či § 149 odst. 1 tr. ř. oprávněn.

Podle § 270 odst. 4 tr. ř. je orgán, jemuž byla věc přikázána, vázán právním názorem, který vyslovil ve věci Nejvyšší soud, a je povinen provést procesní úkony, jejichž provedení Nejvyšší soud nařídil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. února 2009

Předseda senátu:

JUDr. J. P.

Vypracoval:

JUDr. P. Š.

Vydáno: 05. February 2009