JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 118/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání dne 18. února 2009 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného M. Z., proti usnesení státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jablonci nad Nisou ze dne 27. 5. 2008 sp. zn. ZT 17/2008, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. řádu rozhodl t a k t o :

Pravomocným usnesením státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jablonci nad Nisou ze dne 27. 5. 2008 sp. zn. ZT 17/2008, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. řádu v neprospěch obviněného M. Z.

Napadené usnesení s e z r u š u j e .

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem s e p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Usnesením policejního orgánu – Policie ČR, Okresního ředitelství v Jablonci nad Nisou, Služby kriminální policie a vyšetřování – Oddělení hospodářské kriminality ze dne 10. ledna 2008 ČTS: ORJN-1082/2007, bylo podle § 160 odst. 1 tr. řádu zahájeno trestní stíhání obviněného M. Z., pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že dne 16. 11. 2007 v době kolem 17:00 hodin na pokoji ubytovny v ul. H., T. udeřil opakovaně pěstí, po předchozí slovní rozepři mezi poškozeným L. H. a matkou obviněného K. M., do obličeje poškozeného L. H., když H. svým jednáním způsobil poranění obličeje, zlomeninu nosu, otřes mozku a natlučení obličeje s předpokládanou dobou léčení 3 – 4 týdny, v pracovní neschopnosti od 16. 11. 2007 do 31. 12. 2007.

Dne 17. 3. 2008 byl po skončení vyšetřování podán podle § 166 odst. 3 tr. řádu Okresnímu státnímu zastupitelství v Jablonci nad Nisou návrh na podání obžaloby proti obviněnému M. Z. za spáchání trestného činu ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zákona pro výše popsaný skutek.

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jablonci nad Nisou přípisem ze dne 25. 3. 2008 sp. zn. ZT 17/2008, věc vrátila policejnímu orgánu s pokyny k doplnění vyšetřování s tím, že policejní orgán, ačkoli měl k dispozici podrobné odborné vyjádření o rozsahu újmy na zdraví poškozeného L. H., toto nepoužil jako podklad k popisu skutku v usnesení o zahájení trestního stíhání a v důsledku toho není možno zdravotní poškození L. H. právně kvalifikovat jako těžkou újmu na zdraví.

Usnesením policejního orgánu – Policie ČR, Okresního ředitelství v Jablonci nad Nisou, Služby kriminální policie a vyšetřování – oddělení hospodářské kriminality ze dne 4. 4. 2008 č.j. ORJN-206-8/TČ-2008-80-VL bylo podle § 160 odst. 1, 5 tr. řádu zahájeno trestní stíhání M. Z. pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že dne 16. 11. 2007 v době kolem 17:00 hodin na pokoji ubytovny v ul. H. T. udeřil opakovaně pěstí, po předchozí slovní rozepři mezi poškozeným L. H. a matkou obviněného K. M., do obličeje poškozeného L. H., když H. svým jednáním způsobil zlomeninu spodiny pravé očnice s posunutím úlomků, zlomeninu jařmové kosti vlevo s posunutím úlomků, zlomeninu nosu bez posunutí úlomků, tržně zhmožděné poranění horního a dolního víčka levého oka, proděravění dolního rtu, otřes mozku a naražení krční páteře s předpokládanou dobou léčení 3 – 4 týdny, v pracovní neschopnosti od 16. 11. 2007 do 31. 12. 2007.

Proti tomuto usnesení podal obviněný M. Z. v zákonné třídenní lhůtě stížnost.

Usnesením státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jablonci nad Nisou ze dne 27. 5. 2008 sp. zn. ZT 17/2008, byla tato stížnost obviněného podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítnuta jako nedůvodná.

Proti posledně citovanému usnesení státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jablonci nad Nisou podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1 tr. řádu stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného M. Z. Podle názoru stěžovatele byl tímto usnesením porušen zákon v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. řádu v neprospěch obviněného.

Stěžovatel namítl, že pokud dozorující státní zástupkyně dala pokyn k novému zahájení trestního stíhání obviněného pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zákona a poté sama rozhodla o stížnosti obviněného směřující proti tomuto novému zahájení trestního stíhání, porušila svým postupem zákon v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. řádu v neprospěch obviněného, který byl v důsledku vadného postupu dozorující státní zástupkyně zbaven práva, aby usnesení napadené jeho stížností bylo objektivně a nestranně přezkoumáno nadřízeným orgánem.

Ministr spravedlnosti ve svém mimořádném opravném prostředku navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. řádu vyslovil, že napadeným usnesením byl porušen zákon v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. řádu v neprospěch obviněného. Dále navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 269 odst. 2 tr. řádu zrušil napadené usnesení, jakož i všechna další rozhodnutí, která na něj obsahově navazují, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a poté podle § 270 odst. 1 tr. řádu věc přikázal státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. řádu zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Podle § 146 odst. 1 tr. řádu orgán, proti jehož usnesení stížnost směřuje, může jí sám vyhovět, nedotkne-li se změna původního usnesení práv jiné strany trestního řízení. Jde-li o usnesení policejního orgánu, které bylo vydáno s předchozím souhlasem státního zástupce nebo na jeho pokyn, může policejní orgán sám stížnosti vyhovět jen s předchozím souhlasem státního zástupce.

Podle § 146 odst. 2 písm. a) tr. řádu jestliže lhůta k podání stížnosti již všem oprávněným osobám uplynula a stížnosti nebylo vyhověno podle odstavce 1, předloží věc policejní orgán státnímu zástupci, který vykonává nad přípravným řízením dozor, a jde-li o stížnost proti usnesení, k němuž tento státní zástupce dal souhlas nebo pokyn, jeho prostřednictvím nadřízenému státnímu zástupci.

Nejvyšší soud konstatuje, že uvedenými zákonnými ustanoveními se státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jablonci nad Nisou při zamítnutí stížnosti obviněného proti usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání důsledně neřídila.

Jak vyplývá z obsahu přezkoumávaného spisu, je usnesení policejního orgánu – Policie ČR, Okresního ředitelství v Jablonci nad Nisou, Služby kriminální policie a vyšetřování – oddělení hospodářské kriminality ze dne 4. 4. 2008 č. j. ORJN-206-8/TČ-2008-80-VL, o zahájení trestního stíhání obviněného pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zákona, usnesením policejního orgánu, ke kterému dala státní zástupkyně tomuto policejnímu orgánu pokyn svým výše citovaným přípisem ze dne 25. 3. 2008 sp. zn. ZT 17/2008.

Za situace, kdy obviněný proti tomuto usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání podal prostřednictvím své obhájkyně v zákonné lhůtě dne 7. 5. 2008 stížnost, které nebylo vyhověno policejním orgánem podle § 146 odst. 1 tr. řádu, měla být tato stížnost postoupena podle § 146 odst. 2 písm. a) tr. řádu nadřízenému orgánu, tj. v posuzovaném případě státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem. Pokud tak státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jablonci nad Nisou neučinila a svým usnesením, jež je napadeno stížností pro porušení zákona, rozhodla sama tak, že stížnost obviněného jako nedůvodnou podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítla, porušila tím zákon, neboť v neprospěch obviněného přijala usnesení, k jehož přijetí nebyla ze zákona oprávněna. Tím obviněného zbavila jeho práva na nestranné a objektivní posouzení jeho opravného prostředku nadřízeným orgánem, oprávněným o tomto opravném prostředku rozhodnout.

Nejvyšší soud vzhledem k výše uvedeným závěrům vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. řádu, že pravomocným usnesením státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jablonci nad Nisou ze dne 27. 5. 2008 sp. zn. ZT 17/2008, byl porušen zákon v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. řádu v neprospěch obviněného M. Z. Podle § 269 odst. 2 tr. řádu toto usnesení zrušil, přičemž současně zrušil i všechna další rozhodnutí na toto usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Věc podle § 270 odst. 1 tr. řádu přikázal státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem jakožto věcně příslušný orgán v nově provedeném řízení posoudí námitky obviněného vznesené v jeho stížnosti proti výše citovanému usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zákona ze dne 4. 4. 2008 a rozhodne o nich.

Podle § 270 odst. 4 tr. řádu je státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem vázán výše uvedeným právním názorem vysloveným Nejvyšším soudem a je povinen provést procesní úkony, jejichž provedení Nejvyšší soud nařídil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. února 2009

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná

Vydáno: 18. February 2009