JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 120/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání dne 30. srpna 2005 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného M. L., proti usnesení Okresního soudu v Tachově ze dne 11. 10. 2004, sp. zn. 8 T 56/2003, a podle § 268 odst. 2 tr. ř. a § 269 odst. 2 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným usnesením Okresního soudu v Tachově ze dne 11. 10. 2004, sp. zn. 8 T 56/2003, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanovení § 152 odst. 1 písm. b) tr. ř. v neprospěch obviněného M. L.

Napadené usnesení s e z r u š u j e .

Zrušují se též všechna další rozhodnutí, na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Tachově ze dne 11. 5. 2004, sp. zn. 8 T 56/2003, byl obviněný M. L. podle § 226 písm. c) tr. ř. zproštěn obžaloby, pro skutek, kterého se měl dopustit společně s obviněným J. Š. tím, že v přesně nezjištěné době od nočních hodin dne 19. 8. 2002 do cca 11.30 hodin dne 20. 8. 2002 v obci P., okr. T., po vypáčení nezjištěným předmětem visacího zámku na dveřích dřevěné boudy sloužící k uskladnění nářadí a stojící na hřišti TJ T. P., z této boudy ke škodě Tělovýchovné jednoty T. P. odcizili malý traktor na sekání trávy zn. Twin Cat 12,5 HP, v hodnotě 28.000,- Kč, který z místa odvezli, přičemž obviněný M. L. se takového jednání měl dopustit přesto, že rozsudkem Okresního soudu v Tachově ze dne 13. 12. 1999, sp. zn. 2 T 114/1999, který nabyl právní moci dne 6. 1. 2000, byl odsouzen mj. pro pokračující trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák. a byl mu uložen souhrnný trest v trvání 28 měsíců nepodmíněně se zařazením pro výkon trestu do věznice s ostrahou a trest propadnutí věci, za současného zrušení výroku o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Tachově ze dne 27. 1. 1999, sp. zn. 2 T 252/1998. Tímto jednáním měl obviněný spáchat ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák. Tento rozsudek nabyl právní moci ve vztahu k obviněnému M. L. dnem vydání, tj. 11. 5. 2004.

Usnesením Okresního soudu v Tachově ze dne 6. 8. 2004, sp. zn. 8 T 56/2003, byla podle § 151 odst. 3 tr. ř. s přihlédnutím k § 10 odst. 3 písm. b) vyhl. č. 177/1996 Sb.,o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) stanovena obhájci Mgr. A. H. odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 4.641,- Kč.

Navazujícím usnesením Okresního soudu v Tachově ze dne 11. 10. 2004, sp. zn. 8 T 56/2003, bylo obviněnému M. L. podle § 152 odst. 1 písm. b) a § 155 odst. 1 tr. ř. uloženo, aby nahradil státu odměnu a hotové výdaje uhrazené státem ustanovenému obhájci ve výši 4.641,- Kč.

Proti posledně citovanému usnesení Okresního soudu v Tachově ze dne 11. 10. 2004, sp. zn. 8 T 56/2003, podal ministr spravedlnosti České republiky podle § 266 odst. 1 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného M. L. Namítá v ní, že zákon byl v neprospěch tohoto obviněného porušen v ustanovení § 152 odst. 1 písm. b) tr. ř.

V písemném odůvodnění svého mimořádného opravného prostředku ministr spravedlnosti uvedl, že vyšší soudní úřednice Okresního soudu v Tachově se důsledně neseznámila s obsahem spisového materiálu a nezjistila, že obviněný byl pravomocně zproštěn obžaloby, a není tak povinen hradit náklady nutné obhajoby. Vzhledem k tomu, že obviněný proti usnesení, které je napadeno stížností pro porušení zákona, nepodal stížnost, nebylo možno vzniklou nezákonnost napravit autoremedurou ve smyslu ustanovení § 146 odst. 1 tr. ř.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadeným usnesením Okresního soudu v Tachově ze dne 11. 10. 2004, sp. zn. 8 T 56/2003, byl porušen zákon v namítaném rozsahu, a aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil včetně obsahově navazujících rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením pozbyla podkladu.

Nejvyšší soud České republiky přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Podle ustanovení § 152 odst. 1 písm. b) tr. ř. byl-li obžalovaný pravomocně uznán vinným, je povinen nahradit státu odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci státem, pokud nemá nárok na obhajobu bezplatnou.

Nejvyšší soud konstatuje, že uvedeným zákonným ustanovením se Okresní soud v Tachově důsledně neřídil. Z obsahu trestního spisu projednávané trestní věci je patrno, že obviněnému M. L. byl Okresním soudem v Tachově dne 29. 10. 2003 z důvodů uvedených v ustanovení § 251 odst. 2 tr. ř. ustanoven obhájce Mgr. A. H. Poté, co byl obviněný rozsudkem Okresního soudu v Tachově ze dne 11. 5. 2004, sp. zn. 8 T 56/2003, zproštěn obžaloby podle § 226 písm. c) tr. ř., pro skutek, který byl v obžalobě kvalifikován jako trestný čin krádeže, podal obhájce obviněného dne 10. 8. 2004 u Okresního soudu v Tachově návrh na přiznání odměny. O tomto návrhu rozhodla vyšší soudní úřednice Okresního soudu v Tachově a usnesením ze dne 6. 8. 2004, sp. zn. 8 T 56/2003 podle § 151 odst. 3 tr. ř. s přihlédnutím k § 10 odst. 3 písm. b) advokátního tarifu byla obhájci Mgr. A. H. stanovena odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 4.641,- Kč. Poté byla usnesením Okresního soudu v Tachově ze dne 11. 10. 2004, sp. zn. 8 T 56/2003, podle § 152 odst. 1 písm. b) tr. ř. a § 155 odst. 1 tr. ř. obviněnému M. L. stanovena povinnost nahradit státu odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci státem ve výši 4.641,- Kč.

Z citovaného zákonného ustanovení § 152 odst. 1 písm. b) tr. ř. vyplývá, že základní podmínkou pro rozhodnutí, aby obviněný byl zavázán k povinnosti zaplatit státu odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci státem, je existence pravomocného uznání viny. Tato podmínka tak není splněna v případě, že je obviněný pravomocně obžaloby zproštěn, jak tomu bylo v posuzované trestní věci.

Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným usnesením Okresního soudu v Tachově ze dne 11. 10. 2004, sp. zn. 8 T 56/2003, byl porušen zákon v ustanovení § 152 odst. 1 písm. b) tr. zák. v neprospěch obviněného M. L. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil. Nejvyšší soud dále zrušil všechna další rozhodnutí, na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. srpna 2005

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše N o v o t n á

Vydáno: 30. August 2005