JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 113/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 5. února 2009 v senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. F. H. a JUDr. P. Š. stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného Ing. L. L., proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 3. 4. 2008, sp. zn. 2 ZT 752/2007, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 3. 4. 2008, sp. zn. 2 ZT 752/2007, a v řízení, které mu předcházelo, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněného Ing. L. L.

Napadené usnesení s e z r u š u j e.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem s e p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Usnesením policejního orgánu Policie ČR, Okresního ředitelství v Ústí nad Labem, Služby kriminální policie a vyšetřování ze dne 5. 12. 2007, sp. zn. ČTS: ORUL-1039/SKPVl-2007, bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání obviněných Ing. L. L., T. P., V. T. a Ing. P. N. pro trestný čin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 249a odst. 2 tr. zák., spáchaný formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., jehož se měli dopustit tím, že v době, kdy nebyl dořešen vzájemný spor, týkající se vlastnických práv k nemovitosti - domu, stojícího na stavebním pozemku parcelního čísla, vlastního stavebního pozemku parcelního čísla a pozemku parcelního čísla, zapsaných na listu vlastnictví pro okres Ú. n. L., obec Ú. n. L.-m., katastrální území V. u Katastrálního úřadu v Ú. n. L., společným úmyslným jednáním neoprávněně dne 31. 7. 2001 (u obv. Ing. L. L. se uvádí dne 31. 5. 2001) tyto nemovitosti obsadili a následně až do 31. 7. 2006 užívali, čímž znemožnili oprávněným vlastníkům, manželům J. C. a H. C., a uživatelům L. C. a J. C., nemovitost oprávněně užívat.

Usnesením policejního orgánu Policie ČR, Okresního ředitelství v Ústí nad Labem, Služby kriminální policie a vyšetřování ze dne 21. 2. 2008, sp. zn. ČTS: ORUL-517-4/TČ-2008-70, byla podle § 131 odst. 1 tr. ř. s poukazem na ustanovení § 138 tr. ř. opravena část výroku výše citovaného usnesení o zahájení trestního stíhání, a to data narození L. C. a J. C., která byla v tomto usnesení uvedena chybně, a to u L. C. na správné datum narození a u J. C. na správné datum narození.

Usnesení o zahájení trestního stíhání bylo obviněnému Ing. L. doručeno dne 26. 2. 2008. Proti usnesení o zahájení trestního stíhání podal obviněný Ing. L. L. v zákonem stanovené lhůtě prostřednictvím svého obhájce stížnost, která byla napadeným rozhodnutím státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 3. 4. 2008, sp.zn. 2 ZT 752/2007, jako nedůvodná podle § 148 odst. 1 písm.c) tr. ř. zamítnuta.

Proti pravomocnému usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 3. 4. 2008, sp. zn. 2 ZT 752/2007, podal ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného Ing. L. L. Vytkl v ní, že zákon byl porušen v ustanoveních § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř.

Ve stížnosti namítá, že postupem státního zástupce došlo k porušení ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř., které nepřipouští, aby stejný státní zástupce, který vydal pokyn k vydání usnesení, sám rozhodl o stížnosti směřující proti takovému usnesení. Podle tohoto zákonného ustanovení měl státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem předložit stížnost k rozhodnutí státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem.

Ministr spravedlnosti proto navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vytýkané porušení zákona vyslovil, podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil, včetně navazujících rozhodnutí, která touto změnou pozbudou svého podkladu, a poté aby postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Ze spisu Policie ČR, Okresního ředitelství v Ústí nad Labem, Služby kriminální policie a vyšetřování, sp. zn. ČTS: ORUL-1039/SKPVl-2007, mimo jiné vyplývá, že dopisem ze dne 18. 4. 2007, sp. zn. 1 ZN 3696/2006, vydal dozorující státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem policejnímu orgánu Policie ČR, Okresního ředitelství v Ústí nad Labem, Služby kriminální policie a vyšetřování pokyn podle § 157 odst. 2 tr. ř., aby policejní komisař podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájil trestní stíhání pro trestný čin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 249 odst. 1 tr. zák. (správně § 249a odst. 1 tr. zák.), proti jednatelům obchodní společnosti, která v době od 31. 5. 2001 do 31. 7. 2006 užívala bez právního titulu předmětnou nemovitost, jehož se tyto osoby dopustily v době od 31. 5. 2001 do 21. 7. 2006 v Ú. n. L., ulice K., tím, že bez řádného právního titulu neoprávněně vystěhovaly poškozeného L. C., a jeho rodinu z rodinného domu, k němuž měl jmenovaný poškozený právo užívání a neoprávněně tento dům samy užívaly ku prospěchu obchodní společnosti, jejímž jménem jednaly.

Policejní orgán předložil státnímu zástupci dne 2. 5. 2007 spisový materiál se žádostí o upřesnění pokynu k zahájení trestního stíhání, neboť pokyn ze dne 18. 4. 2007, sp. zn. 1 ZN 3696/2006, neuváděl přesně, vůči kterým konkrétním osobám má být trestní stíhání zahájeno.

V pokynu ze dne 3. 5. 2007, sp. zn. 1 ZN 3696/2006, státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem uvedl, že pokud má obchodní společnost formu akciové společnosti, za kterou jednají členové představenstva, bude třeba stíhat ty osoby, které rozhodly o neoprávněném vystěhování poškozeného a jeho rodiny, a k tomu je třeba provést dodatečné šetření. Státní zástupce dále uvedl, že se zřejmě bude jednat o osoby Ing. P. N., V. T., Ing. L. L., T. P. a R. W. Následně státní zástupce po dalším doplnění šetření dne 1. 10. 2007 policejnímu orgánu opakovaně podle § 157 odst. 2 tr. ř. uložil zahájit trestní stíhání proti podezřelým Ing. N. a spol. pro trestný čin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 249a odst. 1 tr. zák., příp. podle § 249a odst. 2 tr. zák.

Policejní orgán usnesením ze dne 29. 10. 2007, sp. zn. ČTS: ORUL-1039/SKPVl-2007, podle § 159a odst. 1 tr. ř. odložil věc týkající se podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., kterého se měli dopustit Ing. L. L. a T. P. jako členové představenstva společnosti A.-R., a.s., V. T. jako předseda představenstva společnosti A.-R., a.s. a Ing. P. N. jako člen představenstva společnosti A. I. P., a.s., tím, že pronajali nemovitost - budovu v Ú. nad L.-V., přestože na základě rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. 11. 2001, sp. zn. 8 C 86/2001, bylo firmě A.-R., a.s., zakázáno s nemovitostí disponovat a zatěžovat ji, neboť nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak.

Usnesení o odložení věci napadl poškozený L. C. stížností a státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem usnesením ze dne 26. 11. 2007, sp. zn. 1 ZN 3696/2006, napadené usnesení zrušil a policejnímu orgánu uložil o věci znovu jednat a rozhodnout. V usnesení mj. uvedl, že je na místě zahájit trestní stíhání podezřelých Ing. L. a spol. pro trestný čin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 249a odst. 2 tr. zák.

Na základě shora uvedeného pokynu pak policejní orgán Policie ČR, Okresního ředitelství v Ústí nad Labem, Služby kriminální policie a vyšetřování usnesením ze dne 5. 12. 2007, sp. zn. ČTS: ORUL-1039/SKPVl-2007, podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájil trestní stíhání obviněných Ing. L. L., T. P., V. T. a Ing. P. N., pro trestný čin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 249a odst. 2 tr. zák., spáchaný formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák.

Proti usnesení o zahájení trestního stíhání podal obviněný Ing. L. L. v zákonem stanovené lhůtě prostřednictvím svého obhájce stížnost, která byla usnesením dozorujícího státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 3. 4. 2008, sp.zn. 2 ZT 752/2007, jako nedůvodná podle § 148 odst. 1 písm.c) tr. ř. zamítnuta.

Podle § 146 odst. 1 tr. ř. orgán, proti jehož usnesení stížnost směřuje, může jí sám vyhovět, nedotkne-li se změna původního usnesení práv jiné strany trestního řízení. Jde-li o usnesení policejního orgánu, které bylo vydáno s předchozím souhlasem státního zástupce nebo na jeho pokyn, může policejní orgán sám stížnosti vyhovět jen s předchozím souhlasem státního zástupce.

Podle § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. jestliže lhůta k podání stížnosti již všem oprávněným osobám uplynula a stížnosti nebylo vyhověno podle odstavce 1, předloží věc k rozhodnutí policejní orgán státnímu zástupci, který vykonává nad přípravným řízením dozor, a jde-li o stížnost proti usnesení, k němuž tento státní zástupce dal souhlas nebo pokyn, jeho prostřednictvím nadřízenému státnímu zástupci.

V tomto konkrétním případě je ze spisového materiálu zřejmé, že pokyn k vydání usnesení o zahájení trestního stíhání obviněného Ing. L. L. vydal státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem, který posléze rozhodl i o stížnosti obviněného, kterou proti předmětnému usnesení o zahájení trestního stíhání podal, místo toho, aby spis i s podanou stížností předložil k rozhodnutí nadřízenému státnímu zástupci, tj. státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem. Tím evidentně porušil výše citované ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. V důsledku toho je nezákonným i napadené usnesení, jímž byla podaná stížnost obviněného zamítnuta podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř.

Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadeným usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněného Ing. L. L. Z tohoto důvodu zrušil podle § 269 odst. 2 tr. ř. usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 3. 4. 2008, sp. zn. 2 ZT 752/2007. Zároveň zrušil i všechna další navazující rozhodnutí, která touto změnou pozbyla svého podkladu. Podle § 270 odst. 1 tr. ř. předmětnou věc přikázal státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, aby ji v potřebném rozsahu projednal a rozhodl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. února 2009

Předseda senátu:

JUDr. J. P.

Vypracoval:

JUDr. P. Š.

Vydáno: 05. February 2009