JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 119/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 4. října 2005 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného F. F., proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Klatovech ze dne 7. 10. 2004, sp. zn. 2 T 127/2004, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Klatovech ze dne 7. 10. 2004, sp. zn. 2 T 127/2004, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení, které mu předcházelo, v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného F. F.

Napadený trestní příkaz se z r u š u j e .

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Klatovech se p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Trestním příkazem Okresního soudu v Klatovech ze dne 7. 10. 2004 sp. zn. 2 T 127/2004, který nabyl právní moci dne 17. 3. 2005, byl obviněný F. F. uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. spáchaným skutkem dne 13. 9. 2004 a byl odsouzen podle § 171 odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. za použití § 45 odst. 1, 2 a § 45a odst. 1, 2 tr. zák. k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 150 hodin. Výkon uloženého trestu obecně prospěšných prací nebyl dosud nařízen a tedy ani vykonán.

Trestním příkazem Okresního soudu v Chebu ze dne 21. 11. 2003 sp. zn. 1 T 129/2003 doručeným obviněnému F. F. dne 21. 1. 2004, který nabyl právní moci dne 30. 1. 2004, byl jmenovaný uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 ost. 1 písm. a) tr. zák. a trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1 tr. zák. spáchanými skutkem ze dne 3. 9. 2003 a byl odsouzen za použití § 314e odst. 2 písm. b) tr. ř., § 35 odst. 1, § 45 odst. 1 a § 45a odst. 1 tr. zák. k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 350 hodin. Výkon tohoto trestu obecně prospěšných prací byl obviněnému nařízen usnesením Okresního soudu v Klatovech ze dne 4. 8. 2004 sp. zn. Nt 469/2004.

Proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Klatovech ze dne 7. 10. 2004 sp. zn. 2 T 127/2004 podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1, 2 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného F. F. Porušení zákona spatřuje v nerespektování ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. ve vztahu k ustanovením § 45a odst. 1 a § 36 tr. zák.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona stěžovatel poukazuje na to, že ačkoli bylo z trestního spisu Okresního soudu v Klatovech sp. zn. 2 T 127/2004, a to z opisu z rejstříku trestů (č. l. 18), zřejmé, že obviněný F. F. byl odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Chebu ze dne 21. 11. 2003 č. j. 1 T 129/2003-29, který nabyl právní moci dne 30. 1. 2004, k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 350 hodin, přesto si tento spis samosoudkyně nevyžádala k ověření, zda trest obecně prospěšných prací byl alespoň zčásti vykonán a tak nezjistila, že obviněný s výkonem trestu ani nezapočal. V rozporu s ustanovením § 36 tr. zák. uložila trestním příkazem ze dne 7. 10. 2004 sp. zn. 2 T 127/2004 trest stejného druhu, který spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženou dřívějším trestním příkazem přesáhl nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro tento druh trestu, čímž zároveň porušila ustanovení § 45 odst. 1 tr. zák., které stanoví nejvyšší možnou výměru trestu obecně prospěšných prací na 400 hodin. Celková výměra uložených trestů obecně prospěšných prací činí v součtu 500 hodin a po odečtení 78 vykonaných hodin činí 422 hodin. Tímto postupem Okresního soudu v Klatovech byl porušen zákon v neprospěch obviněného F. F.

Závěrem proto ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. výše zmíněné porušení zákona v neprospěch obviněného vyslovil, podle § 269 odst. 2 tr. ř., aby napadený trestní příkaz Okresního soudu v Klatovech zrušil, a to včetně všech obsahově navazujících rozhodnutí, která touto změnou pozbydou svého podkladu a poté aby bylo postupováno podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Podle § 45a odst. 1 tr. zák. trest obecně prospěšných prací může soud uložit ve výměře od 50 do 400 hodin.

Podle § 36 tr. zák., jestliže soud odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal před tím, než byl trest uložený dřívějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou tímto zákonem pro tento druh trestu.

Ze spisu Okresního soudu v Klatovech sp. zn. Nt 469/2004 lze zjistit, že obviněnému F. F. byl nařízen výkon trestu obecně prospěšných prací ve výměře 350 hodin z trestního příkazu Okresního soudu v Chebu ze dne 21. 11. 2003 sp. zn. 1 T 129/2003 usnesením výše jmenovaného soudu ze dne 4. 8. 2004. Ze zprávy Obecního úřadu ve V. ze dne 7. 1. 2005 zaslané středisku Probační a mediační služby v K. vyplývá, že obviněný F. ke dni 7. 9. 2004 odpracoval z uloženého trestu pouze 78 hodin a od tohoto dne se k výkonu práce nedostavil. Dne 12. 1. 2005 byl ohledně obviněného F. F. u Okresního soudu v Klatovech střediskem Probační a mediační služby ČR tamtéž podán návrh na přeměnu nevykonaného zbytku trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody. Ačkoli bylo v dané věci několikrát nařízeno veřejné zasedání, obviněný se k němu pokaždé nedostavil a tak do dnešního dne o podaném návrhu nebylo Okresním soudem v Klatovech rozhodnuto.

Je zcela zřejmé, že ze strany Okresního soudu v Klatovech při projednávání věci obviněného F. F. pod sp. zn. 2 T 127/2004 došlo k pochybení ve výroku trestního příkazu, jímž mu byl uložen trest obecně prospěšných prací. Uložením dalšího trestu tohoto druhu ve výměře 150 hodin v době, kdy obviněný z trestu obecně prospěšných prací v délce 350 hodin, uloženého trestním příkazem Okresního soudu v Chebu ze dne 21. 11. 2003 sp. zn. 1 T 129/2003, vykonal 78 hodin, byla překročena nejvyšší přípustná hranice pro tento druh trestu, která činí 400 hodin (viz § 45a odst. 1 tr. zák.). Z ustanovení § 36 tr. zák. pak vyplývá povinnost tuto maximální přípustnou výměru trestu respektovat také tehdy, jestliže soud obviněnému ukládá stejný druh trestu, v tomto případě trest obecně prospěšných prací, který mu byl uložen dřívějším rozhodnutím soudu, přičemž tento předchozí trest nebyl dosud zcela nebo zčásti vykonán.

K vytýkanému pochybení nesporně došlo v důsledku malé pozornosti samosoudkyně Okresního soudu v Klatovech, která ve spise sp. zn. 2 T 127/2004 na jeho č. l. 22 – 23 měla založenu kopii trestního příkazu Okresního soudu v Chebu ze dne 21. 11. 2003 sp. zn. 1 T 129/2003 a na č. l. 17 – 18 opis rejstříku trestů obviněného, z nichž vyplývalo, že F. F. byl v předchozí době uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 350 hodin. Na č. l. 29 téhož spisu je pak zpráva obce V. z 16. 9. 2004 k chování obviněného a v této se konstatuje, že s F. F. jmenovaná obec na základě žádosti Probační a mediační služby ČR K. uzavřela dohodu o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací ve výši 350 hodin. Ze zprávy je taktéž patrné, že ke dni jejího vypracování obviněný z uloženého trestu odpracoval pouze 78 hodin a poté se již bez omluvy nedostavil. Vzhledem k tomu, že ve věci byl návrh na potrestání k Okresnímu soudu v Klatovech podán dne 20. 9. 2004 a napadený trestní příkaz byl vydán dne 7. 10. 2004, měla samosoudkyně Okresního soudu v Klatovech dostatek času k prověření, jaký je aktuální stav ohledně výkonu trestu obecně prospěšných prací ze strany obviněného F. F. ve věci Okresního soudu v Chebu sp. zn. 1 T 129/2003. Protože samosoudkyně uvedeného soudu tak neučinila, bylo ve věci sp. zn. 2 T 127/2004 evidentně rozhodováno na základě neúplných důkazů a tím i nedostatečného skutkového zjištění (viz § 2 odst. 5, 6 tr. ř.) ve vztahu k ukládanému druhu trestu a jeho výměře.

V daném případě je nepochybně trest obecně prospěšných prací, který spolu s dříve uloženým trestem téhož druhu přesahuje horní hranici zákonné trestní sazby o 22 hodin, ve zřejmém rozporu s jeho účelem.

Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Klatovech ze dne 7. 10. 2004 sp. zn. 2 T 127/2004, byl porušen zákon v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení předcházejícím též v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného F. F. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. pak napadený trestní příkaz zrušil v celém rozsahu, neboť výrok o vině trestním příkazem nemůže sám o sobě zůstat pravomocný se zřetelem na důsledky případně podaného odporu proti výroku o trestu uvedené v ustanovení § 314g odst. 2 tr. ř. (podáním odporu se ruší celý trestní příkaz). Nejvyšší soud dále zrušil i všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo Okresnímu soudu v Klatovech přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž aby při novém rozhodování, zejména pak o trestu obviněného F. F., respektoval všechna příslušná zákonná ustanovení včetně § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák. Okresní soud přitom musí mít na paměti, že podle § 273 tr. ř. v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného. Podle § 270 odst. 4 tr. ř. je okresní soud vázán právním názorem, který ve věci vyslovil Nejvyšší soud a je povinen provést nařízené procesní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. října 2005

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec

Vydáno: 04. October 2005