JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 115/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání dne 14. ledna 2009 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného P. V., proti usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 25. 7. 2007 sp. zn. 13 T 2/2004, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a 270 odst. 1 tr. řádu rozhodl t a k t o :

Pravomocným usnesením Okresního soudu v Jihlavě ze dne 25. 7. 2007 sp. zn. 13 T 2/2004, a v řízení, které mu předcházelo, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 45a odst. 4 tr. zákona a § 2 odst. 5, 6 tr. řádu v neprospěch obviněného P. V.

Napadené usnesení s e z r u š u j e .

Současně se zrušují všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Jihlavě s e p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Jihlavě ze dne 29. 9. 2004 sp. zn. 13 T 2/2004, byl obviněný P. V. uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zákona, jehož se dopustil tím, že dne 21. července 2001 kolem 22.00 hodin v T., ačkoli mu byl rozsudkem Okresního soudu v Jihlavě ze dne 9. 10. 1997 sp. zn. 1 T 147/97, uložen mimo jiné i trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu tří roků, jehož výkon končil dne 26. října 2001, řídil osobní automobil tovární zn. Subaru, přičemž byl na ulici R. zastaven a kontrolován hlídkou Policie ČR.

Za tento trestný čin byl podle § 171 odst. 1, § 45 odst. 1, 2 a § 45a odst. 1 tr. zákona odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 250 hodin. Podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zákona mu byl uložen i trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu tří roků.

Obviněný podal v zákonné lhůtě proti rozsudku odvolání, které Krajský soud v Brně usnesením ze dne 10. 8. 2005 sp. zn. 5 To 296/2005, podle § 256 tr. řádu zamítl jako nedůvodné.

Okresní soud v Jihlavě usnesením ze dne 24. 3. 2006 sp. zn. 13 T 2/2004, nařídil podle § 336 odst. 2 tr. řádu výkon uloženého trestu obecně prospěšných prací a stanovil místem výkonu pomocných a údržbářských prací obec V.

Vzhledem ke zprávám o způsobu a rozsahu výkonu trestu obecně prospěšných prací rozhodl Okresní soud v Jihlavě usnesením ze dne 25. 7. 2007 sp. zn. 13 T 2/2004, podle § 45a odst. 4 tr. zákona a přeměnil nevykonaný zbytek trestu obecně prospěšných prací v rozsahu 150 hodin v nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 75 dnů. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona byl obviněný pro výkon tohoto trestu zařazen do věznice s ostrahou. Usnesení nabylo právní moci dne 14. 8. 2007.

Proti posledně citovanému usnesení Okresního soudu v Jihlavě podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného P. V. podle § 266 odst. 1 tr. řádu stížnost pro porušení zákona. Podle názoru stěžovatele byl tímto usnesením porušen zákon v ustanoveních § 2 odst. 5 a 6 tr. řádu a § 45a odst. 4 tr. zákona v neprospěch obviněného.

Okresní soud v Jihlavě ve veřejném zasedání dne 25. 7. 2007 provedl skutková zjištění v nedostatečném rozsahu a nesjednal si jasno o tom, kolik hodin z uložené 250 hodinové výměry trestu obecně prospěšných prací vlastně obviněný ve skutečnosti odpracoval a kolik neodpracovaných hodin bude soud přeměňovat v nepodmíněný trest odnětí svobody. V tomto směru ministr spravedlnosti poukázal na odlišné údaje, které o počtu obviněným odpracovaných hodin poskytl pracovník Probační a mediační služby, a starosta obce V. Samosoudce se těmito rozpory nikterak nezabýval a důkazy poté vyhodnotil v rozporu s ustanovením § 2 odst. 6 tr. řádu.

Ministr spravedlnosti ve svém mimořádném opravném prostředku navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. řádu vyslovil, že napadeným usnesením a jemu předcházejícím řízením byl porušen zákon v ustanoveních § 45a odst. 4 tr. zákona a § 2 odst. 5, 6 tr. řádu v neprospěch obviněného. Dále navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 269 odst. 2 tr. řádu zrušil napadené usnesení, jakož i všechna další rozhodnutí, která na něj obsahově navazují, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a poté aby podle § 270 odst. 1 tr. řádu věc vrátil Okresnímu soudu v Jihlavě, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. řádu zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Podle § 2 odst. 5 tr. řádu orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věcí, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí, přičemž v řízení před soudem mohou státní zástupce a obviněný na podporu svých stanovisek navrhovat a provádět důkazy.

Podle § 2 odst. 6 tr. řádu orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.

Podle § 45a odst. 4 tr. zákona jestliže pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu obecně prospěšných prací nevedl řádný život, nebo zaviněně nevykonal ve stanovené době uložený trest, přemění soud trest obecně prospěšných prací nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody a rozhodne zároveň o způsobu jeho výkonu; přitom každé i jen započaté dvě hodiny nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se počítají za jeden den odnětí svobody.

Nejvyšší soud konstatuje, že se uvedenými zákonnými ustanoveními Okresní soud v Jihlavě při veřejném zasedání konaném dne 25. 7. 2007 důsledně neřídil.

Obviněný P. V. fakticky započal s výkonem uloženého trestu obecně prospěšných prací dne 14. 5. 2006, zákonem určená roční lhůta pro jeho výkon končila dne 24. 3. 2007. Okresní soud v Jihlavě měl k dispozici zprávu Probační a mediační služby České republiky, středisko J. ze dne 16. 4. 2007, která osvědčuje, že obviněný z uloženého trestu vykonal 70 hodin, zpráva z 18. 5. 2007 zmiňuje odpracovaných 100 hodin, stejný počet hodin potvrzuje i zpráva tohoto orgánu ze dne 23. 7. 2007. Starosta obce potvrdil přípisem doručeným Probační a mediační službě dne 16. 5. 2007, že obviněný odpracoval 100 hodin, přičemž z rozpisu prací na č. l. 219 spisu je patrno, že obviněný v době od 10. 4. 2006 do 30. 11. 2006 odpracoval 80 hodin z uloženého trestu, poté je přičiněna poznámka o odpracování dalších 20 hodin, avšak bez uvedení data, kdy tyto práce byly vykonány.

Z těchto údajů je zřejmé, že nebylo přesně zjištěno, kolik hodin obviněný v rámci výkonu uloženého trestu skutečně odpracoval, přičemž jako pochybný se jeví i údaj o zahájení prací obviněným dne 10. 4. 2006, když k faktickému výkonu trestu mělo dojít až ode dne 14. 5. 2006 (č. l. 210 spisu).

Přes existenci těchto rozporů okresní soud konal veřejné zasedání, v jehož průběhu nevyslechl obviněného, neboť bylo jednáno v jeho nepřítomnosti, nevyslechl pracovnici Probační a mediační služby, a jako svědek nebyl předvolán ani starosta obce Ing. V. D. Pouze výslechem těchto svědků si mohl okresní soud opatřit potřebné důkazy ke svému rozhodování, a zcela přesně stanovit kolik hodin uloženého trestu obecně prospěšných prací obviněný odpracoval, kolik nikoli a kolik hodin bude přeměňováno v nepodmíněný trest odnětí svobody. Bylo rovněž třeba odstranit nejasnost ohledně dne, kdy obviněný skutečně začal uložený trest vykonávat, neboť mezi oficiálním sdělením pracovnice Probační a mediační služby o této okolnosti a sdělením starosty obce existuje diskrepance, přičemž okresní soud na jedné straně nepochybuje o začátku prací obviněným dne 14. 5. 2006, jak argumentuje v písemném vyhotovení napadeného usnesení, na druhé straně nepochybuje ani o správnosti údajů, které poskytl starosta obce. Takovéto hodnocení důkazů je v rozporu se stěžejní zásadou formální logiky, a to zásadou sporu (principium contradictionis), která stanoví, že dva sporné soudy nemohou být oba pravdivé.

Výsledkem neúplných skutkových zjištění a vadného hodnocení důkazů jakožto důsledku porušení zákona v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. řádu byla posléze i vadná aplikace ustanovení § 45a odst. 4 tr. zákona.

Nejvyšší soud vzhledem k výše uvedeným závěrům vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. řádu, že pravomocným usnesením Okresního soudu v Jihlavě dne 25. 7. 2007 sp. zn. 13 T 2/2004, a v řízení předcházejícím byl porušen zákon v ustanoveních § 45a odst. 4 tr. zákona a § 2 odst. 5, 6 tr. řádu v neprospěch obviněného P. V. Podle § 269 odst. 2 tr. řádu toto usnesení zrušil, přičemž současně zrušil i všechna další rozhodnutí na toto usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Věc podle § 270 odst. 1 tr. řádu přikázal Okresnímu soudu v Jihlavě, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Okresní soud v Jihlavě v nově provedeném řízení vyslechne ke všem sporným skutečnostem obviněného, opatří si podklady pracovnice Probační a mediační služby České republiky, středisko J. k počátku faktického výkonu trestu obecně prospěšných prací, k témuž vyslechne jako svědka Ing. D., odstraní shora podrobně zmiňované rozpory vztahující se k této otázce, případně vyslechne další svědky, kteří pomohou objasnit dobu a objem obviněným vykonaných prací. Teprve po takto provedeném dokazování bude moci dospět k jednoznačným závěrům o dalším postupu ve věci.

Podle § 270 odst. 4 tr. řádu je Okresní soud v Jihlavě vázán výše uvedeným právním názorem vysloveným Nejvyšším soudem a je povinen provést procesní úkony, jejichž provedení Nejvyšší soud nařídil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. ledna 2009

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše N o v o t n á

Vydáno: 14. January 2009