JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 119/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 26. února 2009 v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného I. P., proti usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 22. 9. 2008 sp. zn. 4 Tm 27/2004, a podle § 268 odst. 2 a § 269 odst. 2 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným usnesením Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 22. 9. 2008 sp. zn. 4 Tm 27/2004, a v řízení, které mu předcházelo, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 60 odst. 1 tr. zák. a § 2 odst. 5, 6 a § 315 odst. 2 tr. ř. v neprospěch obviněného I. P.

Napadené usnesení s e z r u š u j e .

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Odůvodnění:

Usnesením Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 22. 9. 2008 sp. zn. 4 Tm 27/2004 bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 tr. zák., že obviněný I. P. vykoná trest odnětí svobody v trvání dvou roků, uložený mu rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 28. 11. 2005 sp. zn. 4 Tm 27/2004. Pro výkon uloženého trestu byl zařazen podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. do věznice s dozorem. Usnesení nabylo právní moci dne 16. 10. 2008.

Proti tomuto usnesení podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného I. P.

V jejím odůvodnění namítá, že ze spisu Okresního soudu v Karlových Varech sp. zn. 4 Tm 30/2005 bylo zjištěno, že rozsudkem ze dne 28. 11. 2005 byl obviněný I. P. uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. a byl mu uložen podle téhož zákonného ustanovení za použití § 35 odst. 2 tr. zák. souhrnný trest odnětí svobody v trvání 3 roků. Podle § 60a odst. 1, § 59 odst. 1 tr. zák. mu výkon tohoto trestu byl podmíněně odložen na zkušební dobu 4 roků a zároveň nad ním byl vysloven dohled. Současně byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 28. 11. 2005 sp. zn. 4 Tm 27/2004, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Proti tomuto rozsudku si obviněný podal odvolání, které bylo usnesením Krajského soudu v Plzni ve veřejném zasedání konaném dne 11. 5. 2006 sp. zn. 7 Tmo 29/2006 podle § 256 tr. ř. zamítnuto.

Předmětný rozsudek s doložkou právní moci byl poté založen do spisu Okresního soudu v Karlových Varech sp. zn. 4 Tm 27/2004, jak je zřejmé z č. l. 992 tohoto spisu.

Podle stěžovatele postupem Okresního soudu v Karlových Varech vydáním usnesení o přeměně podmíněně odloženého trestu, který byl zrušen v rámci souhrnného trestu, byl porušen zákon v neprospěch obviněného I. P., a proto navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že usnesením Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 22. 9. 2008 sp. zn. 4 Tm 27/2004 byl porušen zákon v neprospěch obviněného v ustanovení § 60 odst. 1 tr. zák. Poté pak aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil, a to včetně dalších rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazujících, pokud vzhledem k této změně pozbyla svého podkladu.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Z obsahu přezkoumávaného trestního spisu Okresního soudu v Karlových Varech sp. zn. 4 Tm 27/2004 Nejvyšší soud zjistil, že rozsudkem tohoto soudu ze dne 28. 11. 2005 byl obviněný I. P. s dalšími spoluobviněnými uznán vinným, a to jmenovaný konkrétně trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák., dílem dokonaný, dílem nedokonaný, trestným činem neoprávněného užívání cizí věci podle § 249 odst. 1 tr. zák., dílem dokonaný, dílem nedokonaný, trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 osdt. 1 tr. zák., trestným činem neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák., trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b) tr. zák. a trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák. Za to byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v délce 2 roků s podmíněným odkladem na zkušební dobu 3 roků. Tento rozsudek nabyl ohledně obviněného P. právní moci dnem jeho vyhlášení, tj. 28. 11. 2005. Z protokolu o hlavním líčení vyplývá, že toto bylo skončeno v 9.55 hodin (viz č. l. 942 spisu).

Z obsahu přiloženého trestního spisu Okresního soudu v Karlových Varech sp. zn. 4 Tm 30/2005 je patrné, že v hlavním líčení konaném téhož dne 28. 11. 2005 v době od 14.15 hod. do 15.55 hod. byl obviněný I. P. rozsudkem citovaného soudu uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák., za což byl odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 3 roků, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu 4 roků, s dohledem. Současně byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 28. 11. 2005 sp. zn. 4 Tm 27/2004, jakož všechna další obsahově navazující rozhodnutí, která vzhledem k této změně pozbyla podkladu.

Tento rozsudek nabyl právní moci dne 11. 5. 2006, kdy usnesením Krajského soudu v Plzni sp. zn. 7 Tmo 29/2006 bylo odvolání obviněného I. P. podle § 256 tr. ř. zamítnuto jako nedůvodné.

Usnesením Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 14. 6. 2006 sp. zn. 4 Tm 30/2005 pak bylo rozhodnuto o započtení uběhlé zkušební doby od 28. 11. 2005 do 11. 5. 2006 z rozsudku téhož soudu ze dne 28. 11. 2005 sp. zn. 4 Tm 27/2004 do zkušební doby uložené rozsudkem stejného soudu ze dne 28. 11. 2005 sp. zn. 4 Tm 30/2005. Konec zkušební doby podmíněného odsouzení tak byl obviněnému stanoven na den 28. 11. 2009.

Tímto byl nastolen právní stav, kterým sice zůstal pravomocný výrok o vině obviněného v rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 28. 11. 2005 sp. zn. 4 Tm 27/2004, avšak výrok o trestu v tomto rozsudku byl zrušen a zkušební doba obviněnému v této věci neběžela vzhledem k neexistenci výroku o trestu. Jediným právně relevantním výrokem o trestu byl tento výrok učiněný v rozsudku jmenovaného soudu ve věci sp. zn. 4 Tm 30/2005.

Vzhledem k tomuto závěru pak samosoudci Okresního soudu v Karlových Varech ve věci sp. zn. 4 Tm 27/2004 nepříslušelo zjišťovat okolnosti o chování obviněného ve zkušební době a činit jakékoli závěry v intencích ustanovení § 60 odst. 1 tr. zák. Toto zákonné ustanovení stanoví, že jestliže podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná. Aplikovat toto ustanovení však měl a mohl pouze samosoudce ve věci sp. zn. 4 Tm 30/2005, neboť v této trestní věci běžela zkušební doba podmíněného odsouzení. Nadto ustanovení § 315 odst. 2 tr. ř. stanoví, že rozhodnutí související s výkonem trestu činí soud (samosoudce), který ve věci rozhodl v prvním stupni.

Přes existenci popsaného právního stavu, jakož i procesním předpisem upravenou věcnou příslušnost k rozhodování v intencích ustanovení § 60 odst. 1 tr. zák., nařídila samosoudkyně Okresního soudu v Karlových Varech ve věci sp. zn. 4 Tm 27/2004 referátem ze dne 11. 9. 2008 veřejné zasedání o přeměně podmíněně odloženého trestu na den 22. 9. 2008. Ve spise je založen opis rejstříku trestů ze dne 12. 9. 2008 (č. l. 1091 spisu), kde je mj. vyznačeno i odsouzení ve věci sp. zn. 4 Tm 30/2005, včetně zrušení výroku o trestu z rozsudku z 28. 11. 2005 sp. zn. 4 Tm 27/2004, k němuž došlo v rámci uložení souhrnného trestu.

Z protokolu o veřejném zasedání ve věci sp. zn. 4 Tm 27/2004 z 22. 9. 2008 vyplývá, že opis zmíněného rejstříku trestů na obviněného byl konstatován, ale samosoudkyně jeho výše zmíněný obsah zjevně nepostřehla. Taktéž se nepřesvědčila připojením a nahlédnutím do spisu sp. zn. 4 Tm 30/2005 o skutečném stavu věci a nakonec rozhodla způsobem, který byl již výše v tomto rozsudku Nejvyššího soudu citován.

Je třeba zdůraznit, že povinností samosoudkyně bylo opatřit si potřebné důkazy ke svému rozhodnutí, jak vyplývá z ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř. tak, aby měla k dispozici všechna předcházející rozhodnutí, týkající se trestné činnosti obviněného za níž byl odsuzován ve zkušební době, a jedině tak mohla provést hodnocení důkazů, které by konvenovalo ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že usnesením Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 22. 9. 2008 sp. zn. 4 Tm 27/2004, a v řízení, které jeho vydání předcházelo, byl porušen zákon v ustanoveních § 60 odst. 1 tr. zák. a § 2 odst. 5, 6 a § 315 ost. 2 tr. ř. v neprospěch obviněného I. P. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. toto usnesení zrušil, stejně tak zrušil i všechna další rozhodnutí, která na zrušené usnesení obsahově navazovala, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Jiné opatření Nejvyšší soud nečinil, neboť výše uvedené výroky vedly k dostatečné nápravě vzniklého protiprávního stavu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. února 2009

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec

Vydáno: 26. February 2009